SAĞLIK DOSYASI /// DR. ABDULLAH BUKSUR : PANDEMİ SÜRECİ VE SONRASI


DR. ABDULLAH BUKSUR : PANDEMİ SÜRECİ VE SONRASI

23 Eylül 2020

Şimdiye kadar reddedilen milliyetçi okuma biçimi günümüzde yeni vizyonla ve versiyonu ile tüm dünyanın gündeminde olduğu görülmektedir. Küreselleşme ile başlayan süreç, gelinen noktada, eş zamanlı olarak radikal/popülist/aşırı sağın da bir yükseliş yaşadığı olgusu birçok çalışmayla ortaya konulmuştur. Her ne kadar kavramların içini medeniylet okumalarımıza bağlı olarak farklı anlamlandırmalarımız olsa da millet merkezli okumanın öncelendiğini görüyoruz.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sağ partileri Avrupa Birliğinden çıkma istekleri, göçmen ve yabancı karşıtı söylemleri ve içine kapanma arzusu taşıyan topluluklar bu ivmeyi net olarak gözler önüne sermektedir. Küresel kriz ve ulus devletin yeniden dönüşü olarak yorumlamak mümkündür. Ancak Batının Millet ve Milliyetçilik tanımı ve hedefleri açısından Türk Uygarlığının, Millet ve Milliyetçilik kavramlarının içeriği farklıdır. Batı Elinde bulunan toprakları ve köleleri korumak için bir araya gelmiş ve kendini üstün gören bir anlayışla milletleşirken – Türk’ün Milletleşmesi birlikte yaşamış ve yaşayan, ortak Ugarlıklarının ferdi olan, ortak idealleri olan insanların bir araya gelerek oluşturduğu ve bizim yönettiğimiz bir dünya da herkes, Adalele, Hür bir biçim de yaşama ve yaşatma ideali bir Millet oluşturmuştur. Üretim ve Tüketim merkezli değil İnsan merkezli bakışın adıdır Türk Uygarlığı.
Küreselleşme ile başlayan / başlatılan süreç, parelel olarak ulus devlet kavramlarını, bunlarını tarihsel gelişimini ve neyi ifade ettiklerini, günümüzde büyük sıçrama yaşayan milliyetçilik anlayışına ne kadar bağlantılı olduğunu Batı Avrupa ülkeleri örneği çerçevesinde görebiliriz.
Küreselleşmenin sağladığı birçok şeyi tehdit olarak algılayan ve ulus kavramına sarılan siyasi anlayışların Ülkemiz de ve Batı Avrupa ülkelerinde her geçen gün daha da güçlendiği bir tespit olarak ortadadır.
Küreselleşme ile Pandemi arasında bir bağ kurarsak, her ikisi de küreseldir. Ancak küreselleşme büyük emek, gayretlerle ve büyük maliyetletlerle bu hale getirilirken, bulaşıcı virüsün ilerlemesini durudurmak için mücadele ediyor. Bu Pandemi sürecinin gelişmesi gibi ekonomik, sosyal, siyasal ve politik çıktıları da olacaktır.
Bulaş süreci, ölümlerin artması halin de ülkeler yeniden üretimi durdurmak zorunda kalacaktır. Bu çalışanların işsiz kalmasına neden olacaktır. Üretimin kesintiye uğradığı toplumsal gelirin sıfırlandığı, arz – talep dengesinin bozulduğu bu süreçte enfilasyon hızla yükselecektir. Bu yaşadığımız ülkede devlet hukukunu hiçe sayan bireysel çözüm odaklı bir toplumsallıkla karşı karşıya kalınacağı tahmin edilmektedir. Toplumsal barışı ve huzuru sağlamak için devletin daha fazla otoriterleşmesi kaçınılmaz hale gelecektir.
Karşılıklı yükseliş, İşsizlik – enfilasyon – toplumsal hareketlilik – şiddet – devletin otoriterleşmesi birbirini besler bir hal alacaktır. Ülkemizi yönetenlerin bu durumu şimdiden öngörerek önlem almalıdır.
Bütün ulus devlet modeliyle yönetilen ülkeleri yönetenler, gerekli önlemleri almazlar ise; ülkelerinde yükselen enfilasyonu aşağı çekebilmek veya durdurmak için dış borç aramaya başlayacaklardır. O zaman sizin, kanla, canla doğmamış çocuğunuzun ödediği bedelle, bağımsız ve özgür olarak, insanca yaşamak için kurduğunuz ülkenizin geleceğini, Para karşılığında kendi ellerinizle başkalarına veririsiniz.
Son cümle, kendine ait bir felsefesi olmayan ülkeler dünyada ve bölgesin de oyuncu olamaz. Çünkü taklitçiler hiçbir zaman gerçek olamaz. Taklitçilikten kurtulup kendimiz olmalıyız.

Dr. Abdullah BUKSUR

SAĞLIK DOSYASI /// Rubil Gökdemir : Korona Salgının Ortaya Çıkardığı Ekonomik ve Sosyolojik Gerçekler !!!!


Rubil Gökdemir : Korona Salgının Ortaya Çıkardığı Ekonomik ve Sosyolojik Gerçekler !!!!

29 Haziran 2020

Profesyonel ekonomistler bir tarafa, ekonomi okuyucusu olan herkesin de bilebileceği gibi Türk Ekonomisi, bilhassa 2018 Ağustosunda oluşan kur atağı sonrası kırılganlıkları artmış bir ekonomidir.

Biz bu yazımızda 2020 yılı başından başlayarak 11 Mart 2020 tarihinde ilk covid 19 virüsü vaka tespitiyle birlikte, zaten çok kırılgan hale gelmiş bulunan ve genel dengeleri pamuk ipliğine bağlı bir ekonominin Korona salgını sebebiyle ancak alabildiği tedbirlerin daha net bir şekilde ortaya çıkardığı sosyal meselelere dikkat çekmeye çalışacağız.

Bilindiği üzere 11 Mart 2020 tarihini takiben ilk ekonomik ve idari tedbirler 16 Mart tarihinden itibaren alınmaya başlandı. Maske ve kolonya dağıtımı ile başlayan tedbirlerin hafifliğini bir tarafa bırakırsak, adına “gevşek karantina” diyebileceğimiz tedbirler kapsamında alınan ekonomik tedbirleri 4 başlık altında toplayabiliriz.

1- Doğrudan Bütçe kaynaklarıyla sağlanan gelir destekleri,

2- İşsizlik Sigorta Fonu kaynaklarıyla sağlanan ve çalışanlara verilen ücret destekleri,

3- Vergi ve SGK primi ertelemeleri şeklindeki destekler ve

4- Kredi teşviki yoluyla işletmelere ve tüketicilere verilen destekler.

1-Doğrudan Bütçe kaynaklarıyla sağlanan sosyal yardım veya gelir destekleri:

Türkiye Cumhuriyetinin yıllık bütçe rakamlarını veya sosyal yardımlar konusunda kamuoyundaki tartışmaları takip eden herkesin de bilebileceği gibi, doğrudan bütçe harcamaları faslında bulunan ve 48 başlık altında ihtiyaç sahiplerine dağıtılan sosyal yardımlar için bütçede 69,5 milyar TL kaynak ayrılmaktadır.

Senelerdir dağılan bu yardımların GSYH’ya oranı %1,6 veya Bütçe harcamalarına oranı ise %6,8 civarındadır. Mukayese olsun diye 2020 yılı yatırımların harcama bütçesindeki payının %6,5 olduğunu bu vesileyle bildirelim.

Sosyal yardımlara dair bu genel bilgimiz dışında, aşağıda detaylarını vereceğimiz üzere, Korona Salgını sebebiyle ortaya çıkan rakamlar hakkında kimsenin yeterli bilgi sahibi olduğunu zannetmiyoruz. Bu konuda en fazla bildiğimiz husus; 2 milyon 111 bin 254 haneye, sosyal yardım altında devamlı aylık gelir desteği sağlandığıdır.

Ancak T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 18.05.2020 tarihli açıklamasından anladık ki, FAZ 2 kategorisiyle 2 milyon 316 bin hanenin ve FAZ 3 kategorisiyle açıklanan 1 milyon 689 bin 500 hanenin de aşağıdaki koşulları taşımaları sebebiyle sosyal yardım almayı hak kazanan hanelerden oluştuğu öğrenmiş olduk. Özetle; korona salgını sebebiyle “Sosyal Koruma Kalkanı” adı verilen ve bir defalık olmak üzere hane başına verilen 1.000 TL’lık gelir desteğinden 6 Milyon 116 bin 764 hanenin yararlandığını öğrenmiş olduk.

TÜİK hesaplarına göre ortalama bir hane 3,6 kişiden oluştuğu için nüfusun 22 milyon 20 bin kişilik bölümü, yani toplam nüfusun %26,5’u aşağıdaki şartları taşıdığı için 1.000 TL’lik gelir desteği veya sosyal yardım alacak duruma düşmüş…

NİTEKİM SOSYAL YARDIM YARDIM TALEBİNDE BULUNAMAYACAK HANELER İÇİN AŞAĞIDAKİ KRİTERLER BELİRLENMİŞTİR :

1-Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2, Faz 3 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olan haneler,

2- 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

3- 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

4- Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

5-İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar (aylık ortalama 1560 TL),

6-İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar (ortalama 1620 TL),

Gördüğünüz üzere o haneye aylık en az (39TL x30gün) yani 1.170 TL giriyorsa, o hanede yaşayan başka kimse sosyal yardım talebinde bulunamaz…

Daha önce yapılmış gelir testlerine göre bu kriterlerden anlamamız gereken, 6 Milyon 116 bin 764 hanenin yukarıdaki kategorilere göre, yıllardır zaten açlık sınırının bile altında yaşamaya mahkûm edilmiş olduklarıdır.

SONUÇ; Korona salgını sebebiyle 6 milyon 116 bin haneye veya nüfusun %26,5’luk kısmına bir defalık olmak üzere toplam 6 Milyar 116 milyon TL gelir desteği sağlanmıştır. Bu yardım miktarının GSYH’ya oranı binde 1,41’dir.

2-İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarından sağlanarak ve çalışanlara verilen ücret destekleri:

Bu fasıldan yapılan desteklerin detaylarını vermeden önce "Korona Salgını" sebebiyle daha çok gündemimize giren İŞSİZLİK SİGORTASI FONU’na ait özet bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasında fayda var…

Bilindiği üzere bu FON AKP öncesi kurulmuş olup, mevzuatı gereği işsizlik ödeneğinden faydalanmak sıkı şartlara tabi kılındığından, fon gelirleri dâima giderlerinden fazla olmuş ve bu sebeple de bu FON’da biriken paralar daha çok Hazine’nin iç borçlanma ihtiyacı için kullanılmıştır.

Fonun gelirleri esas itibariyle; işçi ve işverenden toplanan primler ve devlet katkılarından oluşmuştur. Primlerin %25’i işçiden, %50’si işverenden ve %25’i de devlet katkısından oluşmaktadır.

Aynı şekilde FON’da toplanan paralar artmaya başlayınca, ağırlıklı Hazine Bonoları ve Banka mevduatlarından gelen faiz gelirleri, yıllar itibariyle prim gelirlerini geçmiştir.

Bu yazının konusu olacak şekilde, resmi kayıtlardan aldığım rakamlara göre;

1- 2018 yılında toplam FON gelirleri 34,629 milyar TL olurken, bu gelirlerin 15,108 milyar TL’sı faiz gelirlerinden elde edilmiştir. Yıl sonu fon varlığı 127,644 milyar TL’dır.

2018 yılında FONUN toplam giderleri 23,705 milyar TL olmuş, bu miktardan işsizlik ödeneği olarak çalışanlara sadece 5,866 milyar TL ödenmiştir. Geri kalan miktar ise; hükümetin istihdamı teşvik programları adı altında ve çeşitli kalemlere harcanmıştır.

2- 2019 yılında toplam gelirler 40,365 milyar TL, faiz gelirleri ise 16,832 milyar TL olmuş, yıl sonu fon varlığı 131,542 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2019 yılında toplam Fon giderleri 40,365 milyar TL olarak gerçekleşmiş, bu miktarın 10,006 milyar TL’si işsizlik ödeneği olarak çalışanlara ödenmiş ve bakiye 30,359 milyar TL’sı ise; yine değişik adlar altında teşvik programlarına aktarılmıştır.

3- 2020 yılının korona salgını öncesi ilk üç ayında FON’un toplam gelirleri 10,606 milyar TL olmuş, bu gelirlerin 4,252 milyar TL’si faiz gelirlerinden oluşmuştur. Aynı şekilde fonun ilk üç aylık giderleri de; 2,641 milyar TL’si çalışanlara ödenen işsizlik ödeneği olmak üzere, giderler toplamı 10,175 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 Mart ayı sonu itibariyle fon varlığı toplam 131,973 milyar TL’dir.

Bütün bu bilgileri niye verdik diye soracak olursanız, onu da anlatalım:

Korona salgını ortaya çıkıncaya ve iktidarın aldığı önlemler kapsamında "işsizlik ödeneği" dışında, "kısa çalışma ödeneği" ve "ücretli izin" adı altında yapılan uygulama ve ödemelerin miktarını göstermek ve dahi TBMM’ne sevk edilen ve FON gelirlerini 2 kat artıracak düzenlemenin sebebini anlatmak için, yukarıdaki bilgileri vermek gerekmektedir…

Şimdi 2020 yılı NİSAN-MAYIS aylarında FONUN nakit durumu ve korona salgını sebebiyle yapılan ödemelere geçebiliriz.

Nisan ayında FON gelirlerinin 3,384 milyar TL’si faiz olmak üzere toplam 5,459 milyar TL’dir. Nisan ayı toplam giderleri ise; 1,598 milyar TL’si işsizlik ödeneği, 723 milyon TL "kısa çalışma ödeneği" olmak üzere çeşitli adlar altında ödemeler toplamı 4,209 milyar TL’dir.

Mayıs ayında ise giderler Nisan ayına göre mutad ödemeler dışında ve salgın kapsamında sadece 1,4 milyar TL artmış ve toplam giderler ise; 7,512 milyar TL olmuştur.

Özet olarak anlatmak gerekirse; ilgili bakanlığın yapmış olduğu açıklamalarda korona salgını sebebiyle İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN 10 Haziran itibariyle toplam 4.979.792 kişiye toplam 13 milyar 631 milyon TL ödeme yapıldığını beyan ederken, mevzuata göre önceki aylarda zaten fondan işsizlik ödeneği alan çalışanları bile salgın kapsamında gelir desteği veya yardım yapılan çalışan sayısına dahil etmiş ve yine bildiğimiz yöntemlerle kamuoyunu yanlış bilgilendirmiştir.

Sonuçta bütçe veya hazineden çıkmayan bu miktarın GSYH’ya oranı da binde 3,1 oranındadır.

Şimdi ise kamu çalışanlarından zaten kesilmediği için sayıları sadece 12 milyon 684 bin olan işçi ve bu işçileri çalıştıran işverenden alınan "işsizlik sigortası" prim miktarını 2 katına çıkararak, salgın sırasında fazladan ödenen paraları kat be kat geri almak ve fon kaynaklarını daha fazla bir biçimde Hazine fonlamasında kullanmak üzere yasal çerçeveyi değiştirmeye çalışmaktadırlar.

Farkındaysanız bu ülkede kamu çalışanları dışında, gerçek anlamda kayıtlı çalışan miktarının da 12 milyon 684 bin kişi olduğu bilgisini de bu şekilde öğrenmiş oluyoruz.

Bu durumda sözde istihdamı destekliyoruz adı altında, kendilerinin bir şey yapmasını bir tarafa bırakalım, ayakta kalmaya çalışan işletmeleri de ilave yüklerle batırmak niyetinde olmalılar.

Bilmeyenler için bu vesileyle ilave bir bilgi verelim; FON kaynakları halen 127 milyar TL olup, bu kaynakların %79,5’u Hazine Kağıtlarında ve %20,5’u da kamu bankalarının mevduatında bulunmaktadır.

3-Vergi ve SGK primi ertelemeleri şeklindeki destekler:

Sayın Cumhurbaşkanı ve Maliye Bakanı’nın çeşitli beyanlarına göre yüzbinlerce işletmenin toplam 66 milyar TL’lık vergi ve SGK primleri 2020 yılı Ekim ayına kadar ertelenmiş olup, KOBİ veya diğer işletmelere doğrudan herhangi bir doğrudan gelir desteği verilmemiştir. Bu miktarın doğruluğunu ise başkaca bir teyit kaynağımız olmadan aynen kabul etmek zorundayız. Vergi ve prim ertelemeler toplamının GSYH’ya oranı ise %1,51’dir.

4-Kredi teşviki yoluyla işletmelere ve tüketicilere verilen destekler:

Merkez Bankası ve BDDK verilerini incelediğimizde kolayca görüleceği üzere; Türk ekonomisi arz ve talep dengesinin bozulma eğilimine girdiği durumlarda, kamu destekli kredi mekanizması derhal devreye sokulur ve iç talep canlandırılmaya, finansman ve tedarik zinciri korunmaya çalışılır. Bu duruma en iyi örnek 2017 yılında KGF kredileri vasıtasıyla piyasaya 295 milyar TL verilmek suretiyle o yıl %7,4’lük büyüme oranına ulaşılmış olmasıdır.

Korona salgını sebebiyle Bütçe ve Hazine imkanlarıyla, “Sosyal Koruma Kalkanı” ve “Ekonomik Koruma Kalkanı” oluşturamayan mevcut yönetim, yaklaşık 155 milyar TL’lik ve ağırlıklı olarak Kamu Bankaları vasıtasıyla kredi dağıtma yoluna gittiler. Yazımızın konusu olmamakla birlikte, maliyetinin ve enflasyonun altında sayılabilecek düşük faiz oranları sebebiyle hem ticari hem de bireysel kredilerle piyasalar ayakta tutulmaya ve ekonomik küçülme oranları da düşük tutulmaya çalışılıyor. Normal dönemlerde kamu bankalarının toplam kredilerdeki payı %30’lar civarında iken, son haftalarda kamu bankalarının kredilerdeki payı %50’li oranların üzerine çıktı.

MB verilerine baktığımızda Haziran ayının son haftası itibariyle, yaklaşık bireysel kredilerin toplamı GSYH’nın yaklaşık %18’ine denk gelen 760 milyar TL’ye, toplam kredilerin miktarı ise; 3,22 Trilyon TL civarına çıkmış oldu…

BDDK verilerine göre 760 milyar TL’lik toplam bireysel kredi kullanan 32 milyon 510 bin kişiden, toplam miktarın %58’ine denk gelecek şekilde, 28 milyon 500 bin kredi borçlusunun aylık geliri 5.000 TL ve daha altındaki kişilerden oluşuyor.

Yani 4 milyon kişinin ortalama kişi başına borcu 80.000 TL iken, 28 milyon tüketicinin kişi başına ortalama 15.700 TL civarında kredi borcu bulunmaktadır. Nitekim toplam kredilerin %51’i ihtiyaç kredilerinden oluşmaktadır.

Kayıtlara daha intikal etmemekle birlikte Maliye ve Hazine Bakanı’nın beyanlarına göre son hafta konut kredisi için 110 bin kişinin yaklaşık 25 milyar TL’lik konut kredisi talebinin kabul edildiği bilgisini de vermeliyiz.

Mukayese olsun diye 2002 yılında hane halklarının bireysel kredileri toplam 5,8 milyar TL ve GSYH’ya oranı ise %1,6 civarındaydı.

SONUÇ İTİBARİYLE; Korona salgını sebebiyle yönetimin doğrudan gelir destekleri GSYH’nın sadece binde 1,41 oranında olup, GSYH’nın binde 3,1’i kadar İşsizlik Sigorta Fonu vasıtasıyla destek verilmiş olup, Vergi ve prim ertelemeleri GSYH’nın %1,5’u kadar, faizli kredi destekleri ise GSYH’nın %3,5’u nisbetinde olmuştur. Dolayısıyla korona salgını sebebiyle halkına en az destek veren ülkelerden biri Türkiye olmuştur.

Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda yazımıza konu diğer bir başlık olan sosyolojik tespitlere gelecek olursak;

BİR ÜLKE DÜŞÜNÜN Kİ;

Son 18 yılda sadece BÜTÇE’den 522,2 milyar $ faiz ödemiş olsun,

Kendi beyanlarına göre 50 milyar $ Suriyeli sığınmacılara harcamış olsun. Buna karşın;

 • 6 Milyon 116 bin 764 hanenin (TÜİK hesaplarına göre ortalama bir hane 3,6 kişiden oluştuğu için nüfusun 22 milyon 20 bin kişilik bölümü veya toplam nüfusun %26,5’u) 1.000 TL’lik ve tek seferlik sosyal yardıma muhtaç olduğunu öğrenmiş olduk.
 • 525 TL’lik aylık gelir testini geçemediği için 7 milyon 950 bin kişinin GSS primini devlet ödüyor olsun,
 • 1,5 milyon hanenin elektrik parasını devlet ödüyor olsun.
 • 695.000 emeklinin ortalama 1.200 TL emekli maaşı aldığını,
 • İşgücünü oluşturan nüfusun ancak %42’sinin işi var olsun ve bu çalışanların %33’ü kayıtsız ve %52’si de asgari ücretli olsun,
 • 32 milyon 510 bin kişi bireysel kredi olarak bankalara 760 milyar TL borçlu olsun,
 • Dar anlamda işsizlik tanımına göre, daha geçen yılın işgücüne katılma oranı olan %54,3’le hesapladığımızda 7 milyon 650 bin 288 kişi işsiz ve işsizlik oranı ise %22,48 olsun,
 • Nüfusun %83’ü elde ettiği gelirle zorunlu ve insani ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve sadece nüfusun %17’si bu salgından etkilenmemiş olsun ve O ÜLKEDE BU EKONOMİK VE SOSYAL VERİLER DE SİYASETE YANSIMIYOR OLSUN !

SAĞLIK DOSYASI /// Ercan Caner /// Coronavirus : Neden Şimdi Harekete Geçme Zamanı ????


Ercan Caner /// Coronavirus : Neden Şimdi Harekete Geçme Zamanı ????

E-POSTA : ercancaner

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahiptir. Türkiye Hava Sahası Yönetimi alanında doktora tez çalışmalarını sürdüren Caner’in İnsansız Hava Araçları (2014) ve Taarruz Helikopterleri (2015) konulu makaleleri yayımlanmıştır. 36 yılı kapsayan TSK, BM ve NATO deneyimlerine sahiptir.

17 Mart 2020

Politikacılar, toplum liderleri ve iş dünyasının patronları: Neyi ne zaman yapmalısınız

Yazar: Tomas Pueyo, Medium, 11 Mart 2020

Çeviren: Ercan Caner, Sun Savunma Net, 16 Mart 2020

Coronavirus hakkında bütün olup bitenlere bakınca bugün ne yapmak gerektiği konusunda bir karar vermek zor olabilir. Daha fazla bilgi için beklemeli misiniz? Bugün bir şey yapmak gerekiyor mu? Ve ne yapmalı?

Koronavirüs hakkında her şey: Neden hemen harekete geçmeniz gerekiyor?

Özel görsellerle zenginleştirilmiş makalenin tam metin çevirisi. Makalenin tamamını PDF formatında okumak ve bilgisayar/akıllı cihazlarınıza indirmek için BURAYA tıklayın.

Bu makalede; birçok grafik, çok sayıda kaynaktan aldığım veriler ve modeller eşliğinde aşağıdakileri ele alacağım:

 • Yaşadığınız bölgede kaç tane Coronavirus vakası olacak?
 • Bu vakalar gerçekleştiğinde neler olacak?
 • Neler yapmanız gerekiyor?
 • Ne zaman?

Bu makaleyi okumayı bitirdiğinizde aşağıdakiler hakkında bilgi sahibi olacaksınız:

 • Coronavirus size doğru geliyor.
 • Virüs, önce yavaş yavaş ve sonra aniden katlanan bir hızla geliyor.
 • Size gelmesi sadece birkaç gün alacak. Belki bir veya iki hafta içinde onunla tanışacaksınız.
 • Virüs size bulaştığında sağlık sisteminiz çökecek.
 • Vatandaşlarınız hastane koridorlarında tedavi edilecek.
 • Yorgunluktan bitkin düşen sağlık çalışanları kendilerini kaybedecek ve bazıları yaşamlarını yitirecek.
 • Doktorlar hangi hastalara oksijen verileceğine ve hangilerinin öleceğine karar verecekler.
 • Bundan kurtulmanın tek yolu diğer insanlardan uzak durmak, onlarla aranıza bugünden başlayarak mesafe koymaktır. Yarın değil! Bugün!
 • Yani; bugünden başlayarak mümkün olan azami sayıda insanı evlerinde tutmalısınız.
 • Bir politikacı, toplum lideri veya iş adamı olarak, bütün bunları yerine getirme gücünüz var ve bunları engelleme sorumluluğu da sizlere aittir.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından hazırlanan yukarıdaki interaktif harita, dünyada rapor edilen Coronavirus olaylarının yerlerini ve kaç tane insanın öldüğünü göstermektedir. Kaynak: Johns Hopkins University.

Bugün; ‘‘Aşırı tepki gösterirsem ne olur? İnsanlar bana güler mi? Bana kızarlar mı? Kendimi aptal durumuna mı düşürürüm? Adım atmak için diğerlerini beklemek daha iyi olmaz mı? Ekonomiye çok mu zarar veririm?’’ gibi bazı yersiz korku ve endişeleriniz olabilir.

Fakat 2-4 hafta içinde bütün dünya evlerine hapsolduğunda, uygulamaya başlayacağınız insanları birbirlerinden ayırma tedbirleri onların hayatlarını kurtardığında insanlar artık sizi eleştirmeyecek, hatta doğru kararı verdiğiniz için size teşekkür edecektir.

Evet, haydi başlayalım.

 1. Yaşadığınız Bölgede Kaç Tane Coronavirus Vakası Olacak?

Ülke Sayısının Artması

Çin, virüsü henüz kontrol altında tutabilirken, ortaya çıkan toplam coronavirus vakaları belirli bir oranla artmıştır. Fakat virüs birden dışarı sızmış ve bugün kimsenin durduramadığı bir pandemi haline gelmiştir.

ÇİN HASTALIK KONTROL VE ÖNLEME MERKEZİ

Günümüz itibarı ile şimdilik, genellikle İtalya, İran ve Güney Kore’de görülen coronavirus vakaları Grafik 3’te sunulmuştur.

Güney Kore, İtalya ve Çin’de ülkelerin geri kalanında halen görülmesi zor olan birçok vaka bulunmaktadır, fakat grafiğin sağ altına dikkat edelim.

Günümüzde; coronavirus bulaşma ve yayılma vakalarının orantılı bir şekilde arttığı düzinelerce ülke bulunmaktadır. Günümüz itibari ile bu ülkelerin çoğu, aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi batı ülkeleridir.

Vaka artış oranının aynı şekilde yükselmesi durumunda bir hafta içinde oluşacak durum Grafik 6’da gösterilmiştir.

