TARİH /// Ali MIYNAT : Sikkelerin Gözünden Norman Hâkimiyeti Alt ında Sicilya’da Çok Kültürlülük ve 12. Yüzyılda Normanların B urada Bastırdıkları Sikkeler


Ali MIYNAT : Sikkelerin Gözünden Norman Hâkimiyeti Altında Sicilya’da Çok Kültürlülük ve 12. Yüzyılda Normanların Burada Bastırdıkları Sikkeler

LİNK : https://doi.org/10.48120/oad.1024497

Öz

Bu çalışma Normanlar tarafından yönetilen 12. yüzyıl Sicilya’sına odaklanacak, yazılı kaynakların yanında özellikle nümismatik bulgular vasıtasıyla buradaki çok-kültürlü yaşamı değerlendirecektir. Birkaç yüzyıl kadar Müslümanların kontrolünde olan bu çok-kültürlü, çok-dilli adanın Normanlar tarafından ele geçirilmesinin ardından, burada Norman kont ve krallarının Müslümanlar, Katolik Latinler, Ortodoks Hıristiyanlar, Yahudilerle birlikte koekzistans (birlikte yaşama) kültürü tesis etme çabaları görülür. Aslında adanın yeni sahibi Normanlar, hakimiyet tesis ettikleri bu coğrafyanın tüm unsurlarından pragmatik bir tavırla azami derece de istifade etmişlerdir. Bu da beraberinde etkileşimleri kaçınılmaz kılmıştır. Bu etkileşimlerin izlerini mimari ve sanat eserlerinde, giyim kuşamlarında, ordu teşkilatında, tesis ettikleri devlet kurumlarında ve de çalışmamızın önemli bir bölümünü kapsayacak bastırdıkları sikkelerde görmek mümkündür. Norman Sicilya’sının sikkelerinin lejantlarında Arapça, Latince ve Grekçe dillerini bazen müstakil, bazen de bir diğeriyle beraber çift-dilli olarak görürüz. Daha da ilginci ilk dönem bastırdıkları sikkeler kelime-i şehadet gibi İslamî ibareler taşır. Bu nümismatik bulguları 12. yüzyıl Sicilya’sındaki çok-kültürlü yapıyı yansıtması açısından çok önemlidir. Çalışmada ayrıca İngiltere’nin önemli sikke koleksiyonlarından birine sahip olan The Barber Institute of Fine Arts’da bulunan Norman Sicilyası’nda I. Roger, II. Roger, I. William, II. William ve Tancred tarafından bastırılan sikkelerin kataloglaması yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler

Sicilya, Normanlar, Koekzistans, Çok Kültürlülük, sikkeler

Kaynakça

· Ahmad, S. Maqbul, “Cartography of al-Sharif al-Idrīsī,” The History of Cartography, Book 1: Cartography in the Traditional Islamic and South Asian Societies, vol. 2, (Ed. John B. Harleyve David Woodward), University of Chicago Press, Chicago, 1992.

· Akyol, Edip, “İslam Medeniyetinin Batı’ya Etkileri ile İlgili Bazı Değerlendirmeler”, İstem, 4/7, 2006, ss. 117-134.

· Altan, İbrahim, İslam Tarihinde Sicilya Adasının Yeri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993.

· Azimli, Mehmet “Sicilya’daki İslam Medeniyetinin Avrupa’ya Etkileri”, Marife, 9 /2, 2009, ss. 63-82.

· Balog, Paul, “Contributions to the Arabic metrology and coinage, III, On the Arabic coinage of Norman Sicily”, AIIN, 27-8, 1980-1, ss. 137-50.

· Brown, Gordon S., The Norman Conquest of Southern Italy and Sicily, Macfarland & Co., Jefferson, 2002.

· Britt, Karen C., “Roger II of Sicily: Rex, Basileus, and Khalif? Politics, and Propaganda in the Cappella Palatina”, Mediterranean Studies, 16, 2007, ss. 21-45.

· Canik, Gülmis Vesile, Sicilya’da Müslümanlar (827-1243), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

· Catlos, Brian A., Muslims of Medieval Latin Christendom, c. 1050-1614, Cambridge University Press, Cambridge 2014.

· Cook, Barrie; Locatelli, Stefano; Sarcinelli, Giuseppe ve Travaini, Lucia (eds.), The Italian Coins in the British Museum, vo. 1, South Italy, Sicily, Sardinia, The Trustees of the British Museum & Edizioni D’Andrea s.n.c., Bari 2020.