Neler olacağını anlamanız veya olacakları nasıl önleyebileceğinizi anlayabilmeniz için geçmişte SARS vakalarını yaşayan Çin ve Doğu ülkelerinin deneyimleri ile İtalya’ya bakmak gerekmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti

Kaynak: Tomas Pueyo tarafından; Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre hazırlanan Journal of the American Medical Association grafiğine dayanılarak yapılan analiz aşağıdadır.

Bu grafik en önemli grafiklerden bir tanesidir. Turuncu renkli çubuklar Çin Halk Cumhuriyeti Hubei eyaletindeki resmi vaka sayılarını, yani o gün ne kadar insana teşhis koyulduğunu göstermektedir.

Gri renkli çubuklar ise günlük gerçek Coronavirus vaka sayılarını göstermektedir. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi bu rakamları hastalara teşhis esnasında hastalık belirtilerinin ne zaman başladığını sorarak elde etmiştir.

Burada en kritik olan gerçek vaka sayısının o anda bilinmiyor olduğudur. Bunları sadece geriye doğru bakarak anlayabiliriz; Yetkililer bir insanın hastalık belirtileri göstermeye başladığını bilmemektedir ve bildikleri tek şey bir insanın doktora gittiği ve kendisine hastalık teşhisi koyulduğudur.

Bunun anlamı; turuncu renkli çubukların bize yetkililerin neyi bildiklerini gösterdiği ve gri renkli çubukların ise aslında arka planda gerçekte neler olup bittiğini gösterdiğidir.

Turuncu renkli resmi vaka sayısının orantılı bir şekilde arttığına dikkat edin: 12 gün daha bu yayılma hâlâ büyük bir oranla artıyor gibi görünmektedir. Fakat aslında durum öyle değildir. Aslında olan şey virüse yakalananlarda görülen hastalık belirtilerinin daha görünür hale gelmesi, insanların doktorlara daha fazla gitmesi ve sağlık sisteminin bunları daha etkin ve güçlü bir şekilde tanımlamasıdır.

Bu, resmi ve gerçek vaka kavramı çok önemlidir. Bu kavramı sonradan hatırlamak üzere şimdilik aklımızda tutalım. Çin Halk Cumhuriyetinin diğer bölgelerinde merkezi hükümetin müdahaleleri çok iyi koordine edilmiş, derhal acil ve çok sıkı önlemler alınmıştır. Çin merkezi yönetimi tarafından alınan acil ve sıkı önlemlerin sonucu ortaya çıkan durum Grafik 8’de gösterilmektedir.

Grafiğin alt kısmında görünen neredeyse düz çizgiler Coronavirus vakalarının meydana geldiği Çin bölgeleridir. Bu bölgelerin tamamında vaka sayısının giderek artma potansiyeli olmasına rağmen Ocak ayı sonunda alınmaya başlanan acil ve sıkı önlemler sayesinde virüsün yayılması durdurulmuştur.

Bu esnada Güney Kore, İtalya ve İran’ın neler olup bittiğini anlayabilmeleri için bir aylık bir süreleri vardır, fakat ne yazık ki bu ülkeler Çin’den alınan dersleri öğrenememiştir. Bu ülkelerde, Çin Halk Cumhuriyetinin Hubei Eyaletinde görünen orantılı artış meydana gelmiş ve Şubat ayı sonuna kadar görünen vaka sayısı Çin’in bütün bölgelerindeki vaka sayılarını aşmıştır.

Doğu Ülkeleri

Güney Kore’de görülen coronavirus vakalarında bir patlama yaşandı, fakat neden Japonya, Tayvan, Singapur, Tayland ve Hong Kong’da aynı patlamalar yaşanmadığını hepiniz merak ediyorsunuz.

Bu ülkelerin tamamı 2003 yılında SARS[1] (Severe Acute Respiratory Syndrome – Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu) adı verilen bir coronavirus tarafından vurulmuş ve hepsi de virüs yayılmasında neler yapılması gerektiği konusunda gereken dersleri almıştır. Bu ülkeler virüsün ne kadar hızlı yayılabileceğini ve öldürücü olabileceğini öğrendiklerinden onu ciddiye almaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı. İşte bu nedenle bu ülkelerdeki vaka sayılarını gösteren bütün grafikler, çok daha erken artmaya başlamış olsalar da hâlâ katlanarak artıyor gibi görünmemektedir.

Bugüne kadar Coronavirus yayılma patlamaları, hükümetlerin tehdidin farkına vardıkları ve virüsün yayılmasını engelledikleri konusunda birçok hikâyeler duyduk. Fakat geri kalan ülkeler için bu tamamen farklı bir hikâyedir.

Bunlara girmeden önce Güney Kore’ye Güney Kore’ye dikkatinizi çekmek istiyorum. Güney Kore’de olup bitenler diğer ülkelerdekiler ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde farklılıklar göstermektedir. İlk 30 coronavirus vakasında virüsün yayılması önlenmiştir. 31 numaralı hasta ise virüsü binlerce insana yayan süper bir bulaştırıcı olarak lanse edilmiştir. Virüs, insanlar hastalık belirtilerini göstermeye başlamadan yayıldığından, Güney Kore yetkilileri başlarına neyin geldiğini anlayana kadar virüs hızla yayılmıştır. Güney Kore şimdi bunun bedellerini ödemektedir. Fakat Güney Kore’de sürdürülen virüsün yayılmasını önleme çabaları İtalya ile karşılaştırıldığında; vaka sayısında İtalya’nın Güney Kore’yi geçtiği, İran’ın da çok yakında geçeceği görülmektedir.

Washington Eyaleti

Batı ülkelerindeki büyümeyi zaten gördünüz ve sadece bir haftalık tahminlerin dahi ne kadar kötü göründüklerini biliyorsunuz. Şimdi bir an, virüsün Çin’in Wuhan eyaletinde veya diğer Doğu ülkelerinde olduğu gibi kontrol altına alınamadığını ve çok büyük bir yayılmanın olduğunu hayal edelim.

Öncelikle Washington Eyaleti, San Francisco Körfez Bölgesi, Paris ve Madrid kentlerindeki birkaç vakaya göz atalım.

Washington Eyaleti, Çin’in Wuhan’ıdır. Bu eyaletteki vaka sayıları Wuhan’da olduğu gibi katlanarak artmaktadır. Bu yazının kaleme alındığı anda vaka sayısı 140’tır.

Fakat Washington Eyaletinde çok ilginç bir durumla karşılaşılmıştır. Ölüm oranı tavan yapmıştır. Bir noktada, eyalette üç vakada bir ölüm seviyesine ulaşılmıştır.

Oysa virüsün yayıldığı yerlerden bildiğimize göre coronavirus ölüm oranı %0,5 ile %5 arasındadır (bu oran daha sonra artmıştır). Peki, Washington Eyaletindeki ölüm oranı %33 seviyesine nasıl çıkmıştır?

Washington Eyaletindeki durumda, sonradan virüsün tespit edilmeden haftalar boyunca yayıldığı ortaya çıkmıştır. Mesele sadece üç vaka olma meselesi değildir. Yetkililer ne yazık ki sadece üç coronavirus vakasından haberdardır ve içlerinden birisi de hayatın kaybetmiştir. Bütün bunların nedeni de sadece hastalık belirtilerinin şiddetinin arttığı durumlarda insanların teste tabi tutulmalarıdır.

Bu durum biraz Çin’deki gri ve turuncu renkli çubuklara benzemektedir. Washington Eyaletinde yetkililer sadece resmi turuncu renkli çubukları bilmektedir ve durum diğer yerler ile karşılaştırıldığında oldukça iyi görünmektedir. Fakat aslında olan ise belki de yüzlerce hatta binlerce insanın coronavirus’ten etkilenmiş olduğudur.

Bu gerçekten büyük bir problemdir: sadece resmi vakalar bilinmekte ve gerçek vaka sayısını ise hiç kimse bilmemektedir. Peki, gerçek vaka sayısı nasıl tahmin edilebilir? Bakıldığında, bunun için birkaç yöntem mevcuttur. Benim de her ikisi için bir modelim var, siz de rakamlarla oynayarak resmi vaka ve gerçek vaka sayıları hakkında bir fikir edinebilirsiniz.

Bütün dünya virüs nedeniyle büyük bir tehdit altındayken ABD Başkanı Donald Trump, üzerinde ‘‘KEEP AMERICA GREAT’’ yazan şapkasıyla coronavirus ile mücadele hakkında açıklama yaparken.

Yöntemlerden birincisi ölü sayılarına bakmaktır. Bölgenizde virüs nedeniyle hayatlarını kaybedenler varsa, ölü sayısını yaşadığınız bölgedeki gerçek vaka sayısını tahmin etmek için kullanabilirsiniz. Bir insanın virüse yakalandıktan sonra ortalama 17,3 gün içinde hayatını kaybedeceğini biliyoruz. Bunun anlamı; 29 Şubat 2020 tarihinde Washington eyaletinde hayatını kaybeden insanın virüse büyük bir olasılıkla 12 Şubat 2020 civarında yakalanmış demektir.

Ölüm oranını da biliyorsunuz. Bu senaryo için ben %1 oranını kullandım (ayrıntıları sonra açıklayacağım). Bunun anlamı ise 12 Şubat 2020 tarihleri civarında o bölgede coronavirus’ten etkilenen yaklaşık 100 insan olduğu ve bu insanlardan bir tanesinin 17,3 gün sonra hayatını kaybettiğidir.

Şimdi coronavirus için ortalama katlama süresini kullanalım. Bu süre 6,2’dir. Bunun anlamı da vakalardan bir tanesinin hayatını kaybettiği bu 17 gün içinde gerçek vaka sayısına ulaşmak için etkilenen insan sayısını (yaklaşık 100) yine yaklaşık 8 (sekiz) ile çarpmak demektir.

Yani eğer bütün vakaların tespit edilmesi mümkün değil ise bugün gerçekleşen 1 ölüm, aslında bugün 800 adet gerçek vaka olduğunun da göstergesidir.

Bugün Washington Eyaletinde 22 insan virüs nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Yukarıda izah edilen yöntemle, hızlı bir hesaplamayla yaklaşık olarak 16,000 insanın virüsten etkilendiğini görebilirsiniz. Bu rakam; İtalya ve İran’daki resmi vaka sayılarının toplamı kadardır.

Ayrıntılı olarak incelediğimizde bu ölümlerin 19’unun sadece bir demetten yayıldığını, yani virüsün etkin bir şekilde yayılmadığı sonucunu çıkarabiliriz.

Yani bu 19 ölümü bir vaka olarak kabul edersek eyaletteki toplam ölü sayısı dörttür. Bu rakama göre yeniden hesaplama yaptığımızda Washington Eyaletindeki vaka sayısının yaklaşık olarak 3,000 olduğu sonucuna varırız.

Trevor Bedford’un yaklaşımında; mevcut vaka sayısının tespit edilmesinde virüslere ve mutasyonlarına bakılmaktadır. Ve Bedford’un yaklaşımına göre; Washington Eyaletinde şu anda muhtemelen 1,100 vaka olduğu sonucuna varılabilir.

Bu yaklaşımların hiç birisi mükemmel değildir, fakat hepsi de bize, gerçek vaka sayısının bilinmediği ve açıklanan resmi vaka sayısından çok daha fazla olduğu mesajını vermektedir. Ve bu rakam yüzlerce değil, belki de binlerce belki de çok daha fazladır.

San Francisco Körfezi

08 Mart 2020 tarihine kadar san Francisco Körfezi bölgesinde hiçbir ölüm vakası görülmemiştir. Bu da o bölgedeki gerçek vaka sayısının bilinmesini zorlaştırmaktadır. Resmi olarak 86 vaka görülmüştür.

Fakat Birleşik Devletler elinde yeterli test kiti olmadığından çok az sayıda insana virüs testi uygulayabilmektedir. Ülke kendi test kitini geliştirmeyi denemiş fakat başarısız olmuştur.

Aşağıdaki tabloda çeşitli ülkelerde 03 Mart 2020 tarihine kadar test uygulanan kişi sayıları verilmiştir.

Bu yazı kaleme alındığında hiç Coronavirus vakası görülmeyen Türkiye’de toplam nüfusa orana göre uygulanan test sayısı Birleşik Devletlerin on katıdır. Bugün de durum daha iyi değildir, ABD’de yaklaşık olarak 8,000 test yapılmıştır.

Burada, resmi vaka sayılarını gerçek vaka sayıları ile karşılaştırabilirsiniz. Hangisinin olacağına nasıl karar vermeli? San Francisco Körfez bölgesinde seyahat eden veya seyahat eden bir kimseyle temas kuran herkes teste tabi tutulmaktadır, bunun anlamı ise yetkililerin sadece seyahat bağlantılı vakaların çoğunu bildikleridir. Fakat yetkililer halk arasında yayılan virüs vaka sayısını bilmiyorlar. Virüsün halk arasında yayılmasını seyahat hızı ile mukayese ederek gerçek vaka sayısını belirlemek mümkün olabilir.

Güney Kore’deki bu karşılaştırmayı incelediğimde çok iyi verilere ulaştım. Bu ülkede 86 vaka sayısına ulaşıldığında, virüsün halk arasında yayılma oranı %86’dır (86 rakamı tamamen tesadüftür).

Bu oran esas alındığında gerçek vaka sayısını hesaplayabilirsiniz. San Francisco Körfez Bölgesinde bugün 86 vaka var ise gerçek sayı yaklaşık olarak 600 civarındadır.

Fransa ve Paris

Fransa, ülkede 1,400 vakaya rastlandığını ve bugüne kadar 30 kişinin hayatlarını kaybettiğini iddia etmektedir. Yukarıda anlatılan iki metodu kullanarak vaka sayısının, resmi açıklamanın aksine, 24,000 ile 140,000 arasında olduğunu hesaplayabilirsiniz.

Fransa’daki gerçek Coronavirus vaka sayısı bugün muhtemelen 24,000 ile 140,000 arasındadır.

Tekrar etmek istiyorum: Fransa’daki gerçek vaka sayısı muhtemelen resmi olarak açıklananlardan bir veya iki kat daha fazla büyüklüktedir.

Bana inanmıyor musunuz? Wuhan grafiğine yeniden bakalım.

22 Ocak 2020 tarihine kadar turuncu renkli çubukları toplarsanız 444 vaka sayısına ulaşırsınız. Şimdi bu rakama bütün gri renkli çubukları ekleyelim. Toplam sayı yaklaşık olarak 12,000 vakadır. Yani, Wuhan Eyaleti 444 vaka olduğunu düşünürken tam 27 kat daha fazla vaka mevcuttur. Eğer Fransa 1,400 vaka olduğunu düşünüyor ise aslında gerçek vaka sayısı on binlerce olabilir.

Aynı matematik hesaplama Paris’e de uygulanabilir. Kent sınırları içindeki 30 virüs vakası aslında yüzlerce, belki de binlerce vaka anlamına gelmektedir. Fransa’nın Ile-de-France bölgesinde toplam vaka sayısı şimdiden on binleri aşmış olabilir.

İspanya ve Madrid

İspanya’daki rakamlar Fransa ile hemen hemen aynıdır (1,200 vaka ve 1-400 vaka ve her iki ülkede de ölü sayısı 30’dur). Bunun anlamı aynı kuralların geçerli olduğudur. Muhtemelen İspanya’daki gerçek vaka sayısı şimdiden 20,000 daha fazladır.

Madrid bölgesindeki resmi vaka sayısı olan 600 ve 17 ölüme bakıldığında gerçek vaka sayısının 10,000 ile 60,000 arasında olması kuvvetle muhtemeldir.

Bu verileri okuduğunuzda kendinize ‘‘Bu mümkün değil, gerçek olamaz’’ diyorsanız sadece Wuhan Eyaletinde bu rakamlara ulaşıldığında bütün eyalet halkının evlerine hapsedildiğini düşünün.

Birleşik Devletler, İspanya, Fransa, İran, Almanya, Japonya veya İsviçre’deki vaka sayılarına ulaşıldığında Wuhan Eyaleti halkı çoktan evlerine hapsedilmişti.

Ve eğer kendinize; ‘‘Ne olmuş, Hubei sadece bir bölge’’ diyorsanız size bu eyaletin yaklaşık 60 milyon nüfusa sahip olduğunu, İspanya’dan büyük olduğunu ve neredeyse Fransa büyüklüğünde olduğunu hatırlatırım.

 1. Coronavirus Vakaları Gerçekleştiğinde Neler Olacak?

Evet, Coronavirus çoktandır aramızda. Saklanmakta ve katlanarak çoğalmaktadır. Bu virüs ülkelerimizi vurduğunda neler olacak? Bunu anlamak aslında çok kolay, çünkü virüsün neler yaptığını bildiğimiz birkaç yer var. Buna en iyi örnekler Hubei ve İtalya’dır.

Ölüm Oranları

Dünya Sağlık Örgütü (WHO – World Health Organization) ölüm oranını (coronavirus bulaşan insanların ölüm yüzdesi) %3,4 olarak kabul etmektedir. Bu sayı bir anlam ifade etmemektedir, açıklamaya çalışayım:

Bu sayı gerçekte ülkeye ve içinde bulunulan ana dayanmaktadır, Güney Kore’de bu oran %0,6 ve İran’da %4,5’tür. Peki, bu ne anlama geliyor? Bunu anlayabilmek için küçük bir hesaplama hilesi yapabiliriz.

Ölüm oranını hesaplamak için kullanılan iki yöntem; Ölüm/Toplam Vaka ve Ölüm/Kapanan Vaka sayılarına bakmaktır. İlk yöntemde bulunan sayı, birçok vaka hâlâ ölümle sonuçlanabileceğinden düşük bir tahmin olacaktır. İkinci yöntemde bulunan sayı ise ölümler iyileşmelerden çok daha çabuk kapanacağından normalden fazla olacaktır.

Benim yaptığım; her ikisinin de zamanla nasıl geliştiğine bakmaktır. Bu rakamların her ikisi de zaman içinde bütün vakalar kapandığında aynı sonuca ulaşacaktır, yani geçmişteki projeksiyonları geleceğe uyarladığınızda ölüm oranının ne olacağı konusunda bir tahmin yapabilirsiniz.

Verilerde gördüğünüz budur. Çin’in ölüm oranı şu anda %3,6 ile %6,1 arasında seyretmektedir. Bu oranları geleceğe uyarlarsanız yaklaşık olarak %3,8 – %4 arasında bir orana ulaşacak gibi görünmektedir. Bu oran ise mevcut tahminlerin iki katıdır ve grip oranından 30 kat daha fazladır.

Gerçi bu oran, Hubei ve Çin’in geri kalan bölümleri olmak üzere tamamen farklı iki gerçeği kapsamaktadır:

Hubei kentinin ölüm oranı muhtemelen %4,8’e doğru yaklaşacaktır. Bu arada, Çin’in geri kalan bölümlerindeki ölüm oranı ise yaklaşık olarak %0,9 seviyesine ulaşacaktır.

Yeterli sayıda ölüm vakalarının görüldüğü İran, İtalya ve Güney Kore’deki sayıları da grafik haline getirdim, aşağıda bunları inceleyebilirsiniz.

İran ve İtalya’daki Ölüm/Toplam Vaka oranı %3 ile %4 aralığına doğru kaymaktadır. Tahminim sayılarının da bu oranlar arasında gerçekleşeceğidir.

Güney Kore en ilginç örnektir, bunun nedeni bu iki sayının birbiriyle tamamen bağlantısız olmasıdır. Ölüm/Toplam Vaka oranı sadece %0,6 iken Ölüm/Kapanan Vaka oranı %48’dir. Bu farkın nedenini ülkenin aşırı temkinli davranmasına bağlıyorum. Güney Kore’de yetkililer herkesi teste tabi tuttuklarından bu kadar fazla kapanmamış vaka sayısı nedeniyle ölüm oranı düşük görülmekte ve vakaları uzun süre kapanmamış olarak gösterilmektedir. Hastalar hayatlarını kaybettiklerinde ise vaka gecikmeksizin kapalı statüsüne alınmaktadır.

Coronavirus’ten korunmak maksadıyla maske takan bir görevli, Diamond Princess adlı yolcu gemisinin demirlediği limanda nöbet tutarken. Foto: Reuters

Konuyla ilgili son örnek Diamond Princess adlı yolcu gemisinde yaşananlardır: gemide görülen 706 virüs vakasında 6 kişi hayatını kaybetmiş ve 100 kişi de virüsten kurtularak iyileşmiştir. Ölüm oranı %1 ile %6,5 arasında olacaktır.

Bütün bunlardan çıkarılabilecek sonuçlar aşağıdadır:

 • İyi hazırlanmış ülkelerde ölüm oranı Güney Kore’de olduğu gibi %0,5 ve Çin’in geri kalanında olduğu gibi %0,9 arasında olacaktır.
 • Virüs salgını altında ezilen ve çaresiz kalan iyi hazırlanmamış ülkelerde ise ölüm oranı %3 ile %5 arasında olacaktır.

Konuya bir de bu açıdan bakalım; hızlı hareket eden ülkeler ölü sayısını en az on kat azaltabilir. Ve bu sadece ölü sayısı ile ilgilidir. Hızlı hareket etmek bunun yanı sıra vaka sayısını da büyük ölçüde azaltmaktadır.

Hızlı hareket eden ülkeler ölü sayısını en az on kat azaltabilir

Peki, bir ülke virüse karşı hazırlıklı olmak için neler yapmalıdır?

Sistem Üzerindeki Baskılar

Vakaların yaklaşık %20’si hastanede tedaviye ihtiyaç göstermekte, %5’i yoğun bakım ünitelerine ihtiyaç duymakta ve yaklaşık %1’i de suni solunum cihazı ve ECMO (Extra-Corporeal Oxygenation) ünitelerinin kullanıldığı çok yoğun bir tedaviye gereksinim duymaktadır.

Suni solunum cihazı ile ECMO ünitelerinin yetersiz sayıda olması ve hemen imal edilebilecek veya satın alınabilecek sistemler olmaması en büyük problemdir. Örneğin; birkaç yıl önceki rakamlara göre Birleşik Devletlerin elinde sadece 250 adet ECMO cihazı bulunmaktadır.

Yani, bir anda 100,000 insanın enfeksiyon kaptığında birçoğu teste tabi tutulmak isteyecektir. Bunlardan yaklaşık 20,000’nin hastanede tedavi edilmesi gerekecek, 5,000’ni yoğun bakım ünitesine, 100’i de bugün ne yazık ki elimizde yeterli sayıda olmayan cihazlara ihtiyaç duyacaktır. Ve bütün bu rakamlar sadece 100,000 insanın enfeksiyon kapması durumunda ihtiyaç duyulan rakamlardır.

Bu rakamlara maske gibi koruyucuları da eklemek gerekmektedir. Birleşik Devletler gibi bir ülke sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu maske sayısının sadece %1’ine sahiptir (Mevcut 12 milyon N95 ve 30 milyon ameliyat maskesine karşılık ihtiyaç duyulan miktar 3,5 milyardır). Birçok vakanın ortaya çıkması durumunda elimizdeki maskeler sadece iki hafta yetecek miktardadır.

Japonya, Güney Kore, Hong Kong veya Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Çin’in Hubei Eyaleti dışındaki bölgeler virüse karşı çok iyi hazırlanmış ve hastalara ihtiyaç duydukları tıbbi bakımları sağlamıştır.

Fakat Batı ülkelerinin geri kalanı da daha çok Hubei ve İtalya’nın gittiği yolu takip etmektedir. Peki, oralarda neler olup bitiyor?

Çökmüş Bir Sağlık Sistemi Neye Benzer?

Hubei ve İtalya’da yaşananlar giderek korkutucu bir şekilde birbirine benzer hale gelmektedir. Hubei, sadece on gün içinde iki hastane inşa etmiş, fakat bu hastaneler de sağlık sisteminin tamamen çökmesine engel olamamıştır.

Her iki yerde de hastaneler insanların hastanelere akın etmesinden şikâyet etmiştir. Ve hastalar, hastane koridorları ve bekleme odaları dâhil her yerde tedavi edilmek zorunda kalınmıştır.

Sağlık personeli virüse karşı yürüttükleri mücadelede çok zor şartlar altında çalışmaktadır ve tek parça koruyucu bir giysi içinde saatlerce kalmak zorundadırlar. Bunun nedeni ise yeterli sayıda koruyucu giysinin olmamasıdır. Bu nedenle de virüsün bulaştığı alanları saatlerce terk edememektedirler. Ayrıldıklarında ise çökmüş, susuz ve yorgunluktan bitkin bir durumdadırlar. Sağlık personeli arasında vardiya sistemi artık ne yazık ki yoktur. Emekli olan sağlık personeli hastaların yardımına koşmak için yeniden göreve çağrılmaktadır. Hastabakıcılığı hakkında en küçük bir fikri dahi olmayan insanlar bir gecelik eğitime tabi tutularak kritik görevlerin başına getirilmektedir. Bütün sağlık çalışanları her zaman göreve hazır bir şekilde, diken üstünde görevlerini yapmaya çalışmaktadır.

Fakat sağlık çalışanları da insandır ve bütün bunları ancak kendileri hastalanana kadar yapabilmektedirler. Yeterli sayıda koruyucu giysi olmadan sürekli olarak virüs bulaşmış hastalarla uğraştıklarından ve virüslü ortamlarda çalıştıklarından, sağlık personeline virüs bulaşmasına oldukça sık rastlanılmaktadır. Fedakâr sağlık çalışanları kendilerine virüs bulaştığında, diğer hastalara yardımcı olamadıkları 14 günlük karantinaya alınmaktadır. En iyi senaryoya göre bu sürenin sonunda görevlerinin başına dönmekte, en kötü senaryoya göre ise hayatlarını kaybetmektedirler.

Uydudan alınan bu fotoğrafta İran’ın Qom kentinde bulunan Behest Masoumeh mezarlığında yeni kazılan mezar çukurları görülmektedir. Foto: Maxar Technologies via The Guardian ve New York Times.

En kötü durum yoğun bakım ünitesi sayısıdır, hastalar suni solunum cihazı veya ECMO cihazlarını paylaşmak zorunda kaldıklarında elde mevcut cihaz sayısı yetersiz kalacaktır. Bu nedenle sağlık çalışanları hangi hastaların sınırlı sayıdaki bu cihazları kullanacağına karar vermek zorunda kalacaklardır. Bunun anlamı ise sağlık personelinin kimin yaşayıp kimin öleceğine karar verecek olmalarıdır.

Birkaç gün sonra artık seçmek zorundaydık. Herkese yetecek suni solunum cihazı yoktu. Hastaların yaş ve sağlık durumlarına göre aralarında seçim yapmak zorunda kaldık. Doktor Christian Salaroli.

Bütün bunlar bir sistemi, %0,5 yerine %4 ölüm oranına iten nedenlerdir. Kentiniz veya ülkenizin %4’ün bir parçası olmasını istiyorsanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok.

3. Ne Yapmalısınız?

Eğriyi Düzleştirin

Bu olay artık bir pandemi haline gelmiştir. Kolayca ortadan kaldırılamaz. Fakat yapabileceğimiz bu salgının etkilerini azaltmaktır.

Bazı ülkeler bu alanda gerçekten örnek gösterilebilir. Virüsün yayılmasının engellenmesi ve durdurulması alanında Çin ile aşırı bağlantıları olmasına rağmen bugün 50’den az vakanın görüldüğü en iyi ülke Tayvan’dır. Tayvan tecrit odaklı olarak alınması gereken bütün önlemleri zamanında almıştır.

Tayvanlı yetkililer virüsün yayılmasını engellemeyi başarmıştır, fakat diğer ülkelerin çoğu bu deneyime sahip değildir ve virüsün yayılmasını kontrol altına almayı başaramamıştır. Bu ülkeler şimdi tamamen farklı bir oyun oynamakta ve bütün enerjilerini virüsün etkilerini azaltma üzerinde harcamaktadır. Bu ülkeler virüsü mümkün olabildiğince daha az saldırgan hale getirmek zorundadırlar.

Eğer enfeksiyon sayılarını mümkün olabilecek en aza indirmeyi başarırsak sağlık sistemimiz, ölüm oranını aşağıya çekerek vakaları çok daha iyi bir şekilde yönetmeyi başarabilir. Ve bu faaliyetleri zamana yaymayı başarırsak, bütün riskleri tamamen ortadan kaldıracak olan toplumun geri kalan kısmının aşılanabileceği zamana erişebiliriz. Yani hedefimiz coronavirus bulaşmalarını ortadan kaldırmak değil, ihtiyaç duyulan zamanı kazanmak maksadıyla bunları geciktirmek olmalıdır.

Yukarıdaki grafiğin animasyonuna aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.

https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca

Vakaları ne kadar geciktirirsek sağlık sistemi o kadar iyi işleyecek, ölüm oranı düşecek ve insanların birçoğu enfeksiyon kapmadan önce aşılanma imkânına kavuşacaktır. Peki, bu eğriyi nasıl düzleştirebiliriz?

Coronavirus ile olan yaşam kurtarma mücadelesinde yorgunluktan bitkin duruma düşen İtalya Hemşire Francesca Mangiatordi. Foto: India Times

Sosyal Mesafe Tedbirleri

Yapabileceğimiz ve gerçekten de işe yarayan tek ve çok basit bir şey var: sosyal mesafe tedbirlerini titizlikle uygulamak.

Wuhan grafiğine yeniden göz atarsanız ev hapsi uygulaması başlar başlamaz virüs vakalarında bir düşme görülmüştür. Bunun nedeni insanların birbirleriyle etkileşime girmemeleri ve virüsün yayılma şansını bulamamasıdır.

Herkesin fikir birliğine vardığı mevcut bilimsel konsensüs, virüse yakalanan bir insan hapşırdığında iki metre mesafe içindeki insanlara bulaştığıdır. Aksi takdirde tanecikler yere düşmekte ve insanlara bulaşmamaktadır.

En kötü bulaşma da yüzeyler vasıtasıyla meydana gelmektedir: virüs farklı yüzeyler üzerinde saatlerce veya günlerce hayatta kalmayı sürdürmektedir. Grip gibi davranması durumunda metal, seramik ve plastik yüzeyler üzerinde haftalarca hayatta kalabilir. Bunun anlamı ise kapı kolları, masalar veya asansör düğmeleri gibi yerlerin korkunç bulaşma bulaştırıcıları olabilmesidir.

Bunu gerçekten azaltmanın tek yolu sosyal mesafe tedbirlerinin harfiyen uygulanmasıdır. Virüs salgını bitene kadar insanları mümkün olabildiğince evlerinde tutmak en iyi çözümdür. Bunun doğru olduğu geçmişte; 1918 grip pandemisinde kanıtlanmıştır.

1918 Grip Pandemisinden Alınan Dersler

Philadelphia Eyaletinin harekete geçmekte ne kadar geç kaldığını ve bunun ölüm oranlarını zirve yapmasına neden olduğunu görebilirsiniz. Bu verileri süratle harekete geçen St Louis Eyalet verileri ile karşılaştırın.

Sonra da başlangıçta tedbirleri başlatan fakat sonra gevşeten Denver’in verilerine bakalım. Bu eyalette görülen ölüm oranı artışında iki zirve noktası yaşanmış ve ikincisi birinciden çok daha ağır olmuştur.

Eğer genelleştirirseniz aşağıdaki grafikte sunulan bulgular ortaya çıkacaktır.

Bu grafik, 1918 yılında Birleşik Devletlerdeki grip salgınını, tedbirlerin alınma hızına bağlı olarak kentlerde kaç sayıda insanın öldüğünü göstermektedir. Örneğin, St Louis gibi tedbirleri, Pittsburg kentinden altı gün önce uygulayan bir kentte ölümler yarı yarıya azalmıştır. Ortalama olarak 20 gün önceden tedbir alınması ölü sayısını yarı yarıya azaltmıştır.

Çin’in Wuhan Eyaletinde yoğun bakım ünitesindeki hastalara refakat etmek için koruyucu giysiler giyen sağlık personeli, 06 Şubat 20202. Kaynak: China Daily/Reuters via Washington Post

İtalyan yetkililer başlarına gelenlerden sonra nihayet bunu anlayabilmiş ve ilk olarak Pazar günü Lombardy kentinde insanları evlerine kapatma uygulamasını başlatmıştır ve hemen ertesi gün, Pazartesi günü hatalarını anlamış ve bütün ülkede insanlara zorunlu evde kalma uygulamasına geçilmiştir.

Ümit edelim ki bunun olumlu sonuçlarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bununla birlikte olumlu sonuçların görülmesi bir veya iki haftalık bir süre alacaktır. Wuhan grafiğini hatırlayın: ev hapsi uygulamasına geçildikten sonra resmi vaka sayılarında düşmenin görülmesi arasında geçen süre 12 gün olmuştur.

Politikacılar Sosyal Mesafe Tedbirlerine Nasıl Katkıda Bulunabilir?

Politikacıların bugün kendilerine sordukları soru, yapılması gerekenin ne olduğundan ziyade bir şeyler yapmaya gerek olup olmadığıdır.

Bir salgını kontrol etmenin beklentiler ve ümitlerle başlayan ve nihayetinde kökünü kazımayla biten birkaç yöntemi vardır. Fakat bugün birçok seçenek için artık çok geçtir. Vaka sayısı bu seviyelere ulaşmış iken politikacıların önünde kalan iki seçenek virüsün yayılmasını engellemek veya etkilerini azaltmaktır.

Yayılmayı Önleme

Virüsün yayılmasının önlenmesi bütün vakaların tanımlanması, kontrol altına alınması ve diğer insanlardan izole edilmesidir. Singapur, Hong Kong, Japonya veya Tayvan bu konuda çok iyi işler yapmaktadır. Bu ülkeler çok hızlı bir şekilde ülkelerine gelenleri sınırlamış, hastaları belirlemiş virüs bulaşanları derhal izole etmiş, sağlık çalışanlarını korumak maksadıyla gelişmiş koruyucular kullanmış, virüs bulaşanların temas ettiği insanları takibe almış ve bunlara karantina tedbiri uygulamıştır. Bu sistem hazırlıklı olunduğu ve erkenden uygulanmaya başlandığı için çok iyi çalışmış ve bu ülkelerin ekonomilerine de ağır bir yük getirmemiştir.

Virüs önlemleri konusunda Tayvan’ın yaklaşımının ne kadar iyi olduğundan bahsettim. Fakat Çin de çok güzel ve başarılı işler yapmıştır. Virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla yapılanları içeren listenin uzunluğu akıllara durgunluk vermektedir. Örneğin; virüsten etkilenen herkesi, bunlarla etkileşime girenleri, etkileşime giren insanların temas ettiklerini çok sıkı bir şekilde takip eden beşer kişiden oluşan 1,800 ekip kurmuşlar ve bu titiz çalışma sonucu tespit edilenlerin tamamı diğer insanlardan izole edilmiştir. Bir milyar nüfusa sahip olan büyük bir ülkede virüsün yayılmasını önlemeyi bu şekilde başarmışlardır.

Batılı ülkelerin yaptığı ise bu değildir. Ve şimdi artık çok geçtir. Birleşik Devletler tarafından geçtiğimiz günlerde, virüsün yayılmasını önlemeye yönelik olarak yapılan birçok Avrupa ülkesinden gelenlere uygulanacak giriş yasağı, ne yazık ki bugün vaka sayısı, Hubei Eyaletinde tecrit uygulaması başladığında ve vaka sayısı katlanarak artmaya başladığındaki vaka sayısının üç katına ulaştıktan sonra yapılmıştır. Bunların yeterli olup olmadığını nasıl bilebiliriz? Wuhan Eyaletindeki seyahat yasağının sonuçlarına bakarak bir değerlendirme yapmak mümkündür.

İtalya’nın Cremona kentindeki bir yoğun bakım ünitesinden görünüm. Kaynak: LA7 PIAZZAPULITA/ via REUTERS

Bu grafik Wuhan Eyaletinde uygulanan seyahat yasağının salgını geciktirmedeki etkisini göstermektedir. Grafikteki baloncukların büyüklüğü günlük vaka sayılarını göstermektedir. Grafiğin en üstündeki çizgi hiçbir şey yapılmadığındaki durumu göstermektedir. Alttaki diğer iki çizgi ise %40 ve %90 seviyelerinde seyahat kısıtlamaları uygulandığındaki durumu göstermektedir. Bu model epidemiologlar tarafından oluşturulmuştur, çünkü bizim kesin olarak bilebilmemiz mümkün değildir.

Eğer çok fazla bir fark görmüyorsanız haklısınız. Salgının yayılmasında herhangi bir değişikliği görmek gerçekten de çok zor. Araştırmacılar, Wuhan Eyaletindeki seyahat yasağının virüsün Çin’de yayılmasını genel olarak 3-5 gün geciktirdiğini tahmin etmektedir.

Şimdi de araştırmacıların virüsün yayılmasını azaltmanın etkisi hakkında neler düşündüklerine bakalım.

Grafikte en üstte yer alan bloğu bir önceki grafikte de gördünüz. Diğer iki blok ise azalan yayılma oranlarını göstermektedir. Yayılma hızı, sosyal mesafe tedbirleri vasıtasıyla %25 oranında azaldığında, vaka sayısının zirve noktasına erişmesini tam 14 hafta geciktirmektedir. Yayılma hızı %50 oranında düştüğünde ise üç ay içinde bile bir salgın başladığı görülmemektedir.

ABD yönetiminin Avrupa ülkelerine getirdiği seyahat yasağı iyidir, bu belki de bize birkaç saat veya bir iki gün kazandırmış olabilir. Fakat daha fazlasını değil. Bu kesinlikle yeterli değildir. Ve artık çok geç olduğundan yapılması gereken virüsün yayılmasının engellenmesi değil etkilerinin azaltılmasıdır.

Toplumun içinde yüzlerce ve hatta binlerce virüs vakası varken, daha fazla virüs kapmış insanın gelmesini engellemek, mevcut hastaları takip etmek ve bunların temas ettiği insanları izole etmek artık yeterli değildir. Bir sonraki aşama; virüsün yayılmasını önlemekten ziyade yıkıcı etkilerini azaltmak olmalıdır.

Virüsün Etkilerinin Azaltılması

Virüsün etkilerinin azaltılması, sosyal mesafe tedbirlerinin titizlikle uygulanmasını gerektirmektedir. İnsanlar virüsün yayılma oranını (R) düşürmek için ortalıkta dolaşmayı derhal bırakmalıdır. Yayılma oranı yaklaşık olarak 2-3 seviyesindeyken virüs yayılmasını sürdürmektedir, bu oranı birin altına düşürmek yayılmanın zaman içinde durmasını sağlayacaktır.

Bu tedbirler; şirketlerin, mağazaların, kitle ulaşım araçlarının, okulların kapanmaya zorlanmasını gerektirmektedir. Durumunuz ne kadar kötüyse diğer insanlarla aranızdaki sosyal mesafeyi o oranda artırmalısınız. Ağır tedbirlere ne kadar erken başlarsanız bunları uzun süre sürdürmeye ihtiyacınız olmaz. Başlamakta olan vakaları tespit etmeniz kolaylaşır ve çok daha az insan virüsten etkilenir.

Wuhan Eyaletinde yetkililerin yapması gereken buydu. İtalya’nın da kabullenmek zorunda olduğu gerçek budur. Çünkü virüs kontrolden çıktığında, süratle yayılmasını önlemek maksadıyla uygulanabilecek tek tedbir etkilenen bütün alanları tecrit etmektir.

Resmi binlerce vaka ve on binlerce gerçek vaka ile İran, Fransa, İspanya, Almanya, İsviçre veya ABD’nin yapması gereken budur.

Fakat bu ülkeler bunu yapmıyorlar.

Bazı işlerin evden yapılmasına başlandı, bu gerçekten çok güzel.

Bazı kitlesel olaylar durduruldu.

Virüsten etkilenen bazı alanlar kendi kendilerini karantinaya aldılar.

Alınan bütün bu önlemler virüsün yayılmasını yavaşlatacaktır. Virüsün yayılma oranını %2,5’ten %2,2’ye, belki de %2’ye düşürecektir. Fakat salgını durdurmak maksadıyla gereken %1’lik seviyenin altına düşmemizi sağlayamayacaktır. Ve eğer bunu yapamazsak, eğriyi düzleştirmek için bu oranı mümkün olabildiğince %1’e yakın tutmak zorundayız.

Sonra, iki gün geçtikten sonra hayati önemi haiz olmayan bütün işyerlerinin kapanması gerektiğini de eklediler. İşte şimdi bütün ticari faaliyetleri, ofisleri, kafe ve mağazaları kapatıyoruz. Sadece ulaşım sektörü, eczaneler ve marketler açık kalmaya devam edecekler.

Bir yaklaşım da tedbirleri aşamalı olarak artırmaktır. Maalesef bu yaklaşım virüse yayılması için ihtiyaç duyduğu değerli zamanı kazandırmaktadır. Eğer güvende olmak istiyorsanız Wuhan Eyaletinde yapılanların aynısını uygulayın. İnsanlar şimdi şikâyet edebilirler fakat gelecekte size teşekkür edeceklerdir.

İtalya’da virüsün yayılmasını engellemek maksadıyla alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanan bir futbol müsabakasından görünüm.

Eğer Coronavirus tarafından etkilenen bir bölgede politikacı iseniz derhal İtalya’nın yaptıklarını aynen uygulamalı ve bütün halkı evlerine hapsetmelisiniz.

Aşağıda, İtalyan politikacıların halkına verdikleri talimatlar sıralanmıştır:

 • Hiç kimse, aile veya iş nedeniyle kanıtlanan nedenler olmaksızın tecrit uygulanan alanlara giremez ve çıkamaz.
 • Tecrit altındaki alanlardaki bütün hareketler, acil kişisel veya iş nedeniyle oldukları ve ertelenemeyecekleri kanıtlanmadığı sürece yasaklanmıştır.
 • Hastalık belirtileri (solunum yetmezliği ve yüksek ateş) gösterenlerin evlerinde kalmaları kuvvetle tavsiye edilir.
 • Sağlık personelinin standart izinleri kaldırılmıştır.
 • Bütün eğitim kurumları (okullar, üniversiteler vb. gibi), spor merkezleri, müzeler, kayak merkezleri, kültürel ve sosyal merkezler, yüzme havuzları, sinema ve tiyatrolar kapatılmıştır.
 • Bar ve restoranlar sadece sabah altı ile akşam altı saatleri arasında açık kalacak ve müşterilerin arasında en az bir metre mesafe olması sağlanacaktır.
 • Bütün kafeterya, meyhane ve kulüpler kapatılacaktır.
 • Bütün ticari faaliyetlerde müşteriler arasında en az bir metre mesafe olması sağlanacaktır. Bu şartları yerine getiremeyen alışveriş merkezleri tamamen kapatılacaktır. İbadet yerleri insanlar arasında en az bir metre mesafenin korunması koşuluyla açık kalabilirler.
 • Aileler ve arkadaşların hastane ziyaretleri sınırlandırılmıştır.
 • İş toplantıları ertelenecektir. Evden çalışma bütün işverenler tarafından teşvik edilecektir.
 • Halka açık veya özel bütün sportif faaliyetler ve müsabakalar iptal edilmiştir. Önemli olaylar kapalı kapılar ardında icra edilebilir.

Bunlar verebildiğim talimatların en asgarisidir. Eğer güvende olmak istiyorsanız Wuhan kentinde yapılanların aynısını yapın. İnsanlar şimdi şikâyet edebilirler, fakat gelecekte size teşekkür edecekler.

İş Liderleri Sosyal Mesafe Tedbirlerine Nasıl Katkı Sağlayabilir?

Eğer bir iş lideri veya patronsanız ne yapmanız gerektiğini bilmek istiyorsanız, sizin için en güzel ve emniyetli çözüm iş görenlerin evlerinden çalışmalarına izin vermek ve hatta onları evlerinden çalışmaları konusunda teşvik etmektir.

Birleşik Devletler teknoloji şirketleri tarafından bugüne kadar uygulamaya koyulan sosyal mesafe tedbir sayısı 138’dir. Bu tedbirler arasında evden çalışmak, ziyaretler, seyahatler ve faaliyetlerin sınırlandırılması ve hatta durdurulması gibi çeşitli önlemler bulunmaktadır.

Her şirketin; saat ücretli işçiler, ofisin kapatılması, mülakatların nasıl yapılacağı ve kafeteryalara ne olacağı gibi karar vermesi gereken hâlâ çok daha fazla şey bulunmaktadır.

 1. Ne Zaman?

Buraya kadar anlattıklarım hakkında aynı fikirde olmanız kuvvetle muhtemeldir ve en başından beri her kararın ne zaman verilmesi gerektiğini merak ediyorsunuzdur. Her biri tedbiri uygulamaya koymak için ne gibi tetikleyicilerin olması gerektiği açısından olaya bakalım.

Risk Esaslı Model

Bu problemi çözebilmek için bir model geliştirdim. Bu model, sizin yaşadığınız bölgedeki muhtemel vaka sayısını değerlendirmenizi, çalışanlarınızın o ana kadar virüsten etkilenme olasılığını, bunun zaman içinde nasıl gelişeceğini ve bütün bu verilerin size işe devam edip etmeme kararını vermenizi sağlayacaktır. Bu modeli kullanmanız durumunda elde edeceğiniz sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.

 • Eğer şirketiniz, 11 ölüm vakasının yaşandığı Washington Eyaleti sınırları içindeyse ve 100 çalışanınız varsa, çalışanlardan en bir tanesinin virüsten etkilenme şansı %25’tir ve derhal şirketinizi kapatmanız gerekmektedir.
 • Eğer şirketiniz South Bay (San Mateo ve Santa Clara ilçelerinde toplam 22 resmi vaka görülmüştür ve gerçek sayı aslında en az 54’tür) bölgesinde ise ve 250 çalışanınız varsa, 09 Mart 2020 tarihine kadar çalışanlarınızdan en az birinin virüsten etkilenme şansı yaklaşık olarak %2’dir.
 • Eğer şirketiniz Paris’te ise ve 250 çalışanınız varsa, şu anda çalışanlardan en az birinin virüse yakalanma şansı %0,85’tir ve bir gün sonrasında bu oran %1,2’ye çıkacaktır. Yani %1 oranını esas alıyorsanız şirketinizi vakit geçirmeden kapatmanız gerekmektedir.

Büyük insanlık dramlarının yaşandığı ve yaşamın neredeyse durma noktasına geldiği İtalya’nın Bergamo kentindeki Humanitas Gavazzeni hastanesinde görünmeyen, ne zaman ortaya çıkacağı bilinmeyen hızlı ve ölümcül düşmana karşı amansız bir mücadele sürdürülmektedir. Kaynak: L’ECO DI BERGAMO

Ferrari fabrika gezilerini askıya aldı ve müzeleri kapattı. Kaynak: autoevolution

Bu modelde sadece ‘‘şirket’’ ve ‘‘çalışanlar’’ söz konusudur, fakat aynı model okullar, kitle ulaşım araçları ve aklınıza gelebilecek bütün yerler için kullanılabilir. Yani, Paris’te sadece 50 çalışanınız varsa ve bu insanların hepsi işe geliş gidişlerde, binlerce insanın kullandığı banliyö trenlerini kullanıyor iseler, içlerinden en az birinin virüsten etkilenmesi çok daha büyük bir olasılıktır ve ofisinizi derhal kapatmanız gerekmektedir.

Hiç kimse virüs belirtilerini göstermiyor diye hâlâ tereddüt ediyorsanız, bulaşmanın %26’sının hiçbir hastalık belirtisi görülmeden gerçekleştiğini anlayın.

İş Dünyası Lideri misiniz?

Bu hesaplamalar çıkar maksatlı olabilir. Her şirketin riskleri kendisi değerlendirme ve virüsün kaçınılması mümkün olmayan çekici kafasına inip işyerini kapatana kadar istediği kadar risk alma özgürlüğü vardır.

Fakat eğer bir iş dünyası lideri veya politikacı iseniz yapacağınız hesaplar sadece tek bir şirket için değil, bütün içindir. Hesaplarınız artık şirketlerinizden bir tanesinin virüsten etkilenme olasılığı üzerinedir. Ortalama çalışan sayısı 250 olan 50 şirkete sahipseniz, şirketlerinizden en az bir tanesinin virüsten etkilenme şansı %35 ve bunun bir sonraki hafta gerçekleşme olasılığı da %97’dir.

Sonuç; Beklemenin Acı Maliyeti

Bugün bir karar vermek ürkütücü olabilir, fakat bu şekilde düşünmemelisiniz.

Bu teorik model farklı toplumları göstermektedir: bu toplumlardan bir tanesinde sosyal mesafe tedbirleri uygulanmamakta, bir tanesinde patlamanın yaşandığı ‘‘n’’ gününde, bir diğerinde ise ‘‘n+1’’ günü sosyal mesafe tedbirleri uygulanmaya başlanmaktadır. Bütün sayılar tamamen hayalidir (Günde yaklaşık 6,000 yeni vakanın görüldüğü Hubei’de olanlara benzetmek için sayıları ben seçtim).

Bu sayıların maksadı; katlanarak çoğalan bir şeyin artmasında sadece tek bir günün ne kadar önemli olduğunu göstermektir. Gördüğünüz gibi sadece tek bir günlük gecikme vaka sayısında artmaya neden olmakta ve zirve noktasına daha geç ulaşmaya neden olmakta ve sonrasında da vaka sayıları sıfıra dönüşmektedir.

Peki, toplam vaka sayılarındaki durum nedir?

Birazcık Hubei’de yaşananları andıran bu teorik modelde, sadece bir gün daha beklemek vaka sayısını %40 oranında artırmaktadır. Bu nedenle belki de Hubei yetkilileri 23 Ocak 2020 günü yerine, 22 Ocak 2020 günü karantina ve ev hapsi tedbirlerini uygulamaya koysalardı vaka sayısını şaşırtıcı bir şekilde 20 bin kadar azaltabilirlerdi.

Ve unutmayınız ki bunlar sadece vakalar. Ölü sayısı çok daha fazla olabilir, bunun nedeni ise sadece direkt olarak %40 daha fazla ölüm olmasının yanı sıra sağlık sisteminin de çökmesidir.

Geçmişte yaşadığımız gibi sağlık sisteminin çökmesi durumunda ölü sayısı 10 kat daha artabilir. Bu nedenle; sosyal mesafe tedbirlerinin uygulanmasında bir gün dahi gecikme, vaka sayısının artması ve daha yüksek ölüm oranlarıyla, içinde yaşadığınız toplumdaki ölü sayılarında büyük patlamalara neden olabilir.

Bu gerçekten katlanarak büyüyen bir tehdittir. Her bir günün çok büyük önemi vardır. Karar vermekte bir gün dahi gecikmekle yeni birkaç vakalara neden oluyor olabilirsiniz. İçinde yaşadığınız toplumda belki de yüzlerce hatta binlerce virüsün bulaştığı insan olabilir. Sosyal mesafe tedbirlerinin uygulanmadığı her gün vaka sayısının katlanarak artmasına neden olmaktadır.

Lütfen Paylaşın

Bu durum, muhtemelen son on yılda görülen ve bir makaleyi paylaşmanın insanların hayatlarını kurtarabileceği tek olaydır. İnsanların bu felaketle başa çıkabilmeleri için gerçekte neler olup bittiğini çok iyi anlamaları gerekmektedir. Şimdi harekete geçmenin tam zamanıdır.

Çevirenin Notları: Tomas Pueyo tarafından kaleme alınan bu inceleme yazısı aslına sadık kalınarak çevrilmiştir. Yazıda ifade edilen ve ileri sürülen iddialar tamamen Sayın Tomas Pueyo’ya aittir. Yazının çevrilerek paylaşılması, Sun Savunma Net sitesi ve çevirenin yazıda ifade edilenleri paylaştığı anlamına gelmemektedir. Dünyada 28 milyon insan tarafından okunan bu yazının okunması ve paylaşılması dileklerimle…

Yazının orijinal metnine aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.

[1] Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (İngilizce: Severe Acute Respiratory Syndrome, kısaca SARS), insanları etkileyen, koronavirüsünün (SARS-CoV) neden olduğu solunum yolu sendromudur. Kasım 2002 ve Temmuz 2003 tarihleri ​​arasında Hong Kong’da başlayan SARS salgını neredeyse pandemik hale gelmiş ve dünya çapında 8422 vaka ve 916 ölüm görülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü ölüm oranını %10,9 olarak açıklamıştır.

SAĞLIK DOSYASI /// Ercan Caner : Kırmızı ve Mavi Amerika Aynı Pandemiyi Yaşamıyor


Ercan Caner : Kırmızı ve Mavi Amerika Aynı Pandemiyi Yaşamıyor

E-POSTA : ercancaner

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahiptir. Türkiye Hava Sahası Yönetimi alanında doktora tez çalışmalarını sürdüren Caner’in İnsansız Hava Araçları (2014) ve Taarruz Helikopterleri (2015) konulu makaleleri yayımlanmıştır. 36 yılı kapsayan TSK, BM ve NATO deneyimlerine sahiptir.

28 Mart 2020

Virüs Salgını Amerika’yı İkiye Böldü!

Bilim ve aklın gereklerini yerine getirmediğimiz ve çeşitli nedenlerle ortak bir tepki ortaya koyamadığımız sürece, katil virüsün neden olduğu tehdit bizim alacağımız tedbirlerden çok daha büyüktür ve bizi öldürmeye devam edecektir.

RONALD BROWNSTEIN, The Atlantic, 20 Mart 2020

Çeviren: Ercan Caner, Sun Savunma Net, 28 Mart 2020

Korona virüs gibi binlerce insanı etkileyen bir hastalık dahi kırmızı ve mavi Amerika arasındaki uçurumun tamamen kapanmasını sağlayamadı.