· Curtis, Edmund, Roger of Sicily and the Norman Lower in İtaly, G. P. Putnam’s Sons, New York ve Londra, 1912.

· Demiralay, Mehmet, “IX. Ve XIII. Yüzyılları Arası Sicilya Adası’nda İslam Kültür ve Medeniyetinin İzleri”, Türük, Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 6/12, 2018, ss. 227-249.

· Grierson, Philip, “The Coinage of Norman Apulia and Sicily in teir International Setting”, Anglo-Norman Studies, 15, 1993, ss. 117-132.

· Grierson, Philip ve Travaini, Lucia, Medieval European Coinage with a Catalogue of the Coins in the Fitzwilliam Museum, Itally (III), South Italy, Sicily, Sardinia, vol. 14, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

· Haskins, Charles Homer, The Normans in Europan History, Houghton Mifflin Company, Boston, 1915.

· Hauziński, Jerzy, “Outlook on the Golden Age in the History of Sicily”, Slupskie Studia Historyczne 17, 2011, ss. 59-69.

· Houben, Hubert, Roger II of Sicily: A Rulerbetween East and West, İngilizce çev. G.A. Loud and Diane Milburn, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

· İbn Cübeyr, Endülüs’ten Kutsal Topraklara, çev. İsmail Güler, Selenge Yayınları, İstanbul, 2003.

· İbn Havkal, 10. Asırda İslam Coğrafyası, trc. Ramazan Şeşen, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2017.

· Johns, Jeremy, Arabic Administration in Norman Sicily, The Royal Dîwân, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

· Loud, Graham A., The Age of Robert Guiscard: Southern Italy and the Northern Conquest, Routledge, London, 2000.

· Matthew, Donald, The Norman Kingdom of Sicily. Cambridge University Press, Cambridge, 1992.

· Metcalf, David Michael, “Islamic, Byzantine and Latin Influences In the Iconography of Crusader Coins and Seals”, Orientalia Lovaniensia Analecta, East and West in the Crusader States, Context – Contacts – Confrontations, v. 2, (Ed. Krijnie Ciggaar ve Herman G.B. Teule), Peeters Publishers, Leuven, 1999, ss. 163-175.

· Metcalfe, Alex, The Muslims of Medieval Italy, Edinburgh University Press, Edinburgh 2009.

· Musul, Gizem, Norman İdareci II. Roger Yönetiminde Sicilya Adası (1095-1154), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, 2017.

· Özaydın, Abdülkerim, “Ağlebîler”, DİA, C. 1, İstanbul 1988, s. 476-477.

· Stanton, Charles D., “Roger de Hauteville, Emir of Sicily”, Mediterranean Historical Revew, vol. 25, 2010, ss. 113–132.

· Şahin, Seyhun, Normanlar Döneminde Sicilya Adası (11.-12. Yüzyıllar), Basılmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.

· Şahin, Seyhun, “Norman İstilası’nın I. Haçlı Seferi’ne Yansımaları (Antakya’nın İşgâline Kadar I. Bohemund ve Tancred’in Faaliyetleri”, Cappadocia Journal of History and Sciences, vol. 1, 2013, ss. 42-52.

· Şahin, Seyhun, Sicilya’da Normanlar ve Müslümanlar, Arkeoloji ve sanat Yayınları, İstanbul, 2016.

· Şakiroğlu, Mahmut H., “Sicilya”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 37, İstanbul, 2009, ss. 138-139.

· Şen, Fatih, Normanların Güney İtalya ve Sicilya’yı Fetihleri (1059-1130), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.

· Travaini, Lucia, “Two Hoards of Sicilian Norman Tari”, The Numismatic Chronicle, vol. 145, 1985, ss. 177-208.

· Travaini, Lucia, “Aspects of the Sicilian Norman Copper Coinage in the Twelfth Century”, The Numismatic Chronicle, vol. 151, 1991, ss. 159-174.

· Travaini, Lucia, La monetazione nell’Italia normanna, Nuovi Studi Storici 28, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma, 1995.

· Travaini, Lucia, “The Normans Between Byzantium and the Islamic World”, Dumbarton Oaks Papers, no. 55, Washington, D.C. 2001, ss. 179-196.

· Yıldız, Yusuf, “15. Yüzyıla Kadar Sicilya ve İtalya’da Müslümanlar”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 40, 2017, ss. 67-88.

DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

İnceleyeceğiz ...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s