Virüs salgının ilk aşamaları birkaç temel açıdan, ülkenin Cumhuriyetçi ve Demokrat parti eğilimli kesimleri arasında çok farklı bir şekilde algılanmaktadır. Ülkenin bugüne kadar benzeri görülmeyen, böylesine devasa bir soruna gösterdiği tepkiyi şekillendiren, hatta aksatan iki parti taraftarları arasındaki bu kopukluk, salgının gelecekte nihai politik sonuçlarının belirlenmesinde de rol oynayabilir.

Hafta içinde açıklanan yeni ulusal anket dalgasının sonuçları; partizan bölünmenin her iki tarafında da endişelerin giderek arttığını gösterirken, Demokratların Cumhuriyetçilere nazaran çok daha fazla endişe duyduklarını ve bunun sonucunda da kişisel davranışlarını değiştirdiklerini daha fazla ifade etme eğiliminde olduklarını gözler önüne sermiştir. Benzer bir uçurum, Demokrat parti seçim koalisyonunun temeli haline gelen büyük metropol merkezlerinde yaşayan insanlar ile Cumhuriyetçilerin modern tabanının yaşadığı küçük kasabalar ve kırsal alanlardaki insanlar arasında da mevcuttur.

Eyalet yönetimlerinin virüs salgınına karşı gösterdiği tepkiler de partileriyle aynı yönde olmuştur. Özellikle Ohio gibi birkaç önemli istisna dışında Cumhuriyetçi valiler, salgın tehdidine karşı tepki göstermekte ağır davranmış veya Demokrat valiler tarafından yönetilen eyaletlere nazaran sakinlerine kısıtlamalar getirmeleri çok daha az olmuştur. Muhafazakâr ‘‘The Bulvark’’ yayın organı tarafından geçenlerde kanıtlandığı gibi Donald Trump, bu hafta başına kadar hastalık tehlikesini hafife almış ve Birleşik Devletlerin salgını kontrol etme becerisini de abartmıştır. Rush Limbaugh ve Sean Hannity dâhil muhafazakâr medya figürleri de aynı yönde hareket ederek, haftalarca medya ve Demokratların, Trump’ı zayıflatmak maksadıyla tehlikeyi abarttığı yönünde ısrarlarını sürdürmüştür. Federal halk sağlığı yetkilileri tam aksini söylerken, Cumhuriyetçi partiden seçilmiş birkaç yetkili seçmenlerini bar ve restoranlara gitmeleri yönünde teşvik dahi edebilmiştir.

Partiler arasındaki ayrılık, Perşembe günü her ikisi de Demokrat olan Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ve California Valisi Gavin Newsom tarafından, önce Los Angeles kentinde sonra da 39,5 milyon insanın yaşadığı eyalette gerekli olmayan bütün işyerlerinin kapatılması yönünde verdikleri acil uygulama talimatlarıyla iyice ortaya çıkmıştır.

Bu bölünme, ideolojik olanların yanı sıra coğrafik gerçekleri de yansıtmaktadır. Bugüne kadar hastalığın yayıldığı en geniş yerler ve gösterilen en şiddetli tepkiler; sadece Seattle, New York, San Francisco ve Boston gibi birkaç Demokrat eğilimli büyük anakent alanlarında yoğunlaşmıştır. Perşembe günü düzenlenen Beyaz Ev basın bilgilendirme toplantısında, yönetimin korona virüs salgınından sorumlu koordinatörü Deborah Birx, bugüne kadar halkta görülen vakaların yarısının sadece 10 yerleşim biriminde görüldüğünü ifade etmiştir. Salgının nihai politik etkileri, virüsün tutunmayı başardığı bu ilk yerleşim birimlerinin ötesine ne kadar yoğun yayılmasına bağlı olarak önemli ölçüde değişkenlikler gösterebilir.

Eğer virüs bu büyük kentlerin dışına yayılmaz ise bu durum Cumhuriyet parti taraftarı birçok seçmen ve devlet memurları arasında tehdidin abartıldığı hissine neden olabilir. Fakat bunun yanı sıra Trump ve Arkansas Senatörü Tom Cotton gibi diğer Cumhuriyetçi liderlerin, hastalığı Çin Virüsü veya ‘‘Wuhan Virüsü’’ olarak etiketleyerek teşvik ettikleri bir tür yabancı düşmanlığını da körükleyebilir.

Hillybilly Enerjisi

Niskanen Center politik çalışmalar direktörü ve modern Cumhuriyetçi partinin tarihini anlatan ‘‘Rule and Ruin’’ adlı kitabın yazarı olan Geoffrey Kabaservice; muhafazakârlar arasında kentleri, saf ve temiz anayurdu tehdit eden hastalıkların kaynağı olarak kötülemenin uzun bir tarihsel geçmişi olduğunu ifade etmektedir. Bu oldukça eski bir hikâyedir. Ve nasıl ortadan kalkmış ise Cumhuriyetçiler arasındaki bu yaklaşım da benzer şekilde ortadan kalkabilir.

Diğer taraftan, Trump’ın yeterince hızlı hareket etmediği yönündeki suçlamalar; hastalığın yükü Trump’ın en çok destek aldığı daha küçük toplumlarda daha ağır bir şekilde hissedilirse, Trump bu durumdan daha fazla zarar görebilir. Birçok tıbbi uzman, salgının önünde sonunda, hâlihazırda daha az etkilenmiş durumdaki Cumhuriyetçi eğilimli küçük kasabalar ve kırsal kesimler dâhil ülkenin her köşesine yayılacağını düşünmektedir.

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezinden üst düzey akademisyen Eric Toner, daha küçük toplulukların virüsün yayılmasından korunacaklarını düşünmek için hiçbir neden olmadığını, salgının bu kesimlere ulaşmasının biraz zaman alabileceğini, fakat insanlar bir yerden bir yere hareket ettiği sürece virüsün sonunda kırsal kesimlere de ulaşacağını ifade etmektedir.

Yine de bazı uzmanlar salgın boyunca en büyük ve olumsuz etkilerin büyük anakent merkezlerinde sınırlı kalacağını düşünmektedir. UCLA David Geffen Tıp Fakültesinden tıp ve halk sağlığı profesörü Jeffrey D. Klausner; asıl önemli olanın her salgının yerel olduğu ve belirli bir coğrafik alandaki sosyal ağlar ile fiziki altyapının salgının o alanda yayılma seviyesini belirleyeceğini ifade etmektedir. Klausner’e göre; özellikle solunum yolu virüsleri, yakın sosyal ağlara bağlıdır ve kalabalık ve nüfusun yoğun olduğu kent merkezlerinde çok daha etkin bir şekilde yayılabilirler.

Dünyanın en kalabalık kentlerinden olan New York’tan bir görünüm. Foto: Neo_II / Flickr

Salgının etkisinin ilk olarak Demokratik partiye yatkın yerlerde fark edilme ve hissedilme eğilimi, iki parti arasındaki büyük ekonomik ayrımı yansıtmaktadır. Demokratlar halen ülkenin küresel ekonomiye en çok entegre olmuş kesimlerinde hâkim durumdadır, bu da daha fazla uluslararası ziyaretçi alacakları veya buralarda yaşayanların daha çok yurt dışına seyahat edecekleri anlamına gelmektedir.

John Hopkins Üniversitesi Sistemler Bilim ve Mühendislik Merkezi tarafından açılan ve virüs vakalarının takip edildiği web sitesine göre; en fazla korona virüs vakası Demokrat eğilimli kıyı bölgelerinde yer alan New York, Washington, California ve New Jersey eyaletlerinde görülmüştür. Beşinci sırada, yine kıyı bölgesinde bulunan uluslararası ekonomiye entegre olmuş az bir farkla daha Cumhuriyetçi eğilimli olan Florida eyaleti yer almaktadır. Bu eyaletlerin arkasından; her birinde, ticaret ve turizm için giriş kapısı vazifesi gören en az bir tane büyük kent merkezi olan Illinois, Lousiana, Massachusetts ve Texas eyaletleri gelmektedir. Ve her ne kadar John Hopkins Üniversitesinin projesi, salgının yayıldığı yerleşim birimi ve belediyeler bazında hassas bilgiler içermiyor olsa da en büyük salgın demetleri birkaç büyük anakent alanlarında patlak vermiştir.

Sadece 21 kişinin yaşadığı Montana Eyaletinde yer alan Ismay kasabasının havadan görüntüsü. Kaynak: 103,7 The Hawk

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezinden üst düzey akademisyen Eric Toner, her ne kadar genel olmasa da salgınların en çok uluslararası seyahatlere açık olan yerlerde yayılma eğiliminde olduğunu ve genel bir kural olarak bu salgının da aynı şekilde ilerleyeceğini ifade etmektedir. Toner, virüsün insanlarla birlikte seyahat ettiğini, bu nedenle insanların seyahat ettikleri yerlerin virüsün de ilk olarak gittiği yerler olduğunu ve girdikleri bu yerlerden başka bölgelere yayıldıklarını ifade etmektedir.

Buna karşılık, sadece birkaç istisna dışında en az sayıda vakanın doğrulandığı eyaletler, ülkenin iç kesimlerinde bulunan ve farklı popülasyon ve küresel ekonomiyle en az bağlantısı olan Cumhuriyetçi eğilimli olanlardır. Bu listede; Wyoming, Idaho, Missouri, Montana, South Dakota, Oklahoma ve Kansas eyaletleri bulunmaktadır.

Burada önemli bir ayrıntıya dikkat çekmek gerekmektedir. Birleşik Devletlerde yapılan virüs test sayısı hâlâ çok yetersizdir, bu nedenle de birçok vaka halen radar ekranlarında görünmemektedir. Toner’e göre bu durum, ülkenin diğer yerlerinde virüs vakalarının olmadığı anlamına gelmemektedir, sadece vakalar henüz tespit edilmemiş durumdadır.

Bugün geldiğimiz noktada; Cumhuriyetçi eğilimli eyaletler virüs salgını hakkında dikkati çekecek kadar daha az acil durum tedbirleri uygulamaktadır. Eyalet sağlık girişimlerini inceleyen bir programı yönettiği Amerika İlerleme Merkezinde, sağlık politikası başkan yardımcılığı görevini yürüten Topher Spiro’nun araştırmasına göre; Eyaletin genelinde insanların bir araya gelmeleri veya restoran hizmetlerini sınırlandırma gibi birkaç en düşük seviyedeki tedbirleri uygulamaya koyan Texas, Missouri ve Alabama gibi eyaletlerin hepsinin yönetiminde Cumhuriyetçi valiler görev yapmaktadır.

Bu durum, Houston, Tucson, Nashville ve Atlanta gibi Demokratlar tarafından yönetilmekte olan kentleri, halkın bir araya geldiği toplantılar konusunda kendi kurallarını koymaya itmiştir. Yine de koyulan bütün yerel kısıtlamalar, eyaletin diğer yerlerinden insanların bu bölgelere seyahat edebilmesi gibi belirgin bir problemle karşı karşıyadır. Houston’u da içine alan Texas eyaletinin Harris County baş yöneticisi Lina Hidalgo, Pazartesi günü ilan ettiği eyalet çapındaki sokağa çıkma yasaklarını duyurduğunda, sınırların kapatılmasının mümkün olmadığı bilgisini vermiştir.

Eyalet çapında kuralların uygulanmasına yönelik isteklilik parti görüşleriyle tam olarak bağdaşmamaktadır. Örneğin, California Valisi Demokrat partiden Gavin Newsom, Perşembe günü eyalette yaptığı duyurudan önce, restoranlar, okullar ve diğer tesislerin kapatılmasını zorunluluk olarak değil de tavsiye niteliğinde yaparak, yerel karmaşıklara neden olmuştur. Fakat genel olarak bakıldığında, Spiro tarafından yapılan araştırma; New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island ve Illinois gibi eyalet genelinde en erken ve dramatik eylemleri uygulamaya koyanların neredeyse tamamının yönetiminde Demokrat valiler olduğunu göstermiştir.

Halkın salgın karşısındaki tutumu da aynı şekilde ayrılıklar göstermektedir. Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasındaki büyük farklılıklar sadece Trump’ın salgına gösterdiği tepkiyle sınırlı kalmamakta ve tehdide verilen önem ile kişisel davranışlarda da belirgin bir şekilde görülmektedir. Ortada olan bir gerçek varsa, o da bu boşluğun giderek genişlediğidir.

Örneğin, Pazartesi günü açıklanan, ülke genelinde yapılan Gallup anketinin sonucuna göre; Demokratların %73’ü ve bağımsızların %64’ü kendileri veya ailelerinden birisinin korona virüsünden etkilenmiş olabileceğinden korktuklarını söylerken, Cumhuriyetçilerin sadece %42’si bu korkuyu hissetmektedir. İki parti taraftarları arasındaki %31 oranındaki büyük fark, Şubat ayında Cumhuriyetçilerde %30 ve Demokratlarda %26 seviyelerinde olan endişe oranlarını çoktan gölgede bırakmıştır.

Diğer anket ve araştırmalar nispeten şaşırtıcı farklılıkları ortaya çıkarmıştır. Pazar günü açıklanan NBC/Wall Street Journal anket sonucuna göre; büyük toplantılara katılmayı durdurduklarını söyleyen Cumhuriyetçilerin sayısı Demokratların yarısı kadardır, restoranlarda yemeyi bırakacaklarını açıklayanlarda ise bu oran sadece üçte bir kadardır.

NPR/PBS NewsHour/Marist tarafından Salı günü sonucu açıklanan ankete göre de Cumhuriyetçilerin yarıdan biraz fazlası virüs tehdidinin abartıldığına inanmaktadır, Demokratlarda bu oran beşte bir, bağımsızlarda ise beşte iki oranındadır.

Kaiser Family Foundation tarafından ülke genelinde yapılan bir ankette, Demokratların ve Demokrat eğilimli bağımsızların yaklaşık yarısı virüs salgınının bir şekilde hayatlarını olumsuz yönde etkilediğini düşünmektedir. Fakat Cumhuriyetçiler ve Cumhuriyetçi eğilimlilerde bu oran sadece üçte birdir. Demokratların yaklaşık yarısı seyahat planlarını değiştirdiklerini ve büyük toplantılara katılmamaya karar verdiklerini söylerken, Cumhuriyetçilerde bu oran üçte bir seviyesindedir.

Hawaii Sağlık Bakanlığı tarafından yiyecek ve ihtiyaçlarını depolamaları konusunda yapılan uyarı sonrasında Honolulu’da Costco mağazası önünde oluşan uzun kuyruk. Kaynak: Reuters/Duane Tanouye

Kabaservice, Cumhuriyetçi seçmen ve yetkililerin riski önemsiz gibi gösterme eğiliminin, kısmen de olsa Başkan Trump’ın kriz hakkında başlangıçta topluma verdiği önemsemeyen mesajı yansıttığını ifade etmektedir. Fakat bu durum, federal hükümet bünyesindeki bilim adamları, medya ve alan uzmanlarının çok daha derin ideolojik kuşkularıyla da ilgili olabilir.

Kabaservice, bunun bir süredir Cumhuriyetçiler arasında gözlemlenen bir durum olduğunu ve Cumhuriyetçilerin giderek artan bir oranda uzmanlar ve medyanın, sadece kendi çıkarlarını düşünen ve daha az eğitimli ve fakir insanları hor gören ve de gerçekleri söyleme konusunda güvenilmeyecek elit sınıfın bir parçası olduğunu düşündüklerini ifade etmektedir. Kabaservice ayrıca bu dinamiğin, seçkinleri bir tehdit olarak lanse eden muhafazakâr medya ekosisteminin ortaya çıkmasıyla iyice pekiştiğinin de altını çizmektedir.

Partilerin birbiri ile çelişen coğrafi destek merkezlerinin de etkisi olabilir. Son kamuoyu anketleri, kentsel ve banliyö bir tarafta küçük kasabalar ve kırsal alanlar öbür tarafta olmak üzere, halk arasında çok büyük bir uçurum oluştuğunu net bir şekilde ortaya koymuştur.

Washington merkezli Gallup şirketi tarafından yapılan ayrıntılı bir araştırmanın sonuçlarına göre; kentsel alanlarda yaşayanların üçte ikisi ve banliyölerde yaşayanların beşte üçü, etraflarındaki insanlardan bazılarının virüse yakalandığı yönünde kaygı duyarken, kırsal alanlarda yaşayan insanların sadece yarısı aynı kaygıyı taşımaktadır.

Kaiser anketinde; kırsal alanlarda yaşayanların üçte ikisinden fazlası virüs salgınının hayatlarını çok az veya hiç etkilemediğini söylerken, kentlerde yaşayan insanların neredeyse yarısı, hayatlarında meydana gelen aksamaları hissettiklerini ifade etmiştir. Bunlara ilave olarak, Trump’ın virüs krizini ele alış biçimine güven duyduklarını söyleyen kırsal alanlarda yaşayan insanların sayısı, kentlerde yaşayan insanlara oranla iki kat daha fazladır.

Michigan Eyalet Üniversitesinden küresel – kentsel çalışmalar alanından Profesör Eva Kassens-Noor, 1918 yılında Hindistan’da meydana gelen grip salgınında kentsel/kırsal patern çalışmalarını üzerinde çalışmıştır. Profesör Kassens-Noor araştırmasında, belirli bir yoğunluk üzerindeki kentlerdeki ölüm oranının, kırsal alanlara nazaran çok daha fazla olduğunu ortaya koymuştur.

Profesör Kassens-Noor, ABD topluluklarının korona virüs salgınını aksi yönde, fakat karmaşık bir şekilde yaşayacağını düşünmektedir. Salgın muhtemelen kentsel alanlarda daha hızlı yayılacaktır, fakat kentsel alanlarda yaşayan insanlar, kırsal alanlarda yaşayanlara oranla daha genç ve sağlıklıdır. Kentsel alanlar kadar olmasa da kırsal Amerika’da salgının yayılması, buralarda yaşayanların yaşlı ve kaliteli sağlık hizmetlerine daha az erişimleri olması nedeniyle çok daha kötü sonuçlara neden olabilir.

Profesör Kassens-Noor, ölüm oranlarının sonuçta toplumların sosyal mesafe tedbirlerini uygulayarak diğer insanlarla etkileşimi ne kadar titizlikle asgariye indirmesine bağlı olacağını ifade etmektedir. Kassens-Noor’a göre her şey, bireylerin sosyal ağlarının tamamını kapatmasına bağlıdır.

Virüsün Cumhuriyetçi kırsal bölgelere daha fazla yayılması da tehlikenin algılanmasındaki partizanca uçurumu muhtemelen ortadan kaldırmayacaktır. Firması Public Opinion Strategies, NBC/WSJ araştırmasının katılımcılarından olan Cumhuriyetçi anketör Bill McInturff, büyük kentler içinde ve çevresinde yaşayan Cumhuriyetçilerin dahi virüs tehdidi hakkında Demokrat komşularına nazaran çok daha fazla kararsız ve şüpheci olduklarını ifade etmektedir.

Ancak salgının zaman içinde daha fazla yayılması durumunda, en muhafazakâr valiler için dahi harekete geçmeye direnmek veya Trump’ın başlangıçta sergilediği önemsemez tepki ve tavrının sonuçlarından kaçması çok daha zor olabilir.

Eric Toner; Seattle, San Francisco, New York ve Boston eyaletlerinin ülkenin diğer kesimlerinden sadece birkaç hafta ileride olduğunu ve çok şaşırtıcı yerlerin de virüs salgınından etkileneceğine inandığını ifade etmektedir.

Çevirenin Notları: Yazı aslına sadık kalınarak çevrilmiştir, orijinal metne aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.

İnsanların hayatlarını tehdit eden böylesine büyük bir tehdit karşısında dahi, eğitim seviyeleri ve inançları ne olursa olsun bir araya gelmeleri ve görünmeyen katil virüse karşı birlikte hareket etmeleri gerekirken, sadece farklı iki partinin taraftarı olmaktan kaynaklanan nedenlerle bu kadar derin bir şekilde ayrılması gerçekten inanılmaz bir durumdur.

Unutmayalım, bu katil virüs ülke, milliyet, ırki din, dil ve cinsiyet ayrımı yapmadan hepimizi öldürmektedir. Şimdi, doğamızda olan savunma mekanizmalarını harekete geçirmenin tam zamanıdır.

Bilim ve aklın gereklerini yerine getirmediğimiz ve çeşitli nedenlerle ortak bir tepki ortaya koyamadığımız sürece, katil virüsün neden olduğu tehdit, bizim alacağımız tedbirlerden çok daha büyüktür ve bizi acımasızca öldürmeye devam edecektir.

LİNK : https://amp.theatlantic.com/amp/article/608395/

SAĞLIK DOSYASI /// Suçüstü Yakalanmak; Gerçekler Değil Korku Üzerine Kurulu 11 COVID Varsayımı


SA8826/TG304 : Suçüstü Yakalanmak; Gerçekler Değil Korku Üzerine Kurulu 11 COVID Varsayımı

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


Sonsuz Ark’ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz Coronavirus-Covid-19 salgını ile ilgili hemen her şeyi nitelikli bir sorgulama bilinci ile ele alan, alternatif medya / bağımsız haber sitesi The Freedom Articles’ın editörü Makia Freeman’a aittir ve Covid-19 salgınına karşı bilinçli tutum alınmasına odaklanmıştır… Analistin, "Yakından baktığınızda, COVID ile ilgili tüm resmi anlatının, kum üzerine inşa edilmiş bir kart evi olduğunu fark edeceksiniz. Resmi anlatı detaylı incelemeye karşı dayanıksızdır. Bu bilgi, COVID çılgınlığına yakalanmış ve beyni yıkanmış bir dünyada aklı başında ve özgür kalmanın anahtarıdır. Herkese duyurun. Kanıt, enformasyon ve bilgi varsayımları ve cehaleti ortadan kaldıracaktır." cümlesi ile ulaştığı sonuç önemlidir. Okurlarımız ve ülkemiz yöneticileri için ciddî bir zihinsel arka plan oluşturacağına inandığımız Covid-19 ile ilgili bu tür metinleri yayınlamaya devam edeceğiz.
Seçkin Deniz, 02.09.2020

Busted: 11 COVID Assumptions Based on Fear not Fact


İnsanların COVID hakkında yaptığı varsayımlar, ne kadar tehlikeli olduğu, nasıl yayıldığı ve onu durdurmak için ne yapmamız gerektiği; sözüm ona SARS-CoV2 virüsünden çok daha fazla kontrolden çıkmış durumda. Bu "pandemi"yi çevreleyen soğukkanlılıkla hesaplanmış propaganda kampanyası amacına ulaştı.

Her açıdan gelen bir dizi çelişkili bilgiyle kuşatılmış olan insanlar, genel olarak kafa karışıklığına yenik düştüler. Bazıları durumu anlamaya çalışmaktan vazgeçerek uzun süreden beri sahip oldukları haklardan vazgeçmek anlamına gelse bile resmi direktiflere uymanın daha kolay olduğunu gördü.

Aşağıda, eğer inanıyorsanız, sizin ‘Yeni Normal’in robotik, çılgın ve anormal koşullarına – tarama, test etme, temas takibi, izleme, gözetim, maske takma, sosyal mesafe, karantina ve izolasyon ve sıradaki zorunlu aşılama ve mikroçip yerleştirme gibi – boyun eğme olasılığınızı artıracak yaygın olarak kabul edilen COVID varsayımlarının bir listesi bulunmaktadır.

Varsayım 1: COVID Ölümlerini Sayma Yöntemi Mantıklı ve Doğrudur

COVID salgını konusundaki büyük varsayımlardan bir tanesi de, sayıların özellikle de ölü sayılarının doğru olduğudur. Yine de hiçbir şey gerçeğin ötesinde olamaz. Dünyanın her tarafındaki birçok ülkeden, yetkililerin ölümleri hiçbir anlam ifade etmeyecek şekilde saydığına dair, teyit üstüne, teyit üstüne, teyit aldık.

Eğer mantıklı ve doğru olmak istiyorsanız bu durumun hiçbir anlamı yok; ancak sayıları yapay olarak şişirmeye ve olmadığı halde bir pandemi izlenimi yaratılmaya çalışılıyorsa bu mükemmel bir anlam ifade ediyor. El çabukluğu, virüsle ölen insanların virüsten dolayı ölenlerle birlikte sayılmasıyla sağlanıyor. Tek başına bu numara, sayıları büyük ölçüde çarpıtmaktan ve ‘resmi’ ölüm sayımını herhangi bir pratik değeri olmayan anlamsız bir saçmalığa dönüştürmekten sorumludur.

Varsayım 2: COVID için Yapılan PCR Testi Doğrudur

Önceki makalelerde ele aldığım gibi, DNA dizilerini milyonlarca ve milyarlarca kez kopyalayabilen PCR testi (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) bilim adamı Kary Mullis tarafından bir üretim tekniği olarak icat edildi, teşhis aracı olarak değil. Ancak COVID veya SARS-CoV2, Koch’un postulatlarını karşılamıyor. Dünyayı bloke eden virüs, bugüne kadar hiçbir zaman izole edilmedi, saflaştırılmadı ve yeniden enjekte edilmedi; başka bir deyişle, hiçbir zaman varlığı ve hastalığın nedeni olduğu %100 kanıtlanamadı. Bir hastalığın nedenini belirlemek için kullanıldığında, PCR testinin birçok kusuru vardır:

 1. Sonuçlarının karşılaştırılacağı altın standart yoktur (COVID, Koch’un varsayımlarında başarısızdır);
 2. Test, genetik kodu (RNA dizileri) algılar ve büyütür, ancak bu RNA dizilerinin viral kaynaklı olduklarına dair hiçbir kanıt sunmaz;
 3. PCR, kendi başına bir virüsü değil, viral genomun küçük parçalanmış bir parçasını tespit eder. Virüsten geriye çok küçük parçalanmış kısımlar kaldığı sürece test pozitif çıkacaktır çünkü PCR yöntemi viral genetik materyalin en küçük kısmını bile çoğaltır. Virüs devre dışı bırakılmış veya ölmüş olabilir, ancak PCR testi size bunu göstermeyecektir;
 4. Çok sayıda yanlış pozitif sonuç üretir;
 5. PCR testi, kullanılan döngü veya amplifikasyonların sonuçta keyfi olarak seçilen sayılarına bağlı olarak, tamamen zıt bir sonuç (pozitif veya negatif) verebilir. Bazı hastalıklar için, döngü sayısını 35’e düşürürseniz, herkesi negatif gösterebilirken, bunları 35’in üzerine çıkarırsanız, herkesin pozitif görünmesine neden olabilirsiniz;
 6. Pek çok hasta sonraki günlerde PCR testi yaptırdığında pozitiften negatife gidip gelir; ve
 7. Olumlu bir sonuç bile, keşfedilen "virüsün" hastalığın nedeni olduğunu garanti etmez!

Özetle PCR testi virüsleri belirlemez veya izole etmez; patajonlere ait RNA dizilerini sağlamaz; hasta örneklerini karşılaştırmada bir dayanak oluşturmaz ve enfekte olmuş bir örnekle enfekte olmamışı ayırt edemez. Bu nedenlerle PCR testi inanılmaz derecede kullanışsızdır. Aşağıda "COVID19 PCR Testleri Bilimsel Açıdan Anlamsızdır" başlığını taşıyan makaleden bir alıntı yer alıyor:

Testlerin, tam olarak hassasiyet ve özgünlük anlamında kesinliklerinin belirlenebilmesi için uygun olan en kesin metot anlamına gelen Altın Standart’a göre değerlendirilmesi gereklidir. Örnek olarak hamilelik testinde altın standart hamileliğin bizzat kendisidir.

Ancak Avustralyalı enfeksiyon hastalıkları uzmanı Sanjaya Senanayake, ABCTV’deki bir mülakatta kendisine sorulan "COVID-19 testi ne kadar doğrudur?" sorusuna şu cevabı vermiştir;

"Kandaki [bakteri] altın stafilini almak için yeni bir testimiz olsaydı, bunun için zaten kan kültürlerine sahibiz ve bunlar onlarca yıldır kullandığımız altın standardımızdır, bu yeni testi bununla karşılaştırabiliriz. Ancak COVID-19 için altın standart bir testimiz yok. "

Bristol Üniversitesi’nden Jessica C. Watson bunu doğruluyor. Watson, kısa süre önce The British Medical Journal’da yayınlanan "Bir COVID-19 test sonucunun yorumlanması" başlıklı makalesinde, "COVID-19 testi için bu kadar net bir "altın standart"ın bulunmadığını" ifade ediyor.

İşte CDC ve FDA tarafından PCR testi ile ilgili itiraf:

"Viral RNA tespiti, bulaşıcı virüsün varlığını veya 2019-nCoV’nin klinik semptomlara neden olan ajan olduğunu göstermeyebilir … bu test diğer bakteriyel veya viral patojenlerin neden olduğu hastalıkları ekarte etmemizi sağlamaz."

Doğruluk, COVID PCR testini tanımlamak için kullanacağım son kelime olurdu, ancak şu anda COVID için dünya çapında kullanılmakta olan standart bir testtir. Birçok COVID varsayımının bir başka muhteşem örneği. Çıkın bakalım bu işin içinden…

Varsayım 3: COVID için Antikor Testi Doğrudur

COVID PCR testlerinin kusurlu ve anlamsız olduğunu son bölümü okuyarak fark ettiyseniz, COVID antikor testleri ile daha fazla saçmalığa hazır olun. Antikor testleri, ayrıca seroloji veya serolojik testler olarak da bilinirler. "COVID Antikor Testleri: Karşınızda Daha Fazla Düzenbazlık ve Dolandırıcılık" başlığını taşıyan makalemde ele aldığım gibi, antikor testlerinin gerçekten işe yaramamasının ve istediğiniz şekilde yorumlanabilmelerinin birçok nedeni vardır:

 1. Eski kan numuneleri COVID antikorları içerir, bu nedenle bir test antikor bulursa, bunlar yıllardır veya on yıllardır orada olabilir. Yakın zamanda elde edilip edilmediklerini anlamanın bir yolu yoktur;
 2. COVID PCR testi gibi, birçok yanlış pozitif sonuç üretirler;
 3. COVID için spesifik bile olmayan antikorları test ederler;
 4. Antikorlar aslında bağışıklığı kanıtlamaz, çünkü çok az antikorla veya hiç antikor olmadan hastalıkla savaşan insanlar vardır ve tersine, yüksek antikor titreleri veya sayıları olan ama yine de hastalananlar vardır; ve
 5. Sonuçlar istediğiniz şekilde yorumlanabilir. Antikorların varlığı, güvende olduğunuz ve gelecekteki COVID dalgalarına karşı bağışık olduğunuz anlamına gelebilir veya tersine, tehlikeli olduğunuz (şu anda hasta ve enfekte olduğunuz) anlamına gelebilir. Her şey yorumlamayla ilgili.

Hımmm… tüm bu COVID varsayımları tam olarak güven verici değil, değil mi?

Varsayım 4: COVID Vaka Sayısı Artıyor

Burada resmettiğim alternatif görüşe kuşkuyla bakan biri bu noktada sorabilir: Peki, COVID o kadar tehlikeli değilse, vakalar neden artmaya devam ediyor? Cevap basit: çünkü daha fazla test var. Ne kadar çok test yaparsak, o kadar çok vak’a bulacağız, çünkü bu ‘virüs’ (gerçekte bir RNA dizisi) bize anlatıldığından çok daha yaygın ve bize söylenenden çok daha fazla asemptomatik insan var (bu da o kadar tehlikeli olmadığını gösteriyor). Önceki makalelerde tartışıldığı gibi, insanların yapılan testten yıllar veya on yıllar önce bu belirli RNA dizisine sahip olmadıklarına dair hiçbir kanıt yoktur, bu nedenle test sonuçları oldukça anlamsızdır.

Bunun yanı sıra, genel bir kural, güç elde etmeye çalışan insanların olduğu her yerde dolandırıcılık olacağı ve COVID testinin bir istisna olmadığıdır. Birleşik Krallıkta, on binlerce koronavirüs testinin iki kez sayıldığı ortaya çıktı, muhtemelen birçok yerde bu olay gerçekleşiyor. Burada bulunan makalede, "tutarsızlığın büyük ölçüde aynı kişi için iki kez tükürük ve burun örneklerini sayma uygulamasından kaynaklandığı" ifade ediliyor.

Ek olarak, COVID testleri, yukarıda COVID Varsayım 3’te tartışıldığı gibi birçok kusuru olan PCR yöntemini kullanıyor. Bu kusurların arasında, alıntılanan makalede belirtildiği gibi, döngü sayısına bağlı olarak sürekli değişen sonuçlar da bulunuyor:

”… İrrasyonel test sonuçlarını gösteren makalelerin olması hiç de şaşırtıcı değil. Örneğin, Şubat ayında Çin’in Guangdong eyaletindeki sağlık otoritesi, insanların COVID-19 sebebiyle yakalandıkları hastalıktan tamamen kurtularak, "negatif" sonuç vermeye başladıklarını ve ardından testlerin yeniden "pozitif" çıktığını bildirdi.

Bir ay sonra, Journal of Medical Virology’de yayınlanan bir makale, Wuhan’daki bir hastanedeki 610 hastadan 29’unun "negatif", "pozitif" ve "şüpheli" arasında değişen 3 ila 6 test sonucuna sahip olduğunu gösterdi.


Singapur’dan üçüncü bir örnek ise, neredeyse her gün 18 hasta üzerinde yapılan testlerin çoğunun "pozitif" ten "negatif" e sonra yeniden "pozitife" en az bir kez değişim gösterdiği; bir hastada ise bu değişimin beş kez gerçekleştiğini gösteren bir çalışmadır.


Çin Tıp Bilimleri Akademisi başkanı Wang Chen bile Şubat ayında PCR testlerinin "sadece yüzde 30 ila 50 oranları arasında doğru" olduğunu kabul etti; Milford Moleküler Teşhis Laboratuvarı’ndan Sin Hang Lee, 22 Mart 2020’de WHO’nun koronavirüs müdahale ekibine ve Anthony S. Fauci’ye bir mektup göndererek şunları söyledi:


"Sosyal medyada, insan örneklerinde SARSCoV-2 RNA’yı tespit etmek için kullanılan RT-qPCR [Ters Transkriptaz kantitatif PCR] test kitlerinin birçok yanlış pozitif sonuç ürettiği ve bazı gerçek pozitif vakaları tespit etmek için yeterince hassas olmadığı yaygın olarak bildirilmektedir. " "

Varsayım 5: COVID için Termal Görüntüleme / Tarama Etkilidir

İnsanların ateşini, başlarına silah doğrultarak ölçmek apaçık bir koşullandırmadır. Devletin tamamen gücü elinde bulundurduğuna, kafanıza silah benzeri bir cihazı hedefleyebileceği ve buna karşı boyun eğmekten başka bir şey yapma gücünüzün bulunmadığına yönelik bilinçaltı mesaj gönderir. Pratik düzeyde, insanların ateşini ölçmenin viral yayılmayı durdurmada hiçbir etkisi yoktur. Birinin ateşi yüksek olsa bile, bu ne anlama gelmektedir?

İnsan vücut sıcaklıklarında doğal bir değişim vardır; herkes birbirinden biraz farklı bir vücut sıcaklığına sahiptir. Ayrıca, ateşiniz yükselmiş olsa bile, bunun nedeni sadece egzersiz yapmanız, uçağa yetişmek için koşmanız, biriyle kızgın bir konuşma yapmanız, stresli bir telefon çağrısı almanız, itaatsiz bir çocuğu disipline etmek zorunda olmanız vb. olabilir. Sizi strese sokan ve rahatsız eden her şeyi düşünün veya tansiyonunuzu yükselten, bunlar da yüksek bir sıcaklığa neden olabilir.

Antikor testi için de benzer durum geçerlidir; test bir sonuç gösterebilir, ancak sonuç o kadar çok farklı şekilde yorumlanabilir ki, bu durum sonucu bilim açısından anlamsız kılar (kontrol açısından çok önemli bir nokta olmasına rağmen).

COVID-19 Testi: Ne Yapıyoruz? "Pozitif" Test Neyi Gerçekleştirir?

Varsayım 6: Asemptomatik İnsanlar Hastalığı Yayabilir

İnsanların beyinlerine zorla sokulmaya çalışılan ve hala büyük zararlar veren diğer bir propaganda malzemesi de, herhangi birinin taşıyıcı olabileceği ve bu nedenle başkalarına da hastalık bulaştırabileceği fikridir. Bu fikir, sadece günlük yaşamlarına devam etmeye çalışmakta olan insanlarda endişe, korku ve hatta paranoya yaratma etkisine sahiptir. Ancak asemptomatik kişilerin hastalığı yayabileceği fikri endişelenecek bir şey değildir.

Mayıs 2020’de yayınlanan asemptomatik SARS-CoV-2 taşıyıcılarının bulaştırıcılığı üzerine Çin kaynaklı bir çalışmada 455 denek, asemptomatik SARS-CoV2 taşıyıcılarına maruz bırakılmış, 455 deneğin hiçbiri de enfekte olmamıştır!

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) yetkilisi Dr. Maria van Kerkhove geçen Haziran ayında MSN CNBC tarafından yapılan haberde şu şekilde yer almıştır (ancak Kerkhove daha sonra yorumlarını geri almıştır). :

Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘yeni çıkan hastalıklar ve zoonoz’ birimi başkanı Dr. Maria Van Kerkhove, Cenevre BM merkezinde verdiği bir haber brifinginde: "Elimizdeki verilerden, asemptomatik bir kişinin aslında ikincil bir bireye hastalık bulaştırması hala nadir görünmektedir. Bu çok nadir bir durumdur" dedi.

Görselin çevirisi:

Okulların yeniden açılmasına yönelik yeni CDC talimatları;

 • İki yaşından büyükler maske takmalıdır.
 • Hiçbir eşya veya kaynak paylaşımı yapılmamalı, tüm eşyalar kişisel odalarda veya etiketli dolaplarda tutulmalı; elektronik cihaz, oyuncak, oyun, öğrenim materyali paylaşımı yapılmamalıdır.
 • Sıralar birbirinden 6 fit (Çev:182,927 cm) uzaklıkta bulunmalı ve hepsi aynı yöne bakmalıdır
 • Okul servislerinde mesafe korunmalı-her koltukta bir çocuk olmak üzere bir sıra atlanarak oturulmalıdır.
 • 6 fitlik mesafenin bırakılamadığı yerlerde çocuklar arasına paravanlar yerleştirilmelidir.
 • Koridorlar tek yönlü olmalı; kaldırım ve duvarlara şeritler çekilerek çocuklar arasında 6 fitlik mesafe olması sağlanmalıdır.
 • Toplumsal ortaklaşa alan, kafeterya ve çocuk parklarına izin verilmemelidir.
 • Tuvaletlerdeki lavabolar arasında fiziksel bariyerler veya siperlikler bulunmalıdır.
 • Kafeterya yiyecekleri yerine sadece ön ambalajı bulunan çanta veya kutulardaki yiyeceklere izin verilmeli; çocuklar yiyeceklerini sınıfta yemelidir.
 • Okul gezilerine, toplantılara veya okul dışı organizasyonlara izin verilmemelidir. Gönüllü ve ziyaretçilerin sayısı sınırlandırılmalıdır.
 • Gün boyunca aynı çocuklar aynı eğitim personeli ile birlikte bulunmalı, gruplar veya öğretmenler arasında değişim olmamalıdır.
 • Çocukların okullara giriş ve çıkış saatleri kalabalık oluşturmayacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Gün içinde imkan dahilinde sağlık ve sıcaklık kontrolleri gerçekleştirilmelidir.
 • Gün boyunca temizlik ve dezenfekte kurallarına uyulmalı ve eller sık sık yıkanmalıdır.

Varsayım 7: Okulların Çok Katı Kısıtlayıcı Önlemleri Kabul Etmesini Sağlamak COVID’in Yayılmasını Durduracaktır

Etrafta dolaşan birçok COVID varsayımlarından bu ve sonraki, çocukların COVID yayılmasının önemli bir kaynağı olduğu fikrine dayanıyor. Hayır değiller! WorldOMeter‘den alınan rakamlar, 0-17 yaş arası çocukların dünyadaki COVID ölümlerinin 0,02-0,06 aralığında bir yüzdeye sahip olduğunu göstermektedir; bu da aslında sıfır demektir.

Bu arada, CDC tarafından elde edilen lobaratuvar teyitli 149.760 COVID-19 vakasına ait veriler; “hasta yaşı bilinen 149.082 (% 99.6) vaka arasında 2.572 (% 1.7) tanesinin 18 yaşından küçük çocuklar olduğunu” gösteriyor ki bu da aynı şekilde çok küçük bir orandır. Bunu akılda tutarak, CDC’nin niyeti çocukları koşullandırmak ve insanlıktan çıkarmak değilse, neden (yukarıda resmedilen ve bu bağlantıda tam olarak yer alan) bu acımasız yönergeleri Amerikan okul çocukları için yayınlamaktadır?

Varsayım 8: Devletin Çocukları COVID Pozitif Ebeveynlerden Kaçırması İyi Bir Fikirdir

COVID’i bahane olarak kullanan hükümet, çocukları (ailelerinden) kaçırmaya başladı. 17 Haziran 2020 tarihli bu makalede, “LA İdari Bölge Çocuk ve Aile Hizmetleri Departmanı’nın (DCFS) mahkemelere, COVID-19 testi pozitif çıkan ebeveynlerin elinden bir çocuğun fiziksel velayetinin alınmasını nasıl önerdiği açıklanıyor. Burada söz konusu olan, herhangi bir suç işlemeyen bir ebeveyndir. Yargıç DCFS lehine karar vererek çocuğu alıkoymuştur. "

Bunun içine sinmesini bekle biraz. Devlet, bir ebeveynin (son derece kusurlu) bir testte COVID pozitif sonuç alması üzerine ellerinden çocuğunu çalmıştır! Birisi Z-O-R-B-A-L-I-K kelimesinin harflerini tek tek söyleyebilir mi? Bu durum, DSÖ yetkilisi Michael Ryan tarafından Mart ayında, insanların ailelerinden "güvenli ve saygın" bir şekilde uzaklaştırılacağı yönünde verilen uğursuz ve oksimoronik uyarının bir sonucudur. Ryan şu ifadeleri kullanmıştır:

"Bazı açılardan hastalığın iletimi, sokaklardan aile birimlerine geri çekildi. Şimdi gidip ailelere bakarak hasta olabilecek kişileri bulmamız ve onları uzaklaştırarak güvenli ve saygın bir şekilde izole etmemiz gerekiyor."

Mercola.com ‘da yer alan habere göre CDC, yeni doğanların COVID testi için doğumda ebeveynlerinden ayrılmasını öneriyor. İnsanlar olan bitene uyanmadan önce durumun ne kadar kötüleşmesi gerekiyor?

Varsayım 9: Sosyal Mesafe Sağlam Bilimsel Kanıtlarla Desteklenmektedir

Temelsiz COVID varsayımlarından bir diğeri, tüm bu sosyal mesafe veya fiziksel mesafenin sağlam bilimsel kanıtlarla desteklendiğidir. Bu doğru değil. Mesafe ister 6 fit, ister 1,5 metre veya 2 metre olsun; buna göre virüs, hangi ülkede bulunduğuna bağlı olarak farklı mesafelere sıçrayabiliyor gibi görünüyor. "Feci iki metre kuralını destekleyen hiçbir bilimsel kanıt yok" başlığını taşıyan makaleye göre:

“Dikkate değer Lancet incelemesi, bir metre veya daha fazla fiziksel mesafeyi destekleyen 172 çalışmadan kanıt sağladı. Bu etkileyici görünebilir, ancak tüm çalışmalar geriye dönüktü ve bulgularının güvenilirliğini zayıflatan önyargılardan muzdaripti. "

Bu arada İngiltere hükümet danışmanı Robert Dingwall şunları söyledi:

"Topluma, ekonomiye ve nüfusun fiziksel ve ruhsal sağlığına ciddi zarar vermeden [sosyal mesafe önlemlerini] sürdüremeyiz … Gerçekten bir kanıt temeline sahip olmayan bazı önlemlere uymanın çok daha zor olacağını düşünüyorum.. Demek istediğim, iki metre kuralı ansızın icat edildi… Bir metrelik mesafe için klinik ve deneysel ortamlarda yapılan iç mekan çalışmalarından elde edilen belli miktarda bilimsel kanıt var. İki metrelik mesafe için ise hiçbir zaman bilimsel bir temel var olmadı, bu bir tür pratik kural. Ancak üzerine kurulu olduğu bir tür titiz bilimsel literatür bulunmuyor. "

Elbette, sosyal mesafenin işe yaradığı varsayımı, bulaşıcı ve tüm hastalığın tek nedeni olan, farklı ve izole edilmiş bir SARS-CoV2 virüsünün var olduğu varsayımına dayanmaktadır ki bu da kanıtlanmamıştır.

Varsayım 10: Sağlıklı İnsanların Maske Takması Sağlam Bilimsel Kanıtlar Tarafından Desteklenmektedir

Bugün için sondan bir önceki varsayım, birçoklarının yüz bezleri ve yüz bebek pedleri demeye başladığı harika maskeler konusudur. Pek çok kişinin hala bağlı kaldığı COVID varsayımlarından biri, maske takmanın sağlıklı bireyleri virüsler nedeniyle hastalanmaktan koruduğu için "saygılı" bir eylem olduğudur. Bu düşünce açıkça yanlıştır.

"Gerçekleri Örten Maskeyi Çıkarmak: Çalışmalar, İnsanlığı Ortadan Kaldıran Maskelerin Sizi Güçten Düşürdüğünü ve Korumayacağını Gösteriyor" adını taşıyan bir önceki makalede de anlatıldığı gibi; maskeler sağlıklı insanlar için değil cerrahlar veya zaten hasta olan kişiler için tasarlanmıştır. Hasta insanların büyük solunum damlacıkları yoluyla bir hastalığı yaymasını durdururlar; iyi insanları korumak için hiçbir şey yapmazlar. Aslında, oksijen akışını kısıtlayarak yetersiz oksijenasyona (hipoksi) neden olurlar, bu da yorgunluğa, halsizliğe ve daha düşük bir bağışıklığa neden olur.

Daha düşük bir bağışıklığın sonucunda ise… hastalığa daha fazla yatkınlık oluşur. Daha önce yazdığım gibi, birçok kişinin kullandığı – kumaştan ev yapımı- maskelerin nanometre (nanometre = 10^-9 metre veya 0.000000001 metre) ile ölçülen bir virüsü durduracağını düşünmek bir şakadan ibarettir. Bunlar bir virüsü durdurmayacak, ancak sıcak ve nemli koşullar nedeniyle mikropların gelişmesini sağlayacak bir yuva haline gelecektir.

Bilimsel olarak düşünenler için, Dr. Russell Blaylock durumu şöyle açıklıyor:

“Bu bulguların önemi, oksijen seviyelerindeki düşüşün (hipoksi) bağışıklıkta meydana getirdiği bir bozulma ile ilişkili olmasıdır. Çalışmalar, hipoksinin, CD4 + T-lenfosit adı verilen viral enfeksiyonlarla savaşmak için kullanılan ana bağışıklık hücrelerinin türünü inhibe edebileceğini göstermiştir. Bunun nedeni, hipoksinin, T lenfositlerini inhibe eden ve Tregs adı verilen güçlü bir bağışıklık inhibitör hücresini uyaran ‘hipoksi indüklenebilir faktör-1 (HIF-1)’ adı verilen bir bileşiğin düzeyini artırmasıdır. Bu durum, COVID-19 dahil herhangi bir enfeksiyona yakalanma ve bu enfeksiyonun sonuçlarını çok daha ağır hale getirme aşamasını belirler. Esasen, maskeniz sizi çok daha yüksek bir enfeksiyon riskine sokabilir ve çok daha kötü bir sonuca neden olabilir. "

Varsayım 11: Ayrım Gözetmeyen Katil Virüslerin Bulunduğu Bir Dünyada Yaşıyoruz

Tüm bu sahte pandeminin en büyük varsayımı, virüslerin, türler arasında geçiş yapabilen ve insanları enfekte etmek için havadan insanların vücutlarına atlayabilen ayrım gözetmeyen katiller olduğu yönündedir. Aslında, sıradan bir virüsün doğası, sizi korkutmak ve toksik ürünlerine (Büyük ilaç şirketlerinin petrokimyasal ilaçları ve aşılar) olan talebi artırmak için mikrop teorisini ve bulaşma efsanesini destekleyen Tıp Endüstrisi tarafından körüklenen ana akım bilim tarafından tamamen yanlış anlaşıldı. Virüsler şeytanlaştırıldı.

"Virüs Muammasının Derinliklerinde – Her şeyi Sorgula" gibi daha önceki makalelerde tartışıldığı gibi, virolog Dr. Stefan Lanka virüslerin hastalığa neden olmadığı gerçeğini açığa çıkardı. Lanka 2017 senesinde, kızamığa bir virüsün neden olmadığını kanıtladığı Almanya Yüksek Mahkemesi’ndeki davayı kazanmasıyla ünlüdür. Lanka şöyle yazıyor:

“Haziran 1954’ten bu yana, bir test tüpünde doku ve hücrelerin ölümü, bir virüsün varlığının kanıtı olarak görülüyor… bilimsel mantık ve bilimsel davranış kurallarına göre, kontrol deneyleri yapılmalıydı… Bu kontrol deneyleri, bu güne kadar resmi bilim tarafından asla gerçekleştirilmedi. Kızamık virüsü davası sırasında, bu kontrol deneyini yapmak için bağımsız bir laboratuvarı görevlendirdim ve sonuç; dokuların ve hücrelerin, tıpkı "enfekte" olduğu iddia edilen materyalle temas ettiklerinde olduğu gibi, laboratuvar koşullarından dolayı öldüğü oldu."

Başka bir deyişle, hücreler bir virüs tarafından enfekte oldukları için değil, açlıktan ve zehirlenmeden (vücuttan aldıkları enerji ve besinlerden ayrıldıkları ve hücre kültürüne toksik antibiyotikler enjekte edildiği için) dolayı ölmektedir. "Virüslerle ilgili yanlış düşünceler: Virüslerin gerçek doğası" adlı bu harika video sunumu izlenmeye değer. Virüslerin doğasıyla ilgili birçok çarpıcı gerçeğin ana hatlarını çiziyor, örneğin:

 • Virüsler, hücrelerinizin içinden oluşturulur; vücudun dışından gelmez
 • Vücudun bir dış tehdit tarafından istila edilmesi nedeniyle değil, sistemik toksisitenin bir sonucu olarak ortaya çıkarlar.
 • Virüsler, vücut dokusu canlı bakteriler veya mikroplar için zehirlenmeden beslenemeyecek kadar toksik olduğunda toksik maddeyi çözer. Virüsler olmadan insan vücudu homeostazı sağlayamaz ve sistemik toksisite karşısında kendini ayakta tutamaz.
 • Virüsler çok özeldir. Vücuttaki belirli dokuları çözerler. Bunu antikorların yardımıyla yaparlar.
 • Vücudunuzda ne kadar fazla toksisite varsa, o kadar fazla viral aktiviteye sahip olursunuz.
 • Bir virüsün tek vektör aktarımı kan transfüzyonu veya aşılardır; aksi takdirde virüsler bir vücuttan diğerine atlayarak size bulaşamaz.
 • Virüsler doğaları gereği ayrımcıdır ve vücut tarafından belirli bir amaç için yapılmıştır. Ayrım gözetmeyen katiller değillerdir.
 • RT-PCR testi (kısaca PCR testi) virüsün kendisini değil, virüsten arta kalan genetik materyali gözlemler (Bkz. Varsayım 2)

Sonuç: Tüm COVID Varsayımlarınızı Sorgulama Zamanı

İyi haber şu ki, bunlar varsayımlar; gerçekler değil. Yakından baktığınızda, COVID ile ilgili tüm resmi anlatının, kum üzerine inşa edilmiş bir kart evi olduğunu fark edeceksiniz. Resmi anlatı detaylı incelemeye karşı dayanıksızdır. Bu bilgi, COVID çılgınlığına yakalanmış ve beyni yıkanmış bir dünyada aklı başında ve özgür kalmanın anahtarıdır. Herkese duyurun. Kanıt, enformasyon ve bilgi varsayımları ve cehaleti ortadan kaldıracaktır.

Makia Freeman, 2 Temmuz 2020, The Freedom Articles (Not; Analiz orijinal linkten açılmadığı taktirde lütfen bu linki tıklayınız)

(Makia Freeman, alternatif medya / bağımsız haber sitesi The Freedom Articles’ın editörü; Cancer: The Lies, the Truth and the Solutions’ın yazarıdır, http://ToolsForFreedom.com‘da kıdemli araştırmacıdır. Freeman’ın yazıları, Steemit ve Parler sitelerinde yer almaktadır.)

Tamer Güner, 02.09.2020, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri

Tamer Güner Yazıları

Kaynaklar:

 1. https://www.bitchute.com/video/9GWhQ4v9H53E/
 2. https://www.youtube.com/watch?v=g5f_6ltv7oI
 3. https://www.youtube.com/watch?v=3Fic2dlKlhw
 4. https: //thefreedomarticles.com/covid-19-umbrella-term-fake-pandemic …
 5. https: //off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifi …
 6. https://www.fda.gov/media/134922/download
 7. https: //thefreedomarticles.com/covid-antibody-tests-here-comes-more …
 8. https: //www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/tens -…
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/
 10. https: //www.cnbc.com/2020/06/08/asymptomatic-coronavirus-patients-a …
 11. https: //www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demog …
 12. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e4.htm
 13. https: //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childca …
 14. https: //parentalrights.org/it-finally-happened-child-taken-due-to-c …
 15. https://www.bitchute.com/video/CMPsWxDDTwMo/
 16. https: //articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/06/09/newb …
 17. https: //www.telegraph.co.uk/news/2020/06/15/no-scientific-evidence -…
 18. https: //metro.co.uk/2020/04/25/two-metre-social-distancing-rule-con …
 19. https: //thefreedomarticles.com/unmasking-the-truth-masks-weaken-don …
 20. https: //thefreedomarticles.com/deep-down-virus-rabbit-hole-question …
 21. https: //davidicke.com/wp-content/uploads/2020/07/Paper-Virus-Lanka -…
 22. https://www.youtube.com/watch?v=MtWYQS3LFlE

SAĞLIK DOSYASI : Pandemi Sonrası Dünya Nasıl Şekillenebilir ???


Pandemi Sonrası Dünya Nasıl Şekillenebilir ???

Yazan Yavuz Selim Yıldız

17 Temmuz 2020

Pandemi sonrası oluşacak yeni yapı, mevcut küresel düzende bir değişime bu yüzden de devletler arasında çıkar çatışmalarının tavan yapabileceği bir potansiyele de ev sahipliği yapacaktır.

COVID-19 salgınına karşı uluslararası sistem tarafından koordine edilememiş tepki, küresel tedarik zincirinin kırılganlığını ortaya çıkarırken, ulus-devlet bilincinin ve milli üretimin önemini gözler önüne sermiştir. Salgın nedeniyle ülkelerde oluşan ekonomik resesyon ve bu bağlamda hükümetlerin izlediği otoriterleşme eğilimleri de daha belirgin hale gelmiştir. Dahası mevcut uluslararası sistemin en önemli aktörü hatta oluşturucusu ABD’nin mevcut Başkanı Donald Trump’ın “önce Amerika” politikalarından ve yakın zamanda söylediği ‘’Dünyanın polisi biz değiliz’’1 sözünden de anlaşılacağı üzere ABD içe dönük bir politika izlemek istemektedir. Amerikan seçmenleri Trump ile devam etmeye karar verirse, postpandemi sürecinde oluşacak yeni düzende Birleşik Devletler’in daha pasif bir rol alacağı düşünülebilir. Makale pandemi öncesinde ve sürecinde tek kutuplu düzeni ve postpandemi döneminde dünyanın nasıl şekil alabileceğini değerlendirecektir.

Aslında Trump, mevcut uluslararası sistemdeki Amerikan rolünden şikayetçi olduğunu salgın öncesi yaptığı mitinglerde dile getirmişti. Hatta sadece kendi rollerini değil, müttefiklerinin NATO’daki rollerini ve AB’nin güvenliğinden neden NATO’nun sorumlu olduğunu da sorgulamaktaydı. Pandemi sürecinde ise bu eleştirilerin sadece popülist söylemlerden ibaret olmadığını ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’nden çekilmesiyle görmüş olduk. Mevcut süreçte Trump’ın sıfır izole politika tercihi, Amerika Birleşik Devletleri’nin liberal bir uluslararası düzeni desteklemekten vazgeçtiği fikrini destekler niteliktedir. Dolayısıyla ister istemez Birleşik Devletler tekrar izolasyon politikalarına geri mi dönüyor ya da Amerikalı bazı bürokratların iddia ettiği üzere Başkan Trump Amerikan seçimlerine Rus müdahalesi yüzünden mi bu tür söylemleri dillendiriyor sorularını akıllara getirmektedir. Soğuk Savaş’ın sonrasında ABD tarafından inşa edilen uluslararası sistem ve bu sistemin devam etmesi için sürdürülen stratejilerin akıbeti seçim sonrasında belli olacaktır. Bu durumda Biden’ın seçilmesiyle yeni başkanının uluslararası liberal sistemi tekrar ele almaya çalışacağından ya da tekrar seçilen Donald Trump’ın ABD’yi dünyadan izole etmeye devam edeceğinden söz edilebilir.

Tek kutuplu dünya düzeninin gelişimi ve doğuşuna tarihsel olarak bakacak olursak; Woods sisteminin çöküşü, Batı Almanya ve Japonya ekonomileri ile artan rekabet ve Sovyetler Birliği’nin varlığı, ABD’nin oluşturmak istediği küresel sistem için sorunlar yumağıydı. Ancak 1991’in sonunda SSCB’nin resmen dağılması, Japonya’nın ekonomik durgunluğa uğraması ve Berlin duvarının yıkılmasıyla birleşen Almanya’nın da ekonomik olarak küçülmesi Amerika Birleşik Devletleri’ni küresel lider konumuna getirmiştir. Amerikan hegemonyasının kurulmasında ABD’nin komünizmin bitmesiyle rekabet edebilecek hiçbir büyük küresel ideolojik proje ile karşılaşmaması, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile SSCB’nin hegemonyası altındaki devletlerin askeri, ekonomik ve politik desteği sağlama konusunda alternatiflerden yoksunluğu ve liberal değerleri yayan ulus ötesi hareketler etkili olmuştur.

Son yıllarda ve özellikle pandemi döneminde ülkelerin alternatif bulabildiği, toplumsal hareketlerin içerisinde aşırı sağcı eylemliliğin artışı ve uluslararası kurumların varlığının tartışıldığına şahitlik ediyor, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu gibi büyük güçlerin yükselişine paralel olarak otokratik yönetimlerin hem ülke içinde hem de dışında stratejik avantaj peşinde koşarak ABD liderliğindeki liberal uluslararası sistemle rekabetini izliyoruz. Bu doğrultuda bu iki devlet sadece BM Güvenlik Konseyinde ortak hareket etmekle kalmamakta, ABD’yi ve Batı ülkelerini içine almayan yeni uluslararası kurumlar ve bölgesel forumlar da oluşturmaktadır;

 • Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ile kurulan BRICS grubu2 ve aynı grubun gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı projelerinin finansmanı için kurulan Yeni Kalkınma Bankası,
 • Güvenlik alanında Şanghay İşbirliği Örgütü,
 • Ekonomik alanda Asya Altyapı Yatırım Bankası3 ve Avrasya Ekonomi Birliği.

Kısacası Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti öncülüğünde alternatif arayan bölgesel devletlerin ve dahası otoriter eğilimli ya da o eğilimi taşıma potansiyali olan ülkeleri kabul edecek alternatif uluslararası yapıların yeni dönem için hazır olduğunu söylenebilir.

Pandemi döneminde küresel hareketlerin ne doğrultuda şekillendiğine bakılacak olursa artan ulus-devlet bilincinin de etkisiyle toplumsal hareketlerin aşırı sağ eğilimli hale geldiği görülmektedir. Ayrıca özellikle Avrupa Birliği üye ülkelerinde görülmek üzere aşırı sağcı enternasyonel kolektif siyasi oluşumlar, AB üyesi ülkelerin başta mülteci politikası olmak üzere liberal uluslararası düzenin normlarına ters politikaları Avrupa demokrasilerine dayatmaktadırlar. Bu noktada Avrupa’daki AB karşıtı aşırı sağ partilerin özellikle İtalya, Avusturya ve Macaristan olmak üzere Rusya ile yakın işbirlikleri dikkat çekmektedir. Bu işbirliği, Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından ilhak edilişinde daha fazla gözler önüne serilmiştir. Putin tarafından Rusya’nın dostları diye adlandırılan bu siyasi partiler sadece Kırım’a gitmekle kalmamış, Kırım işgalinden dolayı AB’nin Rusya’ya karşı aldığı ambargo kararlarını da protesto etmişlerdir.4 Hatta İtalya’daki aşırı sağcı Lig Partisi ve Avusturya’nın aşırı sağ partisi FPÖ Kırım’ın Rusya’nın parçası olarak tanınması gerektiği görüşünü dile getirmiş, daha da ileri giderek Putin’in partisi ile işbirliği anlaşmaları imzalamışlardır.5 Ayrıca Avusturya’daki aşırı sağ parti Avusturya Özgürlük Partisi(FPÖ)‘nin hakkında Sırbistan-Rusya siyasi bağlantısı hakkında onlarca iddia bulunmaktadır.6 Fakat hiçbiri İbiza’daki kadar ispatlanamamıştı ya da dikkat çekmemişti.7 İbiza skandalı olarak basına sızan Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı’nın Rus iş insanına Avusturya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden birini satın alarak iktidara gelmesini sağlamaları karşılığında ihale vaad etmesine dair videosu bu bağları ispatlar niteliktedir. İbiza skandalı ve işbirliği anlaşmaları, Rusya Federasyonu’nun Avrupa seçimlerine desteklediği partiler aracılığıyla karıştığını ve AB üzerinde nüfuz elde etmeye çalıştığını göstermektedir. Dolayısıyla Avrupa’daki aşırı sağcı zenofobik eylemliliği Rusya’dan bağımsız değerlendirmek hatalı bir yaklaşımdır.

Yukarıda bahsedilen alternatif uluslararası yapılar ve oluşan ulus ötesi aşırı sağcı eylemliliğin yanısıra Amerikan tek kutupluluğunun oluşturulması ve korunmasında önemli bir etken olan Amerikan askeri gücü de caydırıcı özelliğini kaybetmiş durumdadır. Özellikle 1990’larda ve bu yüzyılın ilk yıllarında önemli bir rol oynayan Amerikan askeri gücü, ayrılan bütçe ile ulaştığı teknolojik avantaj ve olası Rus yayılmacılığına karşı oluşturduğu güven hissi ile tek kutupluluğun sonraki on yıl boyunca devam etmesini sağlayan faktörlerden biri olmuştur. Güven bağlamında örnek olarak Balkanlarda ABD’nin insiyatif üslenmesiyle çatışmaların daha fazla büyümeden son bulması ilk akla gelendir. Fakat 11 Eylül Saldırıları sonrası Amerikan dış politikalarının ve ordusunun çatışma sonlandırmadan ziyade sahada çatışan taraflardan biri haline gelmesi sadece ülkenin askeri imajını değil savunduğu değerleri de sorgulatmıştır. Tüm bu olumsuz havaya rağmen, Amerikan askeri gücünün sürmesinde Soğuk Savaş yıllarında kurulan müttefiklikler aracılığıyla elde edilen üslerin ve Rus agresifliğinin karşısında önemli bir güç olarak görülmesinin rolü büyüktür.

Tek kutupluluğun ne kadar sürebileceğine değinecek olursak; arzulanan ve küresel norm olarak ülkelere dayatılan küresel neoliberalizmin sonunun geldiği birçok akademisyen tarafından dillendirilmekte, yeni döneme dair üretimin ve milliyetçiliğin öne çıktığı sosyal bir devlet anlayışının ortaya çıkabileceğine salık verilmektedir. Neoliberal ekonomik düzenin aslında her 10 senede bir çöktüğünü ve bankaların kurtarılarak yola devam edildiğini ve bu döngünün periyodik olarak devam ettiğine dikkatinizi çekmek isterim. Mevcut küresel neoliberal ekonomik düzen, ülkeleri kriz zamanlarında Uluslararası Para Fonuna (IMF) borçlandırarak dolaylı da olsa liberal uluslararası sisteme bağımlı hale getirmektedir. Bu gerçeği gören ve alternatif oluşturmak isteyen bir kaç ülke olsa da, bu ülkelerin arasından bir tek Çin bunu başarabilmiştir. Çin, 2008 mali krizinin ardından alternatif arayışı içinde olan ya da IMF kredilerine erişemeyen ya da bu kredilerin dışında bırakılan ülkeler için önemli bir kredi ve acil durum kaynağı merkezi olmuştur. Çin hükümeti ve bankaları, Afrika ülkelerine 2000-2017 yıllarında yaklaşık 143 milyar dolar kredi vermiş, hatta dünyadaki 150’yi aşkın ülkeye bugüne kadar 1,5 trilyon ABD doları ile kredi vererek Dünya Bankası, IMF ve OECD gibi uluslararası kuruluşların borç verdiği toplam kredi miktarını da geride bırakmıştır.8 Dolayısıyla Çin Halk Cumhuriyeti’nin soyunduğu uluslararası siyasi liderlik rolünü ekonomik açıdan da desteklenir hale getirmeye çalıştığı aşikardır.

Her ne kadar Covid-19 pandemisi ve Trump’ın izolasyon politikası varolmaya devam etse de postpandemi döneminde bir veya birkaç ülkenin uluslararası sistemi biranda domine ederek yeniden oluşturacağına dair fikirlere katılmıyor, tam tersine oluşması ümit edilen daha adil ve çok kutuplu bir düzenin kurulmasının önündeki en büyük engelin başta Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu gibi otoriter ve otoriterleşme eğilimdeki devletlerin farklı ulusal çıkarları olacağını düşünüyorum. Pandemi sürecinde devletlerin ulus-devlet algısının güçlenmesi ve milli üretime yönelmesine dair ortaya çıkan gerçekliğin yanısıra otoriter yapıların içeride ve dışarıda stratejik avantaj sağlamaya yönelik politikalarını da göz ardı etmemek gerekmektedir. Bu doğrultuda varolan liberal uluslararası sistemin, devletlerin otoriterleşmesini engelleyebilecek yegane güç olduğu düşünülebilir. Fakat uluslararası düzeni oluşturan kurum ve kuruluşların epey bir süredir fonksiyonsuzluğu tartışılırken, bu kuruluşların pandemi sürecinde varlıkları da sorgulanır hale gelmiştir. Dolayısıyla belirsizliği çözecek olan sadece Amerikan seçimleri değil, tüm devletlerin pragmatist yaklaşımları ile oluşturacağı alternatif oluşumlar için harcadıkları efor ve bunun karşılığında aldıkları geri dönüş olacaktır.

Kaynak

1 ‘Trump, ABD ordusuna seslendi: Dünyanın polisi değiliz, bütün sorunları çözmek gibi bir görevimiz yok‘, Euronews, 13.06.2020. https://tr.euronews.com/2020/06/13/trump-abd-ordusuna-seslendi-dunyanin-polisi- degiliz
2 BRICS Resmi Bilgi Portalı Web Sitesi, https://infobrics.org/, https://infobrics.org/news/bankbrics/,

3 Asya Altyapı Yatırım Bankası Resmi Web Sitesi, https://www.aiib.org/en/index.html

4 ‘Putins Freunde in Europa’. ZDF. https://webstory.zdf.de/putins-geheimes-netzwerk/putins-freunde-in- europa/

5 ‘FPÖ und Putin-Partei: Kooperationsvertrag unterzeichnet’, Niederösterreichische Nachrichten, 19.12.2016, https://www.noen.at/in-ausland/blaue-freunde-fpoe-und-putin-partei-kooperationsvertrag-unterzeichnet-int-

beziehungen-politische-bewegungen-russland-wien-32628715

‘Putin’s party signs deal with Italy’s far-right Lega Nord’, The Financial Times, 06.03.2017, https://www.ft.com/content/0d33d22c-0280-11e7-ace0-1ce02ef0def9

6 ‘Zeig mir deine Freunde’, Herwig G. Höller, Zeit, 26.02.2018, https://www.zeit.de/2018/09/fpoe-oesterreich-

serbien-russland-beziehungen-wladimir-putin/

‘Wie die FPÖ Russland lieben lernte’, Leila Al-Serori, Oliver Das Gupta, Peter Münch, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, Süddeutsche Zeitung, 20.05.2019, https://www.sueddeutsche.de/politik/fpoe-russland- strache-gudenus-putin-1.4452906

7 ‘Das Strache-Video’, Süddeutsche Zeitung, https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/das-strache-

video-e335766/,

‘Strache’nin ‘İbiza skandalı’.Yardıma karşı ihale teklif etmiş!’, Hürriyet, 18.05.2019, https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/strachenin-ibiza-skandali-yardima-karsi-ihale-teklif-etmis-41218049 8 ‘Antikapitalist Çin, IMF’den fazla kredi dağıtmış!’, İlke Haber Ajansı, 20.06.2020, https://ilkha.com/analiz/antikapitalist-cin-imf-den-fazla-kredi-dagitmis-129106

‘Antikapitalist Çin, IMF’den fazla kredi dağıtmış!’, İlke Haber Ajansı, 20.06.2020, https://ilkha.com/analiz/antikapitalist-cin-imf-den-fazla-kredi-dagitmis-129106

Asya Altyapı Yatırım Bankası Resmi Web Sitesi, https://www.aiib.org/en/index.html BRICS Resmi Bilgi Portalı Web Sitesi, https://infobrics.org/

‘Das Strache-Video’, Süddeutsche Zeitung, https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/das-strache-video- e335766/

‘FPÖ und Putin-Partei: Kooperationsvertrag unterzeichnet’, Niederösterreichische Nachrichten, 19.12.2016, https://www.noen.at/in-ausland/blaue-freunde-fpoe-und-putin-partei-kooperationsvertrag-unterzeichnet-int- beziehungen-politische-bewegungen-russland-wien-32628715

‘Putins Freunde in Europa’. ZDF. https://webstory.zdf.de/putins-geheimes-netzwerk/putins-freunde-in- europa/

‘Putin’s party signs deal with Italy’s far-right Lega Nord’, The Financial Times, 06.03.2017, https://www.ft.com/content/0d33d22c-0280-11e7-ace0-1ce02ef0def9

‘Strache’nin ‘İbiza skandalı’.Yardıma karşı ihale teklif etmiş!’, Hürriyet, 18.05.2019, https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/strachenin-ibiza-skandali-yardima-karsi-ihale-teklif-etmis-41218049

‘Trump, ABD ordusuna seslendi: Dünyanın polisi değiliz, bütün sorunları çözmek gibi bir görevimiz yok‘, Euronews, 13.06.2020. https://tr.euronews.com/2020/06/13/trump-abd-ordusuna-seslendi-dunyanin-polisi- degiliz

‘Zeig mir deine Freunde’, Herwig G. Höller, Zeit, 26.02.2018, https://www.zeit.de/2018/09/fpoe-oesterreich- serbien-russland-beziehungen-wladimir-putin/

‘Wie die FPÖ Russland lieben lernte’, Leila Al-Serori, Oliver Das Gupta, Peter Münch, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, Süddeutsche Zeitung, 20.05.2019, https://www.sueddeutsche.de/politik/fpoe-russland- strache-gudenus-putin-1.4452906

SAĞLIK DOSYASI /// ERCAN CANER : Sağlıklı Yaşlanmanın İpuçları


ERCAN CANER : Sağlıklı Yaşlanmanın İpuçları

Hoş bir biçimde yaşlanmanın sırrı, yeni insanlar tanıma ve yeni şeyler görme coşkusunu asla kaybetmemektir. Jackson Brown

Ercan Caner, Sun Savunma Net, 29 Haziran 2020

Hoş bir biçimde yaşlanmanın sırrı, yeni insanlar tanıma ve yeni şeyler görme coşkusunu asla kaybetmemektir. Jackson Brown

Ercan Caner, Sun Savunma Net, 29 Haziran 2020

Sağlıklı Yaşlanma

Yaşlanmak kaçınılmaz olarak hepimizin başına gelecek bir olgudur. Herkes yaşlandıkça da sağlık durumunu ve görünümünü ve zindeliğini muhafaza etmek ister. Akıllıca yaşlanmanın ve hayatın kalanını dolu dolu yaşamanın ilk kuralı eğitim ve en sağlıklı yaşlanma stratejilerini öğrenmektir. Bu makalede sağlıklı yaşlanmayla ilgili birkaç ipucu bulacaksınız.

Öncelikler alnınızda derin kırışıklıklar olmasını istemiyorsanız somurtmayı ve kaşlarınızı çatmayı hemen bırakmalısınız. İstem dışı yapıyorsanız bu alışkanlıktan kurtulmayı deneyin ve her yaptığınızda kendinize bir çimdik atın. Zamanla bu hiç hoş olmayan alışkanlıktan kolaylıkla kurtulduğunuzu göreceksiniz.

Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız başkalarına öyle davranın altın kuralını hiç aklınızdan çıkarmayın ve bunu bir yaşam biçimi haline getirin. Birçok insan yaşlıların kaba ve huysuz olduklarını düşünseler de sizin böyle olmanıza gerek yok. Başkalarına karşı saygılı ve nazik olun ki onlar da size aynı saygı ve nezaketi göstersinler.

Yaşlandıkça, bir şeyi yerden almak için eğilmek veya marketten aldıklarınızı arabanıza yerleştirmek gibi her gün yaptığımız rutin faaliyetler size acı vermeye başlayabilir. Kireçlenme, eklem ağrıları ve yaşlanmanın diğer doğal etkileri hayatı gerçekten zor hale getirebilir. Yaşlandığınızı kabul edin ve yaparken zorlandığınız günlük faaliyetlerde yardım istemekten asla çekinmeyin

Yaşlılık ve Sigara

Yaşlanmayı yavaşlatmak maksadıyla sigarayı bırakmak için asla çok geç değildir. Sigara içmek akciğer kanseri ve anfizem riskini yükseltmesinin yanı sıra diğer kanser türlerine yakalanmanıza, kalp hastalıklarına ve diğer hastalıklara karşı daha direncinizin de azalmasına neden olur. Sigara içmenin derinize çok olumsuz etkileri de vardır. Sigarayı bırakarak yaşlanma sürecini daha rahat geçirebilir ve yaşam sürenizi uzatabilirsiniz.

Kaynak: Health Magazine

Egzersiz

Yaşlanma sürecini yavaşlatmak maksadıyla her gün biraz aerobik yapın ve ara sıra da hafif ağırlık kaldırma egzersizleri yapın. Sayısız bilimsel araştırma, egzersizin kasların dayanıklılığını, yaşama gücünü, kemik yoğunluğunu ve dengeyi artırdığını ortaya koymuştur. Yaşlandıkça kötüleşen bu durumları egzersiz yaparak geciktirebilir ve 80’li yaşlar ve ötesini görebilirsiniz.

Eskisi gibi genç olmasanız da kendinize hâlâ yeni hedefler belirleyebilir ve bunları gerçekleştirmek için çalışabilirsiniz. Hayat sürekli değişen bir yolculuktur ve asla sıkıcı bir hale getirilmemelidir. Kendiniz için hedefler belirlemek sizi motive edecek ve bu hedeflere ulaşmak için çabalamanız sizi aktif tutacaktır. Bu hedeflere ulaştığınızda duyacağınız gurur ise her şeyden büyük olacaktır.

Dengeli Beslenme

Dengeli beslendiğinizden emin olun. Akıllıca yaşlanmak istiyorsanız vücudunuzun ihtiyaç duyduğu bütün mineral ve vitaminleri almak zorundasınız. Dengeli beslenme akıllı ve sağlıklı bir yaşlanma için bedeninizin ihtiyaç duyduğu bütün vitamin ve mineralleri almanızı sağlayacaktır.

Uyku

Yaygın inanışın aksine yaşlı insanlar da gençler kadar, yani günde en az 7-8 saat uykuya ihtiyaç duyarlar. Eğer her gece en az 7-8 saat uyuyor ve gün boyu kendinizi hâlâ uykusuz hissediyorsanız, uyku apnesi rahatsızlığınız olabileceğinden doktorunuza danışmakta fayda vardır. Uyku apnesi rahatsızlığından etkilenen insanlar uyku esnasında defalarca nefes almayı duraklatırlar. Eğer tedavi edilmez ise bu rahatsızlık kalp krizi ve diğer hastalık risklerini artıracaktır.

Kaynak: HelpGuide

Gece uyku sürenizi azamiye çıkarmayı deneyin. Uyuduğunuzda bedeniniz yeniden şarj olabilir ve günlük faaliyetler esnasında kaybettiğiniz besinleri yeniden depolayabilir. Bütün bunlara ilave olarak iyi bir uyku sonrasında kendinizi çok daha enerjik hissedecek ve stresten uzak olacaksınız. Her gece en az 6-8 saat uyumak size bütün bu avantajları sağlayacaktır.

Sükûnet

Telaşlı anlar bizi anlamsız, gereksiz ve sürekli aynı faaliyetlere zorlar. Buna karşı koyun. Yaşlandığınızda değerli zamanlarınızın kontrolü daima sizde olsun. Gerçekten derin anlam içeren bir kitap okuyun. İhtiyacı olan insanları bulun ve onlara yardım edin. Çalışırken görme fırsatı yakalayamadığınız bir dostunuzu, arkadaşınızı veya akrabanızı bulun ve birbirinizi karşılıklı olarak takdir etme ve anlayışın verdiği hazdan ve mutluluktan faydalanın.

Bir vasiyetname hazırlamaya başlayın. Ölüm insanların konuşmaktan hoşlanmadığı bir konudur. Kendinizi hazır hissettiğinizde vasiyetnamenizi hazırlama başlayın. Böylelikle siz bu dünyadan göç ettikten sonra geride kalan yakınlarınız işlerin nasıl halledilmesini istediğinizi bilecektir. Geride bıraktığınız vasiyetname, siz öldükten sonra aile kavgaları ve anlaşmazlıkların da önüne geçecektir.

Güneş

Yaşlandıkça güneşten uzak durmayı sakın unutmayın. Güneşte kalacaksanız mutlaka koruyucu güneş kremleri kullanın. Böylelikle yaşlılık lekeleriniz küçük kalacak, büyümeyecek ve çoğalmayacaktır. Kış aylarında dahi güneşten korunmak için gerekli tedbirleri alın ki cildiniz genç görünümünü muhafaza edebilsin ve yaşlılık lekeleri ortadan kaybolabilsin.

Kaynak: LIVE YOUNG

Siz yaşlanırken sizinle ilgilenebilecek aileniz ve dostlarınıza her zaman yakın olun, unutmayın ki sizi gerçekten seven ve zor anlarınızda yardım edecek olanlar aileniz ve yakın dostlarınızdır. Bu tür ilişkilerinizi yeşertin ve besleyin ki yaşlandıkça birbirinize çok daha yakın olabilesiniz.

Yaşlılık ve Alkol

Alkol denge problemlerine ve düşmenize neden olabilir. Düşme sonucunda ise kalça, kol kemikleri kırılabilir veya başka sakatlıklar meydana gelebilir. Yaşlı insanların kemikleri gençlere nazaran daha ince olduğundan çok daha kolaylıkla kırılabilir. Yapılan araştırmalar alkol kullanan yaşlı insanlarda kalça kemiği kırıklarının daha fazla görüldüğünü ortaya çıkarmıştır. Unutmayın gençliğinizdeki alkol alma alışkanlıklarınızı sürdürüyor olabilirsiniz, fakat vücudunuzun alkol ile başa çıkması ve onu tolere etmesi yaşlandıkça değişim gösterir.

Uzun süre ve aşırı alkol almak uzun vadede bazı kanser türlerine neden olabilir, karaciğerlere zarar verir, bağışıklık sistem bozukluklarına neden olur ve beyne hasar verir. Alkol ayrıca; şeker hastalığı, yüksek kan basıncı, kalp krizi, ülser, hafıza kaybı gibi rahatsızlıkların daha da kötüleşmesine neden olur.

Alkol, insanlarda doktorların teşhis koymakta zorlanabileceği bazı tıbbi problemlere neden olur. Örneğin alkol, kalpte ve damarlarda değişikliklere neden olur ve bu değişiklikler bir kalp krizinin uyarı işareti olabilecek acıyı dindirirler. Alkol; intihar olaylarının yüzde otuzuna, kaza ve yanıkların yüzde kırkına, boğulma ve cinayetlerin yüzde ellisine ve düşmelerin yüzde altmışına neden olan bir faktördür.

Kaynak: DIAGEO

Alkollü araç kullanan yaşlılar gençlere nazaran çok daha yüksek trafik kazası riski taşımaktadırlar. Alkol reaksiyon ve koordinasyonu yavaşlatır ve göz hareketleri ve bilgi prosesini olumsuz etkiler. Alkol kullanılmasa dahi 55 yaş sonrası kaza yapma riski yükselir.

Tıbbi Testler

Yaşlandığımızda ve belli yaşlara ulaştığımızda bazı tıbbi testlerin yaptırılması tavsiye edilmektedir. Bu testleri mümkün olan en kısa zamanda yaptırmak çok önemlidir. Mamografi ve kolonoskopi gibi testleri yaptırmak çok can sıkıcı ve hatta rahatsız edici olabilir, fakat bu testler hayat kurtarabilir ve tehlikeli bir hastalığın erken safhalarda teşhis edilmesini sağlayarak hayatta kalma şansınızı artırabilirler.

Doktorunuza kullandığınız ilaçları söyleyin. Kullandığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçların, takviyelerin, vitaminlerin ve şifalı otların aldığınız dozaj dâhil bir listesini yapın ve doktorunuza verin. Bunların uygun olup olmadığına ve hangilerini, hangi dozajda kullanacağınıza doktorunuz karar vermelidir. Yaşlandıkça kullandığınız ilaçların yan etkileri çok daha fazla olacaktır. Hangi ilaçları, şifalı bitkileri, takviyeleri ve vitaminleri kullanacağınız konusunda mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.

Alzheimer

Kaynak: İstanbul Beyin Hastanesi

Özellikle hafıza kaybı yaşıyorsanız, mutlaka bir Alzheimer hastalığı kontrolü yaptırmalısınız. Yaşlandıkça belirli bir oranda hafıza kaybı ve unutkanlık normaldir, fakat ailenizin geçmişinde demans (bunama) hastalığı geçirenler varsa ve hafıza kaybı yaşıyorsanız mutlaka bir kontrolden geçmelisiniz. Bu hastalığın seyrini yavaşlatmak için ilaçlar mevcuttur, fakat önce bu rahatsızlığın sizde olup olmadığı belirlenmelidir.

Varis Problemi

Bedeninizin çeşitli yerlerinde göze hoş görünmeyen varisler görmeye mi başladınız? Bunun için oldukça basit ve basit olduğu kadar da hızlı bir çözüm bulunmaktadır. Bol bol hareket edin, bir saatten fazla oturmayın veya ayakta kalmayın. Düzenli egzersiz, fazla kiloların verilmesi, dar elbiseler giymemek de varis oluşumunu engelleyecek ve/veya geciktirecektir.

Yaşınız aslında sadece bir rakamdan ibarettir. Yukarıda sıralanan ipuçlarını uyguladığınızda yaşlanmayı kontrol altına alabilir ve daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz. Devamlı aktif olun ve kendinize dikkat edin ki yaşlılık günlerinizde eski güzel günleri hatırlayacak bol bol zamanınız olabilsin.

SAĞLIK DOSYASI /// ERCAN CANER : Yunanistan Neden Beş Ton Klorokin Aldı ????


ERCAN CANER : Yunanistan Neden Beş Ton Klorokin Aldı ????

27 Mart 2020

Komşu Tedbirini Aldı!

Yunanistan, nüfusunun yaklaşık %80’ine, daha önce Çin ve Güney Kore’de başarıyla denenen, Fransa’da 24 gönüllü COVID-19 hastasının %75’inde başarılı sonuçlar veren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen tedavide denenecek ilaçlar listesinde yer alan klorokine erişme imkânını sağladı.

Ercan Caner, Sun Savunma Net, 27 Mart 2020

Kaynak: pxfuel.com

Yunan GREEK REPORTER sitesinde, Nick Kampouris imzasıyla 26 Mart 2020 tarihinde paylaşılan bir haberde; sıtmaya karşı mücadele maksadıyla kullanılan klorokin adlı ilacın, Yunan Ulusal Sağlık Hizmetlerine verilmek üzere, beş ton gibi çok büyük miktarda Hindistan’dan tedarik edildiği bilgisine yer verilmiştir.

Yunanistan’da sıtma tehlikesi falan yoktur, ancak klorokin adlı ilaç, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO–World Health Organization) başlattığı DAYANIŞMA PROJESİ kapsamında, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu bütün dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan COVID-19 hastalığının tedavisinde umut veren bir ilaç olarak tanımlanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü; COVID-19 hastalarının yaklaşık %15’nin hastalığı ağır şekilde geçirdiği, hastanelerin yükünün inanılmaz ölçüde arttığı ve ümitsizce tedavi çare veya çarelerine ihtiyaç duyulan bu ortamda, bugüne kadar görülmeyen bir proje başlatmıştır.

Araştırmacı ve halk sağlığı kurumlarının yıllar sürebilecek yeni tedavi yöntemleri geliştirmesini beklemek ve her şeye sıfırdan başlamak yerine, COVID-19’un tedavisinde, bugüne kadar başka hastalıkların tedavilerinde başarılı sonuçlar veren ve insanlarda güvenle kullanılan ilaçlar denenecektir.

Dayanışma Projesi kapsamında; daha önce SARS ve MERS ölümcül korona virüs salgınlarında hayvanlarla yapılan çalışmalarda başarılı sonuçlar veren, fakat insanlarda kullanılması henüz onaylanmayan ilaçlar dahi muhtemel tedavi yöntemi olarak araştırılacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan Dayanışma Projesi kapsamında; Remdesivir, Klorokin/Hidroksiklorokin, Ritonavir/Lopinavir ve Ritonavir/Lopinavir + Interferon Beta adlı ilaçlar COVID-19 hastalığının tedavisinde denenecektir. Dayanışma Projesi ile ilgili ayrıntılı bilgilere Sun Savunma Net sitesinde paylaşılan ‘‘Dayanışma Projesi’’ başlığı ile paylaşılan yazıdan erişebilirsiniz.

Yine Sun Savunma Net sitesinde paylaşılan; ‘‘Fransız Araştırmacıdan Başarılı COVID-19 İlaç Denemesi’’ başlıklı yazıda da Çin’de COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılan klorokin içeren ilaçların Fransa’da SARS-CoV-2 virüsünden etkilenen 24 gönüllü hastada denendiği ve başarılı sonuçlar alındığı anlatılmaktadır.

Fransa’nın Marsilya kentinde bulunan Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Méditerranée kurumunda bulaşıcı hastalıklar enstitüsünde çalışan Profesör Didier Raoult tarafından, doktor kontrolünde 10 gün süreyle günde 600 miligram klorokin verilen hastaların %75’inde, altı gün sonra virüsün etkisinin kaybolduğunun gözlemlendiği anlatılmaktadır.

Profesör Raoult, klorokin tedavisi uyguladığı ilk COVID-19 hastalarında hızlı ve etkin bir iyileşme süreci görüldüğünü ve virüsten etkilenme sürelerinde keskin bir düşme olduğunu açıklamıştır.

ABD bilimsel araştırmacıları tarafından 13 Mart 2020 tarihinde yayımlanan bir çalışma da klorikinin etkili bir tedavi yöntemi olarak görüldüğü ve Fransa’da elde edilen bulgularla uyumlu olduğu ifade edilmiştir. ABD’de yayımlanan akademik çalışma, klorokin tabletlerinin kullanılmasının, daha hızlı iyileşme ve hastanelerde daha az kalış dâhil, korona virüsten etkilenen insanlarda olumlu sonuçlara neden olduğu ifade edilmektedir.

COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün elektro mikroskop altında görüntüsü. Kaynak: NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH

Bu bilgiler ışığında Yunanistan’ın Hindistan’dan neden 5 (Beş) Ton gibi çok büyük miktarda klorokin aldığı sanırım daha iyi anlaşılmaktadır. Nitekim Kampouris tarafından kaleme alınan yazıda da Yunanistan Ulusal İlaçlar Ajansı Başkanı Dimitris Philippou’nun; klorokin ilacının test edildiği ve ilk sonuçların korona virüs bulaşan hastalarda olumlu etkilerinin olabileceği yönündeki sözlerine yer verilmektedir.

Şimdi biraz matematiksel hesaplar yapalım. Yunanistan’ın nüfusu 2020 yılı tahminlerine göre yaklaşık 10,5 milyondur ve dünya nüfusunun yaklaşık olarak %0.13’ünü oluşturmaktadır. Dünya nüfus sıralamasında 87’nci sırada yer alan Yunanistan’da nüfusun yaklaşık olarak %85’i kentlerde yaşamaktadır. Yunan nüfusun yaş ortalaması 43,8, 65 yaş üzeri insan sayısı ise %22 civarındadır.

Fransa’da, 34 gönüllü COVID-19 hastası üzerinde yapılan deneme tedavisi esas alındığında (1 Kişi X 10 Gün X 3 Tablet X 200 Miligram) Yunanistan’ın bütün nüfusunun COVID-19 hastalığından etkilendiği ve klorokin ile tedavi edileceği durumda ihtiyaç duyulan toplam klorokin miktarı yaklaşık olarak 6,3 tondur.

Hindistan’dan tedarik ettiği 5 Ton klorokin ile Yunanistan, nüfusunun yaklaşık olarak %80’ine, daha önce Çin ve Güney Kore’de başarıyla denenen, Fransa’da 24 gönüllü COVID-19 hastasının %75’inde başarılı sonuçlar veren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen tedavide denenecek ilaçlar listesinde yer alan klorokine erişme imkânını sağlamıştır.

İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük salgın hastalıklardan bir tanesi ile karşı karşıyayız. Bilim ve aklın ışığında, başkalarının deneyimlerinden de faydalanarak bu ölümcül virüse karşı mücadele etmeliyiz. En önemlisi de Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan ve COVID-19 solunum sistem hastalığı hakkındaki verileri toplamak, hastaların hayatlarını kurtarmak ve aşırı bir yük altında ezilen sağlık sistemini rahatlatmak olan DAYANIŞMA Projesine vakit geçirmeden dâhil olunmalıdır. Bu mesele artık küresel bir mesele haline gelmiş durumdadır.

Klorokin veya diğer sıtma ilaçlarının SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu COVID-19 hastalığına karşı nasıl işe yaradığı hâlâ belirsizliğini korumaktadır. Sıtma, sivrisinekler tarafından yayılan plazmodyum parazitinin neden olduğu bir kan hastalığı iken COVID-19 SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu bir hastalıktır.

Viral ve parazit enfeksiyonlar birbirinden çok farklı olduğundan, bilim insanları birinde işe yarayan tedavi yönteminin diğerinde de işe yarayacağını söyleyemezler. Klorokinlerin hücre yüzeyinde asit seviyesini değiştirdiği ve böylece virüsün enfekte etmesini önleyebildiği öne sürülmüştür.

Klorokinlerin vücudun bağışıklık sistemini aktive etmesi de mümkündür. Yapılan son bir çalışmada; hidroksiklorokinin, çeşitli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan azitromisin ile birlikte kullanıldığında, sadece hidroksiklorokin kullanımına oranla enfeksiyonun yayılmasını daha iyi durdurabildiği gösterilmiştir. Bununla birlikte bu henüz, sınırlı sayıda denek üzerinde yapılan bir ilk çalışmadır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 hastalığının tedavisinde denenebileceği söylenen klorokin ve diğer ilaçlar kesinlikle doktor tavsiyesi olmadan ve doktor gözetimi dışında kullanılmamalıdır. Ağır yan etkileri ve diğer ilaçlarla etkileşimleri, toksik zehirlenmeler ve hatta ölümlere dahi neden olabilir.

SAĞLIK DOSYASI : Post-Korona Dünya


Post-Korona Dünya

29 May 2020

Salgın (pandemi) dünyayı sonsuza dek değiştirecektir. Önde gelen 12 düşünürün tahminleri Koronavirüs pandemisi, Berlin Duvarı’nın yıkılması veya Lehman Brothers’ın iflası gibi, geniş kapsamlı sonuçlarını bugün ancak hayal etmeye başlayabileceğimiz dünyayı sarsan bir olaydır….

( John ALLEN | Nicholas BURNS | Laurie GARRETT | Richard N. HAASS | G. John IKENBERRY | Kishore MAHBUBANI | Shivshankar MENON | Robin NIBLETT | Joseph S. NYE, Jr. | Shannon K. O’NEIL | Kori SCHAKE | Stephen M. WALT | FOREIGN POLICY, 20 Mart 2020 )

Salgın (pandemi) dünyayı sonsuza dek değiştirecektir. Önde gelen 12 düşünürün tahminleri

Koronavirüs pandemisi, Berlin Duvarı’nın yıkılması veya Lehman Brothers’ın iflası gibi, geniş kapsamlı sonuçlarını bugün ancak hayal etmeye başlayabileceğimiz dünyayı sarsan bir olaydır. Şu çok kesindir; tıpkı bu hastalığın yaşamları parçaladığı, piyasaları bozduğu ve hükümetlerin yetkinsizliğini (veya eksikliğini) ortaya çıkardığı gibi, siyasi ve ekonomik güç üzerinde daha sonra ortaya çıkacak şekilde kalıcı değişimlere yol açacaktır. Bu kriz devam ederken, ayaklarımızın altında hareket eden zemine anlam verebilmeye yardım etmek için, Foreign Policy, dünyanın dört bir yanından önde gelen 12 düşünürden, pandemiden sonra küresel düzene ilişkin tahminlerini paylaşmalarını istedi.

Daha Az Açık, Daha Az Müreffeh ve Daha Az Özgür Bir Dünya
Stephen M. WALT

Pandemi, devleti kuvvetlendirecek ve milliyetçiliği yeniden pekiştirecektir. Her türden hükümet, krizi yönetmek için acil durum önlemleri alacak ve birçoğu kriz bittiğinde bu yeni güçlerden vazgeçmeye razı olmayacaklardır.

KOVİD-19, güç ve etkinin Batı’dan Doğu’ya seyreden hareketini de hızlandıracaktır. Güney Kore ve Singapur’un ardından Çin de – en baştaki hatalarını telafi ederek – virüse karşı en iyi yanıt veren ülkelerden oldu. Avrupa ve Amerika’nın vermekte güçlük çektiği yanıt ise “Batı” markasını oldukça zedeledi.

Değişmeyecek olan, dünya politikasının temelde çelişkili doğasıdır. Önceki vebalar – 1918-1919 grip salgını da dâhil olmak üzere – büyük güçler arasındaki çekişmeyi sonlandıramadı ya da yeni bir küresel işbirliği çağını başlatmadı. KOVİD-19 da yapamayacak. Vatandaşlar ulusal hükümetlerini korumak için hükümetler yanında saf tutarken, devletler ve şirketler ileriki zayıflıklarını azaltmaya çalışırken, hiper-globalizasyondan daha fazla bir geri çekilme göreceğiz.

Kısacası, KOVİD-19 daha az açık, daha az refah içinde ve daha az özgür bir dünya yaratacaktır. Bu böyle olmak zorunda değil; fakat ölümcül bir virüs, yetersiz bir planlama ve eksik bir liderlikten oluşan kombinasyon, insanlığı tehlikeli bir patikaya yönlendiriyor.

Bildiğimiz Anlamdaki Globalizasyonun Sonu
Robin NIBLETT

Koronavirüs pandemisi ekonomik küreselleşmenin bardağını taşıran son damla olabilir. Çin’in büyüyen ekonomik ve askerî gücü; Amerika’da Çin’i ABD kaynaklı yüksek teknoloji ve fikrî mülkiyetten caydırmak ve müttefiklerini davayı takip etmeye zorlamak için şimdiden iki partili bir kararlılığı kışkırtmıştı. Karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine ulaşmak için artan kamusal ve siyasi baskı, birçok şirketin uzun mesafeli tedarik zincirlerine olan bağımlılığını sorgulatmıştı. Şimdi KOVİD-19, hükümetleri, şirketleri ve toplumları uzun süreli ekonomik self izolasyon dönemleriyle başa çıkma kapasitelerini güçlendirmeye zorluyor.

Dünyanın bu bağlamda 21. yüzyıl başlarını tanımlayan “karşılıklı yarar sağlayan” küreselleşme fikrine geri dönmesi pek olası görünmüyor. Küresel ekonomik entegrasyondan sağlanan ortak kazancın korunmasına yönelik bir teşvik olmaması durumunda, 20. yüzyılda tesis edilen küresel ekonomi yapısı hızla çökecek. Daha sonra siyasi liderlerin uluslararası işbirliğini sürdürmeleri ve açık bir jeopolitik rekabete girmemeleri de çok büyük bir öz disiplin gerektirecek.

Vatandaşlarına KOVİD-19 krizini yönetebileceklerini kanıtlamak liderlere bir miktar siyasi kazanç sağlayacak. Fakat başarısız olanlar başarısızlıklarından dolayı başkalarını suçlama çekiciliğine direnmekte zorlanacaklar.

Daha Fazla Çin Merkezli Bir Küreselleşme
Kishore MAHBUBANI

KOVİD-19 salgını küresel ekonomik yönelimleri kökten değiştirmeyecek. Sadece zaten başlamış olan bir değişikliği hızlandıracak; ABD merkezli küreselleşmeden daha Çin merkezli bir küreselleşmeye geçiş.

Bu eğilim neden devam edecek? Amerikan toplumu küreselleşme ve uluslararası ticarete olan inancını yitirdi. Serbest ticaret anlaşmaları ABD Başkanı Donald TRUMP olsun veya olmasın zehirlidir. Aksine, Çin inancını kaybetmedi. Neden kaybetsin? Çünkü daha derin tarihsel nedenleri vardır.

Şu anda Çin liderleri, 1842’den 1949’a kadar olan aşağılanma yüzyılının; kendi kendilerini fazla beğenmenin ve o zamanki yöneticilerin Çin’i dünyadan koparmaya yönelik boş çabalarının bir sonucu olduğunu çok iyi biliyorlar. Buna karşılık, son birkaç on yıllık ekonomik canlanma küresel atılımın bir sonucuydu. Çin halkı da kültürel güven patlaması yaşadı ve artık her yerde rekabet edebileceklerine inanıyorlar.

Sonuç olarak, yeni kitabım olan Has China Won?’da belgelediğim gibi, ABD’nin iki seçeneği var. Eğer birincil hedefi küresel önceliği korumaksa, Çin ile siyasi ve ekonomik olarak sıfır toplamlı bir jeopolitik yarışmaya katılmak zorunda kalacak. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’nin hedefi, sosyal durumu kötüleşen Amerikan halkının refahını iyileştirmekse, Çin ile işbirliği yapmalıdır. Bilgece öğüt işbirliğinin daha iyi bir seçim olacağını öne sürecektir. Bununla birlikte, ABD’deki Çin’i toksik olarak gören siyasi ortam göz önüne alındığında, daha bilgece öğütler geçerli olmayabilir.

Demokrasiler Kabuklarından Çıkacak
G. John IKENBERRY

Kısa vadede kriz, Batı’daki büyük strateji tartışmalarında çeşitli gruplara tartışmaların alevlenmesi için yakıt verecek. Milliyetçiler ve anti-küreselciler, Çin şahinleri ve hatta liberal enternasyonalistler bile görüşlerinin aciliyeti için yeni kanıtlar bulacaklar. Yayılmakta olan ekonomik hasar ve toplumsal çöküş göz önüne alındığında, milliyetçiliğe doğru hareketin güçlendirilmesi, büyük güç rekabeti, stratejik ayrışma ve benzerlerinden başka bir şey görmek zor.

Ancak, 1930’larda ve 1940’larda olduğu gibi, daha yavaş gelişen bir karşı akım da olabilir, Franklin D. ROOSEVELT ve diğer birkaç devlet adamının savaştan önce ve savaş sırasında dillendirmeye başladığı gibi bir tür sert, ”realist” enternasyonalizm olabilir. Dünya ekonomisinin 1930’lardaki çöküşü, modern toplumların birbiriyle ne kadar bağlantılı olduklarını ve ROOSEVELT’in bulaşma (bulaşıcı hastalık) olarak adlandırdığı şeye ne kadar savunmasız olduklarını gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri modernliğin derin güçlerine (ve Dr. Jekyll ve Bay Hyde karakteri) nazaran diğer büyük güçler karşısında daha az tehlikedeydi. ROOSEVELT ve diğer enternasyonalistlerin bir araya geldiği şey, savaş sonrası bağımlılığı yönetmek için yeni koruma biçimleri ve kapasiteleri olan açık bir sistemi yeniden kuracak bir düzendi. Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde gizlenemedi, ancak savaş sonrası açık bir düzende faaliyet gösterebilmek için çok taraflı işbirliğinin küresel altyapısının oluşturulması gerekiyordu.

Yani Birleşik Devletler ve diğer Batılı demokrasiler, kademeli bir kırılganlık duygusu tarafından yönlendirilen benzer tepkiler dizisinden geçebilirler; tepki ilk başta daha milliyetçi olabilir, ancak uzun vadede demokrasiler yeni bir tür pragmatik ve koruyucu enternasyonalizm bulmak için kabuklarından çıkacaklar.

Daha Düşük Kârlar, Ancak Daha Fazla İstikrar
Shannon K. O’NEIL

KOVİD-19, küresel üretimin temel ilkelerini baltalıyor. Şirketler şimdi üretime hâkim olan çok adımlı, çok ülkeli tedarik zincirlerini yeniden düşünecek ve küçülteceklerdir.

Ekonomik olarak, artan Çin iş gücü maliyetleri, ABD Başkanı Donald TRUMP’ın ticaret savaşı ve robotik, otomasyon ve 3D baskıdaki ilerlemeler, politik olarak da özellikle olgun ekonomilerdeki gerçek ve algılanan iş kayıpları nedeniyle küresel tedarik zincirleri zaten ateş altındaydı. KOVİD-19 şimdi bu bağlantıların çoğunu bozdu. Etkilenen bölgelerdeki fabrika kapanışları diğer üreticilerin – hastaneler, eczaneler, süpermarketler gibi – stok ve ürünlerden uzak kalmasına neden oldu.

Salgının diğer tarafında daha fazla şirket, tedariklerinin nereden geldiği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı talep edecek ve fazlalık için verimliliği değiş tokuş edecektir. Hükümetler bu duruma ellerinden geldiğince müdahale edecek ve stratejik endüstri olarak düşündüklerini yerel yedekleme planlarına ve rezervlerine sahip olmaya zorlayacaktır. Kârlılık düşecek, ancak arz istikrarı yükselecektir.

Bu Pandemi Yararlı Bir Amaca Hizmet Edebilir
Shivshankar MENON*

Henüz ilk günler olmasına rağmen, üç şey belirgin görünüyor. Koronavirüs, ilk olarak ülkelerin iç ve dış siyasetlerini değiştirecektir. Bu, toplumların – hatta liberterlerin bile – hükümetin gücüne yeniden inanmalarıdır. Hükümetin salgını ve ekonomik etkilerini aşmada göreceli başarısı, güvenlik meselelerini ve toplumlardaki son kutuplaşmayı şiddetlendirecek veya azaltacaktır. Her iki durumda da hükümet geri döndü. Şimdiye kadarki deneyimler, otoriterlerin veya popülistlerin pandemiyle mücadele konusunda daha iyi olmadıklarını gösteriyor. Gerçekten de, Kore ve Tayvan gibi erken ve başarılı bir şekilde yanıt veren ülkeler, popülist veya otoriter liderlerin yönettiği demokrasiler değildi.
İkinci olarak bu durum, birbirine bağlı bir dünyanın henüz sonu değil. Salgının kendisi karşılıklı bağımlılığımızın kanıtıdır. Ancak tüm politikalarda, kendi kendine bir dönüş, bir otonomi arayışı, kendi kaderini tayin etme arzusu var. Daha fakir, daha ortalama ve daha küçük bir dünyaya yöneliyoruz.

Son olarak, umut ve yararlı işaretler de var. Hindistan, tüm Güney Asya liderlerinin tehdide karşı ortak bir bölgesel tepki oluşturmaları için bir video-konferans düzenleme girişiminde bulundu. Eğer pandemi, karşı karşıya olduğumuz büyük küresel meselelerde çok taraflı işbirliği yapma konusundaki gerçek ilgimizi fark etmemizi sağlarsa, faydalı bir amaca hizmet etmiş olacaktır.

Amerikan Gücünün Yeni Bir Stratejiye İhtiyacı Var
Joseph S. NYE, Jr.*

ABD Başkanı Donald TRUMP 2017’de büyük güç rekabetine odaklanan yeni bir ulusal güvenlik stratejisi açıkladı. KOVİD-19 bu stratejinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri büyük bir güç olarak hüküm sürse bile, tek başına hareket ederek güvenliğini koruyamaz. Richard DANZIG’in, sorunu 2018’de özetlediği gibi: “21. yüzyıl teknolojileri yalnızca üretim ve dağıtım süreçleri açısından değil, sonuçları açısından da küreseldir. Patojenler, yapay zekâ sistemleri, bilgisayar virüsleri ve radyasyonlar, bizim sorunumuz olduğu kadar, onları ortaya çıkaranların da sorunudur. Anlaşmalı raporlama sistemleri, paylaşılan kontroller, ortak beklenmedik durum planları, normlar ve anlaşmalar, sayısız karşılıklı risklerimizi hafifletmenin bir yolu olarak izlenmelidir.”

KOVİD-19 ve iklim değişikliği gibi uluslar-üstü tehditler üzerine Amerika’nın diğer uluslar üzerindeki gücünü düşünmek yeterli değildir. Başarının anahtarı, gücün başkalarıyla birlikte olan önemini de öğrenmektir. Her ülke önce kendi ulusal çıkarlarını belirler; önemli soru, bu ilginin ne kadar geniş veya dar olarak tanımlandığıdır. KOVİD-19, bu yeni dünyaya stratejimizi uyarlayamadığımızı gösteriyor.

KOVİD-19’un Tarihi Galipler Tarafından Yazılacak
John ALLEN*

Her zaman olduğu gibi tarih, KOVİD-19 krizinin “galipleri” tarafından yazılacak. Her ulus ve daha fazla birey, bu hastalığın toplumsal gerginliğini yeni ve güçlü bir şekilde deneyimliyor. Kaçınılmaz olarak; hem benzersiz siyasi ve ekonomik sistemleri açısından hem de kamu sağlığı açısından ısrar eden uluslar, farklı ve daha yıkıcı bir sonuç yaşayanlar üzerinde başarı iddiasında bulunacak.

Bazıları için bu, demokrasi, çok taraflılık ve evrensel sağlık hizmetleri olarak büyük ve kesin bir zafer olarak görünecektir. Diğerlerine göre, baskın otoriter yönetimin açık “faydalarını” gösterecektir.

Her iki durumda da koronavirüs krizi, uluslararası güç yapısını, daha henüz hayal etmeye başladığımız bir şekilde yeniden şekillendirecektir. KOVİD-19, ekonomik hareketlilik üzerindeki baskısını artıracak, ülkeler arasındaki tansiyonu yükseltmeye devam edecektir. Uzun vadede pandemi, özellikle işletmeler kapanırsa ve bireyler iş gücünden ayrılırsa, küresel ekonominin üretken kapasitesini önemli ölçüde azaltacaktır. Bu dislokasyon riski özellikle gelişmekte olan ülkeler ve ekonomik olarak fazla sayıda dayanıksız işçileri barındıran ülkeler için önemlidir. Uluslararası sistem de büyük baskı altında kalacağı için bu durum hem istikrarsızlığa hem de ülkelerin içinde ve aralarında yaygın çatışmalara yol açacaktır.

SAĞLIK DOSYASI /// MESUT AYDENİZ : COVID-19 halk adıyla Corona sonrası, hayatımız nasıl olacak ?


MESUT AYDENİZ : COVID-19 halk adıyla Corona sonrası, hayatımız nasıl olacak ?

Corona hastalığı hayatımızda pek çok şey değiştirdi binlerce ölüm, hastahanelerin acil servisleri yoğun bakım üniteleri kapasitelerinin çok üzerinde çalışmak zorunda kaldı. Maalesef ülkemizde de çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bunun için dahiliye servislerini kapatıp cahiliye servislerini açmak gerekebilir. Yaşanılan süreç sonunda kısa süreli dünya hayatındaki can korkusuyla ahirette hesap verme dürtüsü ile günahlarından arınmış geleceğin potansiyel günahkarları olma yolunda devam ederek, sadece “başımız sıkıştığında andığımız” yüce Allahı salgın sonrası günahlarından arınmış ve de yeni tövbeler için arınmış kullar olarak, anmaya devam edeceğiz.

CORONA Öncesi ve sonrası Dünyada yaşam…

Yaşanan olaylarda gözlemlerimiz ile birlikte, en temel korku ve endişe sebebinin nedeni uzun süreli belirsizliktir. Peki ya sonrası ?

İnsanlar bu durumu sonsuz şekilde bilim kurgu romanları gibi süsleyerek, korku imparatorluklarına dönüştürebilir. Çok ciddi hayal ürünleri kurarak durumu dahada zorlaştırabililir, yeter ki istesin !

Neresinden bakarsak bakalım şuan hayatta olan insanlığın yaşadığı daha önce benzeri bir olay olmadı. Ama insanlık bunları yaşadı.

Hala sosyal yaşama etkileriyle birlikte, çalışma hayatını ev ofis çalışması ile e- ticareti canlandıracak gibi gözüküyor. Böylede yapılıyormuş diyorlar bizim çocuklar uzaktan eğitim madem yapılıyordu yıllarca okula neden sabahın köründe yola çıkıp’ta gittik dediler. Haklısınız dedim çocuklara…

İnsan beyni cevize benzediği gibi fiziki olmayan yapısı da Ormanlık alan gibidir. Yaşadıklarını, düşüncelerini ve hayallerini sentezleyerek çevresindeki insanların yorumlarıyla birlikte belirsizlik ve korku imparatorluğunu çok kolayca kurabilir.

Genel geçer bir görüş der ki ;

Korku hastalığı gerçek mandemiden daha büyük nükseder.

Salgın Sonrası favori Korkular
1- Kalabalık ortamlarda bulunmak :

Hayatımız Corona Öncesi ve Corona Sonrası diye ikiye ayrılıyor. Eskiden olduğu gibi eğlence merkezleri, toplu iç içe ziyaretler artık hayatımızda eskisi gibi olmayacak şeylerin başında geliyor.

2- Hastahanelere gitmek :

Hasta olsak bile hastaneye gitmeye korkan bir millet olacağız. Kahraman doktorlarımızdan korkar olacağız. Sanki nöbetçi Corona yayar. Muamelesi yapacaklarmış gibi saçma hislere kapılanlar olabilir. Bu özellikle acil servis doktorlarını çok memnun edecektir.

3- Yurt dışı sehayatleri :

Havadan kuş geçti, hadi uçalım italyaya gidelim. Muhabeti son buldu. Size orada dondurma veren amca ve torunları artık orada yok. Artık her attığınız adımla birlikte zorunlu olmayan seyahatleride azaltacaksınız.

4-Toplu taşıma kullanmak :

İstanbul ‘ da ciddi bir problem oluşturacak olsada bireysel silahlanmaya benzettiğim, her bireyin araba alma yarışı sağlık endişesi ile münübüs ve belediye otobüslerinin yarı kapasiteyi bile doldurmakta zorlandığı bir dönemi yaşayarak görmemizi bize yaşatıyor.

5- AVM’ de alış – veriş :

Gezerken bunu da alacağım ama limitim doldu dediğimiz şeyler vardı. Ya da sonsuz paramız ile aldıklarımız gelecek ay öderizler. Artık onlar yok çünkü, yarın sabah uyanıp uyanamayacagımızı, ölüm yayan ama bunu fark etmediğimiz bir dönemin içinde geziyoruz. Bu gezintimiz Sanal Mağazacılığın yükselişini bizlere gösterecek.

6-Cafeterya ve restoranlar :

Hani o italyan restoran vardı. Bugetti feronelli bilmem ne ? İşte hayatın ondan ibaret olmadığını paranız olsa bile, size oksijen sağlayamadığını yaşayarak gördük. Sosyalleşmenin konusmaktan geçtiğini aynı ortamda oturup biri telefona bakarken biri muzik dinlediği veya bir kahveye 15 TL vermenin, bir anlam teşkil etmediğini anlamış olduk.

7-Markette alışveriş yapmak :

Temel ihtiyaçlarımız arasında parfümler, saç düzleştiriciler varken, tokken açın halinden anlamazken, 48 saatlik sokağa çıkma yasağında medeni yamyamlara döndüğümüzü fark ettik. Hele temel ihtiyaç olarak cips ve cola alan vatandaşlarımızı görünce gururlandım. Neymişiz biz sonuçta ümmeti Muhammet burada…

Umarım bu salgın müslümanların yüce Allah’ a inanmasına vesile olur. Müslümanlar İslam kelimesinin sadece erkek adı olarak kullanılmadığını öğrenirler.

Alışveriş psikolojisi

Öncesinde rahatça harcıyorduk, kazanıyorum babalar gibi harcarım kart limitim 10,000 harca harcayabildiğin kadar. Ay sonu öderiz vardı. Şimdi ise, üretim yok, satış yok, para yok ama harcama var. Bu nedenle alışveriş piramiti içerik değiştiriyor. Kontrollü olarak alışveriş yaparak bankaya ödeyebildiğimiz kadar para harcamaya başladık. Hatta maaşlarımıza artık el sürmeyecek hizmet ödemelerimizi online internet ödemesi ile yaparak, paranın mikrobu ile de tanışmadan sağlıklı kalacağız. Çoğumuzun korktuğu elektronik alışveriş hatta elektronik kelepçe muamelesi yaptığımız bu işlem, ile tanıştık sempati duyar olduk.

Temassız al gülüm ver gülüm olarak, değerlendirdiğimiz bu süreç, daha da gelişecek ve insanları küçük kartvizitler sonrası küçük kartların hakimiyetinin yükselişi ile tanıştıracaklar. Dünya da muhtemel Dante sonrası önemli yere sahip olan 35 yaş grubu, (Türkiye’ de Necip fazıl Kısa kürek modeli) bakmadan almam ve daha tecrübeli yaşlardakiler ise, tanımadığımdan dokunmadan görmeden almam prensipleriyle uyum sürecinde biraz bocalayacaklar. Tabii bu durumu fırsata dönüştüren ahlaksız şirketlerinde bunda katkısı çok yüksek.

Tabii tüm esnaflar ve işletmeler fırsatçı değil bunların başlıcalıları :

Üstün sevk idare ve ürün hizmet bedelinin fırsatçılık ile değiştirmeyen kötü gün dostu vatansever işletmelere Domestos, Eyüp Sabri Tuncer, Ace, Boğaziçi kolonya ve Migros şirketlerini ekleyebiliriz.

Neler değişti ?

Corona hastalığına yakalanıp ancak, bunu kabul edemeyen, başımıza iş açma diyen aile reislerinin olduğu sonra aile içinde virüs çıkıncada bizim günahımız neydi sorusunun muhatabı aranmakta.

Hastalığa yakalanıp, yorgan döşek yatıp iyileşip hala farkında olmayan binlerce vatandaşımız olduğuna kesinlikle eminim. Bu haliyle bir kaç ay daha misafirliğini sürdürüp azalarak, kontrollü adımlarla ülkemizden ayrılacağına inanıyorum. Elbette etkilerinin en az on yıl daha sürmesi kadar doğal bir durum da yok. Gitsede etkileri bizimle…

Corona’ da insan gibi kendisini bir kaç aya unutacağız ama yaşattıklarını asla…

Bundan sonra herşey kontrollü olacak… Mesela yani ?

 • Sosyal mesafeyi koruyan arkadaşlıklar.
 • Japonya imparatoru Narihito gibi yaşamaya başlayan insanlar… Yani, Sadeleşen abartıdan uzak ve yüksek farkındalık sahibi hissederek yaşayan insanlar.
 • Aynı binada ve aynı evde beraber yaşadığımızı sandığımız ama bugüne kadar fark edemediğimiz, insanların sağlıkları ve onlarla ilgili diğer her şey… mesela bizim evde çay şekerini sadece ben kullanıyormuşum.
 • Hayatın kısa olduğu ve zaman biteceği bilinmeyen, geldiğinizde bulamayabileceğiniz, ömürleri yaşayan aileniz mi yoksa yola çıktıktan sonra, tanıştığınız cafeterya kültürü adını verdiğiniz arkadaşlarınız mı ? sorunun cevabı olabilir.
 • Ceza evine girmeden ya da bir hücreye kapanmadan, anlayamadığımız doğal özgür ve bol oksijenli bir hayatın değerini eve hapsolduğumuz bir kaç günde anlamadık mı ? Ki bizler balkona ve kapı ağzına çıkabiliyorduk. Güneş ışığının parladığını hatta rengini unutan yaşamlar olduğunu da hatırladık değil mi ?
 • Artık güvenli alanlarımızı kaybettik ve her an serseri bir mayına basmaya hazır bekliyoruz. Bu psikoloji ile yaşantıyı hayal edebiliyor musunuz ?
 • Güven duygusunun yeniden tanımlanması gerekmekte, o beni korur dediğimiz çevremizdeki insanların bile bir virüslük canı olduğunu öğrendik.
 • Ülkemizde Corona krizinde Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı harici tüm kamu kuruluşlarının süreç yönetiminde etkin başarısızlığı, İnternet altyapıları, devlet kurumlarının çalışma biçimleri, sağlık politikaları, eğitim politikaları, alanında yaşanan uygulama eksiklikleri açısından birer ibret haline geldiğini gördük. Elbette dünyanın bir çok sözde medeni Avrupa ülkesinden ve Amerika’ dan çok daha iyi süreç yöneten sağlık bakanlığını da görmezden gelemeyiz.
 • Yaşanan ölüm korkusu ebedi hayat başlangıcı ile, Corona sonrası geçmişe nazaran, ruhani hassasiyetlerin artışı, her gün yaptıkları doğru, yalnış davranışları sorgulamak, düşünerek konuşmak gibi bir çok değişikliğin başlangıcı da gözlemlenmeye başladı.
Ve bunun sonucunda;

“Özgürlüğün” en temel yaşam hakkı olduğunun gerçeğinin hatırlanması kadar doğal bir durum söz konusu değildir. Kendimizle ve ailemizle tanıştığımız bu izole sürecinde, kendi isteklerimizi fark ederek bunları hayata geçirmenin keyfini sürebiliriz.

Yazının Sözü Uygulaması :

Korku hastalığı gerçek pandemiden daha büyük nükseder.

SAĞLIK DOSYASI : Koronavirüs’ün Terör Üzerindeki Olası Etkileri


Koronavirüs’ün Terör Üzerindeki Olası Etkileri

15 Mayıs 2020

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) Başkanı Dan Smith, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere verdiği röportajda Korona krizi nedeniyle uluslararası gerginliklerin ve terörün artabileceği uyarısında bulundu.

Özellikle bundan Irak ve Suriye’nin etkilenebileceği, Irak’ta İslamcı milislerden oluşan İŞİD’in yeniden faliyetlere başlayacağına dair işaretlerin bulunduğunu belirtti. Korona krizi nedeniyle Afganistan’da radikal İslamcı Taliban’ın yeniden güçleneceği, ayrıca Yemen’de cephelerin daha da keskinleşebileceği hesaba katılmalıdır dedi.

SIPRI Başkanı Smith, Afrika, Nijerya ve Mali gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde yeni gerilimlerin tehdidi ile karşı karşıya olunduğunu dile getirdi. Bu bölgelerde Korona Virüsü salgınının devletlerin alt yapısını zayıflattığı, vatandaşların ihtiyaç duydukları yardımları alamadıkları ve bu nedenle yardım ve gıda maddeleri erişimi sözü veren milislere katılımların olabileceğini söyledi.

ABD’de bulunan düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu Başkanı Robert Malley (eski ABD Başkanı Barack Obama zamanında Beyaz Saray Ortadoğu Koordinatörü), Korona krizi nedeniyle uluslararası gerilimin artabileceği ve huzursuzlukların yaşanabileceği görüşünü paylaşarak ekonomik çöküşün gerilim yaşanan bütün bölgelerde sonuçları olacaktır dedi. Korona krizi öncesinde Hong Kong, Irak, Sudan, Lübnan, Cezayir ve Latin Amerika’da insanların siyaseten duydukları memnuniyetsizlik, uzun süren resesyon, gıda maddeleri yetersizliği, istihdam ve geçim sıkıntısı nedeniyle protesto ve gösteriler düzenledikleri ve bu durumun pandemi sonrasında daha da artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Terörle mücadele ve radikalleşme araştırmaları yapan Rafaello Pantucci, Foreign Policy’de yayımlanan ‘Koronavirüs’ten Sonra Terörizm Aynı Olmayacak’ başlıklı yazısında salgın sırasında otoriteye güvenin sarsılabileceği, nefret söylemlerinin kuvvetlenerek terör olaylarına neden olabileceğini öngördü. Pantucci’ye göre, bilinen terör örgütleri salgın karşısında farklı tavırlar sergiledi. DEAŞ ve El Kaide gibi terör grupları ve uzantıları, Korona krizine nasıl yanıt vereceklerini bilemedi. Batı Afrika’da olduğu gibi bazı terör örgütleri, krizin oluşturduğu kargaşayı yararlanacakları bir fırsat olarak gördü. Bazı dinci gruplar, Koronavirüs ile ‘kafirlere ilahi bir müsibet gönderildiğini’ savundu. Taliban ve Hizbullah ise Korona krizini yönetim kabiliyetlerini gösterme fırsatı olarak kullandı. Bazı devletler, terörle mücadelenin yasal tanımlarına ‘başkalarının yüzüne öksürme’ gibi antisosyal eylemleri ekledi.

PKK/YPG gibi terör örgütleri, Suriye’nin Haseke Bölgesi’ne giden Allouk Su Tesisleri’nin Türkiye tarafından kesildiği, böylece Koronavirüsü’nün Bölge’de yayılacağı propogandasını yaparak veya virüslü teröristleri canlı bomba olarak kullanarak pandemi krizini fırsata çevirmeye çalıştı. Radikal örgütlerin Koronavirüsü’nü silah olarak kullanma arayışları ise şimdilik sözde kaldı.*Mücadele sürerken terör olarak nitelendirilebilecek eylemler sınırlı kaldı. Örneğin, Tayland, Endonezya ve Kazakistan’da herhangi bir şekilde terör eylemi olmamasına rağmen, Çin’e karşı olan nefret söylemleri ve eylemleri gündeme geldi. Bu eylemlerin bazıları, Avrupa’da 5G istasyonlarının ateşe verilmesi, ABD’de Korona mücadelesine ayrılan bir hastanenin bombalanma planı ve Los Angeles Limanı’nda bir trenin yaydan çıkarılması planı ile sınırlı kaldı.

Pandeminin kontrol altına alınmasında yaşanan problemler, hemen hemen tüm ülkelerde ekonomik, toplumsal ve siyasi krizlerin alt yapısını hazırlıyor. Bu süreçte devletlerin kriz yönetme kapasiteleri vatandaşları tarafından takip ediliyor. Etkin devlet mekanizmalarının ve sağlık sistemlerinin işlemediği ülkelerde, toplumsal rahatsızlıklar ve kargaşa artabilir, bu durum ise terör olaylarının desteklenmesine neden olabilir.

Pandemi ile mücadele esnasındaki eşitsizlikler, pandemi sonrasında ekonomiyi kontrol altına alabilmek için öngörülen kemer sıkma politikası ve gevşetilen para musluklarının kısılması, işsizlik oranının artması, kişi başına düşen gelirin azalması, gerginlikten yararlanmak isteyen sistem karşıtı aşırı ve ırkçı grupların sayısının artması, otoriteye olan güvenin zedelenmesine neden olacaktır.

Terörizm, genellikle hükümetlerin başarısız olduğu ve insanların sistemden dışlandığını hissettiği dönemlerden beslenir. Pandemi sürecinde dünya devletleri, uluslararası iş birliğinde başarısız oldular. Bu durum, vatandaşların yönetime karşı olan güven duygusunu azaltacağı gibi oluşacak ekonomik sıkıntılardan dolayı yönetime karşı daha da öfkeli olmalarına neden olacaktır. Vatandaşlar, haklarını arama konusunda ideolojilerine göre yeni gruplara yönelecek, bu da terörü tetikleyici bir rol oynayacaktır.

Kaynakça:

Korona Gerilim ve Terörü Artıracak

LİNK : https://www.dw.com/tr/sipri-korona-gerilim-ve-ter%C3%B6r%C3%BC-art%C4%B1racak/a-53401054

COVID-19’dan sonra terörizm aynı olmayacak

LİNK : https://fikirturu.com/toplum/covid-19dan-sonra-terorizm-ayni-olmayacak/

After the Coronavirus, Terrorism Won’t Be the Same

LİNK : https://foreignpolicy.com/2020/04/22/after-coronavirus-terrorism-isis-hezbollah-5g-wont-be-the-same/

Terör örgütü PKK/YPG’nin kirli ‘corona virüsü’ oyunu

LİNK : https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/teror-orgutu-pkk-ypgnin-kirli-corona-virusu-oyunu-5775390/

SAĞLIK DOSYASI /// VİDEO : Alman Resmi Yetkilinin Basına Sızdırdığı “KORONA İÇİN VERİLMİŞ YANLIŞ ALARM” Sonucu Çıkan Rapor


VİDEO LİNK :

https://www.youtube.com/watch?v=jh7GWvrVljI&feature=youtu.be

İçişleri bakanlığından sızan ve hakim korona söylemine uymayan rapor sonrası Almanya’nın federal hükümeti ve anaakım medya hasar kontrolü çalışmalarına girişmiş bulunuyor.

Rapordan önemli satırbaşları şöyle:

● Covid-19’un tehlike düzeyi söylenenin altında kalmıştır: Yeni virüsün yarattığı tehlike muhtemelen hiçbir noktada normalin dışında yahut üzerinde bir seviyede olmamıştır.

● İstatistiksel olarak bakıldığında koronadan ölenler esas itibariyle, hayatlarının sonuna eriştikleri ve bedenleri sıradan gündelik stres faktörlerini (şu anda dolaşımda olan 150 civarı virüs de bunlara dahildir) kaldıramayacak denli zayıf düşmüş olduğu için bu sene zaten ömürlerini tamamlayacak olanlardan oluşmaktadır.

● Tüm dünyada, yılın 1 çeyreğinde Covid-19’a bağlı oluşan ölüm toplamı 250.000’i aşmazken, 2017/18 influenza [grip] dalgasında toplam 1,5 milyon ölüm [25.100’ü Almanya’dadır] kaydedilmiştir.

● Tehlikenin diğer virüslere kıyasla daha yüksek olmadığı açıktır. Bunun yanlış alarmdan öte bir şey olduğunu gösterir kanıt bulunmamaktadır.

● Kendimize yapabileceğimiz özeleştiri şu olabilir: Korona krizi esnasında Devlet, en büyük Yalan Haber üreticilerinden biri olarak kendini ispatlamış bulunmaktadır.

Buraya kadar her şey kötü zaten, daha da kötüye gidiyor.

Raporda, “Korona için alınan tedbirlerin yaşattığı çok yönlü ve ağır sonuçlar” sıralanıyor ve bunlar, “vahim” olarak nitelendiriliyor. Devletin yürürlüğe koyduğu Korona tedbirleri yüzünden, virüsün öldürdüğünde daha fazla insan ölüyor.

Nedeni de tam skandal:

Koronaya odaklanmış Alman sağlık sistemi, Korona hastası olmayan vatandaşların hayati önem arz eden ameliyatlarını yahut tedavilerini öteliyor, erteliyor yahut sayıca daha azını sağlıyor.

BERLİN İNKAR MODU’NDA. BİLİMADAMLARI MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR.

Devletin konuyla ilgili ilk açıklaması bunun “tek bir devlet memurunun hazırladığı bir rapor” olup, anlatılanların da “şahsi fikri” olduğu yönünde oluyor ve bu arada basın mensupları siyasilere hiçbir soru yöneltmeme ve konuyu kurcalamama yönünde tam dayanışma sergiliyorlar.

Ancak bu, “Kriz Yönetimi Analizi” başlıklı ve taslağı içişleri bakanlığı tarafında atanmış bilim kurulunca hazırlanmış, ülkedeki çeşitli üniversitelerden tıp uzmanlarının da doğrudan katkısıyla yazılmış bir rapor. Rapor, içişleri bakanlığına bağlı ve “kritik altyapıları korumak”la görevli KM4 adlı bir birim tarafından hazırlatılıyor. İhbarcı statüsüne geçerek raporu basına sızdıran Alman bürokrat Stephen Kohn’un çalıştığı [daha sonra görevden alınıyor] yer de burası.

Raporu hazırlayan isimler 11 Mayıs tarihinde yaptıkları ortak basın açıklamasında hükümete yüklenerek, devletin uzman görüş ve tavsiyelerini dinlemediği siteminde bulunuyorlar:

Tedavi olarak sunulan yahut korusun diye alınan tedbirler insanlara asla hastalığın kendisinden daha fazla zarar verir nitelikte olmamalıdır. Tedbir ve uygulamaların amacı risk gruplarını korumaya alırken, asla genel nüfusun tıbbi ihtiyaç ve bakımını aksatıp toplumun sağlığını tehlikeye atar nitelikte olmamalıdır, fakat maalesef yaşanmakta olan budur. Tıp çalışanları ve akademisyenler olarak bizler, Korona tedbirlerinin hastalarımızın yaşamına verdiği zarar ve yarattığı hasarı hergün tecrübe ediyoruz. Bu yüzden, Federal İçişleri Bakanlığı’nı yapmış olduğumuz basın açıklamasına yanıt vermeye davet ediyor, nüfusun tamamı için en iyi çözüm olasılıkları neler olabilir bulabilmemiz için, bu [Korona] tedbirler[i] ile ilgili münasip bir tartışmanın başlatılmasını diliyoruz.

Bu yazının kaleme alındığı tarih itibariyle [29 Mayıs Cuma], Alman hükümetinden konuya cevap niteliğinde bir açıklama gelmemiştir. Lakin verili gerçekler, -ne yazık ki- tıbbi uzmanların endişelerini doğrular nitelikte.

Alman gazetesi Das Bild’in 23 Mayıs tarihli manşeti: “‘Korona Tedbirleri’nin dramatik sonuçları: 52.000 Kanser Ameliyatı Ertelendi.” Konuyla ilgili görüşüne yer verdikleri doktorun yorumu, “Korona krizinin yan etkileri yıllarca yaşanacak.”, oluyor.

İHBARCIYI HAKLA, MESAJINA KULAK ASMA.

Der Spiegel’in 15 Mayıs’ta yaptığı habere göre, “Stephen Kohn [ihbarcı] açığa alınmış bulunuyor. Kendisine bir avukat tutması söylenerek iş bilgisayarında da el konuşmuş durumda.” Kohn raporu ilk 9 Mayıs tarihinde, Almanya’nın en gözde alternatif basın kuruluşlarından olan liberal-muhafazakar Tichys Einblick dergisine sızdırıyor.

Mayıs’ın ikinci haftasında raporun haberi tüm Alman medyasına yayılmış oluyor, fakat daha üçüncü haftada basın ve siyasiler [ortaklaşa] bıçak kesmiş gibi tartışmaya nokta koyup konunun bahsini açmaz oluyorlar.

İhbarcının kendisine bağlı çalıştığı İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in temsilcisi Günter Krings’in konuya yaklaşımı, devletin aldığı pozisyonu simgeler nitelikte.

Belgeyi ciddiye alıyor musunuz diye sorulduğunda Krings’in cevabı:

“Böyle şeyleri ciddiye alacak olursak, yarın öbür gün de parlemantoya teneke şapkalıları buyur etmemiz gerekir.”

Almanca’da ‘Aluhut’ olarak geçen teneke şapkalı adam terimi, kaçık komplo teorilerine inananları betimlemede kullanılıyor. Nitekim, Der Spiegel’de çıkan ve Korona’yı protesto hareketi ve bu sızdırılan raporun yarattığı sonuçlarla ilgili kaleme alınmış bir köşeyazısında “komplo” kelimesi tam 17 defa geçiyor! Raporun kendisi ve ortaya koyduğu sorunlardan ise hiç bahis yok. Haber, Almanya dışına da çıkmış, dünya basınında yer almış da değil.

PROTESTO HAREKETİ – VEYA “CORONA-REBELLEN” [“KORONA İSYANI”].

Almanlar daha Nisan’da tecrit uygulamasına karşı gösterilere başlamıştı.

9 Mayıs 2020, Münih, Baverya, Almanya

Devletin kısıtlamaları yumuşatmaya başladığı bugünlerde bile her haftasonu binlerce vatandaş çıkıyor protestoya.

Her ne kadar Almaya’daki kısıtlamalar diğer pekçok Batılı ülkeye göre daha hafif kalsa da, halkın tepkisi sırf bu kısıtlamalara karşı değil.

Korona Anlatısı’nı toptan sorguluyor halk, dayandığı ilkeleri masaya yatırılıyor, DSÖ’nün ikinci en büyük bağışçısı olarak (Trump’ın ABD adına DSÖ’ye bağışı kesmesiyle şu anda birinci konuma yükselmiş) Bill Gates’in rolü özellikle sorgulanıyor.

Bu gösterilerden en büyüğü 9 Mayıs’ta Stuttgart’ta gerçekleşti ve on binlerce insan Yeni Dünya Düzeni’ne hayır demek için toplandı.

Almanlar devletin birgün çıkıp doğruluğu su götürür herhangi bir “acil durum” bahanesiyle uygulamaya geçirmeye çalışacağı, kişileri takip edip izlemeye yarayan telefon uygulamalarından zorlunlu aşılara kadar hertürlü “Orwel”yen çözüme hayır diyor.

Sızan rapor da endişelenmekte ne derece haklı olduklarını ispatlamış durumda zaten.

En azından, “Korona Pandemisi”nin yalandan ibaret olduğu konusunda bu böyle.

Yakında belki konunun diğer yönleri ile ilgili gerçekler de ortaya çıkar.

Daniele Pozzati

Not: 93 sayfalık Almanca resmi rapor için buraya tıklayınız.